Hotarari de Consiliu, anul 2021

Hotararea nr 1 din 08.01.2021 - Hotarare privind utilizarea excedentului bugetar pentru acoperirea temporara a golurilor de casa in anul 2021

Hotararea nr 2 din 29.01.2021 - Hotarare privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Argeș în Comitetul de organizare a Autorității Teritoriale de Ordine Publică

Hotararea nr 3 din 29.01.2021 - Hotarare privind nominalizarea reprezentantului Județului Argeș în Adunarea Generală a Acționarilor a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară "SITUAȚII DE URGENȚĂ SUD MUNTENIA" și a reprezentantului Județului Argeș în Consiliul de Administrație al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară "SITUAȚII DE URGENȚĂ SUD MUNTENIA

Hotararea nr 4 din 29.01.2021 - Hotarare privind aprobarea contribuției Consiliului Județean Argeș pentru anul 2021 la bugetul Agenției de Dezvoltare Regională Sud Muntenia

Hotararea nr 5 din 29.01.2021 - Hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Spitalului de Pneumoftiziologie Leordeni

Hotararea nr 6 din 29.01.2021 - Hotarare privind aprobarea Statului de funcţii al Spitalului de Pneumoftiziologie Leordeni (format zip)

Hotararea nr 7 din 29.01.2021 - Hotarare privind aprobarea Statului de funcții al Spitalului de Recuperare Brădet (format zip)

Hotararea nr 8 din 29.01.2021 - Hotarare privind aprobarea costului mediu lunar de întreținere pe grade de dependențǎ, pentru persoanele vârstnice internate în Căminul pentru Persoane Vârstnice Mozăceni-Argeș pentru anul 2021

Hotararea nr 9 din 29.01.2021 - Hotarare privind aprobarea formulei de calcul a costului mediu lunar de întreținere a persoanelor adulte cu handicap aflate în centrele rezidențiale din subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Argeș

Hotararea nr 10 din 29.01.2021 - Hotarare privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Argeș în Consiliul de Administrație al Casei de Asigurări de Sănătate Argeș

Hotararea nr 11 din 29.01.2021 - Hotarare privind aprobarea rețelei școlare pentru învățământul special din județul Argeș pentru anul școlar 2021/2022 (format zip)

Hotararea nr 12 din 29.01.2021 - Hotarare privind aprobarea Statului de funcții al Regiei Autonome Județene de Drumuri Argeș R.A.

Hotararea nr 13 din 29.01.2021 - Hotarare privind constituirea dreptului de administrare în favoarea Consiliului Local al Comunei Bogați, pe o perioadă de 5 ani asupra zonei de siguranță de o parte și de cealaltă a drumului județean DJ 702C , de la km 3+986 la km 13+500, în vederea accesării de Fonduri Europene pentru modernizare

Hotararea nr 14 din 29.01.2021 - Hotarare privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Județului Argeș a unor imobilizări corporale mijloace fixe în vederea casării/valorificării

Hotararea nr 15 din 29.01.2021 - Hotarare privind completarea domeniului public al judeţului Argeş cu bunul imobil Clădire Stație de Epurare, situat în incinta Spitalului de Pneumoftiziologie Sf. Andrei Valea Iașului

Hotararea nr 16 din 29.01.2021 - Hotarare privind atribuirea în folosință cu titlu gratuit Asociației de Dezvoltare Intercomunitară SERVSAL Argeș a unui imobil – clădire situat în incinta Depozitului Ecologic Pitești

Hotararea nr 17 din 29.01.2021 - Hotarare privind constituirea dreptului de administrare în favoarea Muzeului Județean Argeș asupra unor imobile – clădiri și terenuri situate în localitațile Pitești, Câmpulung și Arefu

Hotararea nr 18 din 29.01.2021 - Hotarare privind constituirea dreptului de administrare în favoarea Școlii Populare de Arte și Meserii Pitești asupra unui mijloc fix aflat în patrimoniul Județului Argeș

Hotararea nr 19 din 29.01.2021 - Hotarare privind darea în administrare Centrului Școlar de Educație Incluzivă ‘'Sfânta Filofteia''a unor imobile – clădiri și terenuri în care își desfășoară activitatea, aflate în domeniul public al județului Argeș

Hotararea nr 20 din 29.01.2021 - Hotarare privind constituirea dreptului de administrare în favoarea Unității de Asistență Medico – Socială Dedulești asupra imobilului - teren și construcții în care își desfășoară activitatea

Hotararea nr 21 din 29.01.2021 - Hotarare privind trecerea din domeniul public al Judeţului Argeş în domeniul public al Municipiului Piteşti a imobilului teren în suprafaţă de 620 m.p.

Hotararea nr 22 din 29.01.2021 - Hotarare privind închirierea de către Spitalul de Recuperare Brădet a unui spațiu în suprafață de 3 mp, cu destinație de activitate comercială, aflat în domeniul public al Județului Argeș

Hotararea nr 23 din 29.01.2021 - Hotarare privind aprobarea depunerii proiectului cu titlul ,,TECH SCHOOL FOR SPECIAL NEEDS" de către Centrul Scolar de Educație Incluzivă ,,Sfânta Filofteia"

Hotararea nr 24 din 29.01.2021 - Hotarare pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Argeș nr. 29/05.02.2019 referitoare la modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Argeș nr. 174/07.07.2017 privind aprobarea proiectului cu titlul "MODERNIZARE DJ 504 LIM. JUD. TELEORMAN – POPEŞTI- IZVORU- RECEA- CORNĂŢEL – VULPEŞTI (DN65A), KM 110+700-136+695, L=25,995 KM, COM. POPEŞTI, IZVORU, RECEA, BUZOEŞTI, JUD. ARGEŞ", a D.A.L.I., a Proiectului tehnic, a cheltuielilor legate de proiect, a Acordului de parteneriat cu UAT-urile Popești, Izvoru, Recea, Buzoești și a Acordului de colaborare încheiat între Administrația Bazinală de Apă Argeș-Vedea și Județul Argeș cu modificările aduse prin Hotărârea Consiliului Județean Argeș nr. 136/27.06.2019

Hotararea nr 25 din 29.01.2021 - Hotarare privind aprobarea Proiectului tehnic şi a Detaliilor de execuție, pentru proiectul cu titlul ,, Restaurarea Galeriei de Arta ,, Rudolf Schweitzer- Cumpăna"- consolidarea, protejarea si valorificarea patrimoniului cultural'', cod SMIS 116332, ulterior semnării contractului de lucrări (format zip)

Hotararea nr 26 din 09.02.2021 - Hotarare privind aprobarea „Listei Provizorii de Investiţii Publice" pentru anul 2021 (format zip)

Hotararea nr 27 din 25.02.2021 - Hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Județean Argeș

Hotararea nr 28 din 25.02.2021 - Hotarare privind aprobarea Regulamentului cuprinzând măsurile metodologice, organizatorice, termenele şi circulaţia proiectelor de hotărâri ale autorităţii deliberative în cadrul sferelor de competenţă

Hotararea nr 29 din 25.02.2021 - Hotarare privind desemnarea a 2 consilieri județeni ca membri în comisia de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al județului Argeș, domnul Voica Ionel, pentru perioada 01.01.2020 – 31.12.2020

Hotararea nr 30 din 25.02.2021 - Hotarare privind aprobarea plății cotizației către Uniunea Națională a Consiliilor Județene din România, pe anul 2021

Hotararea nr 31 din 25.02.2021 - Hotarare privind aprobarea plății cotizației pentru Adunarea Regiunilor Europene pe anul 2021

Hotararea nr 32 din 25.02.2021 - Hotarare privind aprobarea plății cotizației pentru Asociația Internațională a Regiunilor Francofone pe anul 2021

Hotararea nr 33 din 25.02.2021 - Hotarare privind încheierea unui Acord de Colaborare între Județul Argeș și Federația Română de Kaiac-Canoe

Hotararea nr 34 din 25.02.2021 - Hotarare aprobarea Regulamentului – cadru de organizare şi desfăşurare a evaluării managementului la instituţiile de cultură din subordinea Consiliului Judeţean Argeş

Hotararea nr 35 din 25.02.2021 - Hotarare privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Argeș în Comisia de Orientare Școlară și Profesională și în Comisia de Contestații din cadrul Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Argeş

Hotararea nr 36 din 25.02.2021 - Hotarare privind aprobarea costului mediu lunar de întreținere și a contribuției lunare de întreținere datorate de beneficiarii serviciilor furnizate de Unitatea de Asistență Medico – Socială Călineşti în anul 2021

Hotararea nr 37 din 25.02.2021 - Hotarare privind aprobarea costului mediu lunar de întreținere și a contribuției lunare de întreținere datorate de beneficiarii serviciilor furnizate de Unitatea de Asistență Medico - Socială Dedulești în anul 2021

Hotararea nr 38 din 25.02.2021 - Hotarare privind aprobarea costului mediu lunar de întreținere și a contribuției lunare de întreținere datorate de beneficiarii serviciilor furnizate de Unitatea de Asistență Medico - Socială Domnești în anul 2021

Hotararea nr 39 din 25.02.2021 - Hotarare privind aprobarea costului mediu lunar de întreținere și a contribuției lunare de întreținere datorate de beneficiarii serviciilor furnizate de Unitatea de Asistență Medico - Socială Rucăr în anul 2021

Hotararea nr 40 din 25.02.2021 - Hotarare privind aprobarea costului mediu lunar de întreținere și a contribuției lunare de întreținere datorate de beneficiarii serviciilor furnizate de Unitatea de Asistență Medico – Socială Șuici în anul 2021

Hotararea nr 41 din 25.02.2021 - Hotarare privind aprobarea Raportului referitor la stadiul realizării măsurilor din ,,Planul de menținere a calității aerului în județul Argeș 2020-2024" pentru anul 2020

Hotararea nr 42 din 25.02.2021 - Hotarare privind emiterea avizului în favoarea U.A.T. Morărești pentru aprobarea Normelor tehnice privind condiţiile de proiectare şi amplasare a construcţiilor, instalaţiilor şi a mijloacelor de publicitate în zona drumurilor de interes local

Hotararea nr 43 din 25.02.2021 - Hotarare privind aprobarea Devizului general actualizat pentru obiectivul de investiţii ,,Modernizare DJ 702 A Ciupa – Rătești, km 33+030 – 35+696"

Hotararea nr 44 din 25.02.2021 - Hotarare privind aprobarea Devizului general actualizat pentru obiectivul de investiţii "Modernizare DJ 703 B Şerbănesti (DJ 659) – Siliştea, km 70+410 – 77+826, L= 7,416 km, în comunele Rociu şi Căteasca"

Hotararea nr 45 din 25.02.2021 - Hotarare privind atribuirea în folosință cu titlu gratuit doamnei Simona Bucura – Oprescu, deputat de Argeș, a unui spațiu situat în incinta "Palatului Administrativ"

Hotararea nr 46 din 25.02.2021 - Hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Județean Argeș

Hotararea nr 47 din 25.02.2021 - Hotarare privind constituirea dreptului de administrare în favoarea Unității de Asistență Medico – Socială Călinești asupra imobilului - teren în suprafață de 446 mp

Hotararea nr 48 din 25.02.2021 - Hotarare privind aprobarea Statului de funcţii al Regiei de Administrare a Domeniului Public şi Privat al Judeţului Argeş R.A.

Hotararea nr 49 din 25.02.2021 - Hotarare privind aprobarea Statului de funcţii al Școlii Populare de Arte și Meserii Pitești

Hotararea nr 50 din 25.02.2021 - Hotarare privind aprobarea Statului de funcţii al Centrului de Cultură ,,Dinu Lipatti" (format zip)

Hotararea nr 51 din 25.02.2021 - Hotarare pentru modificarea Hotărârii consiliului județean nr. 117/30.04.2020 privind aprobarea cuantumului taxelor si tarifelor locale ce se vor aplica începând cu anul fiscal 2021

Hotararea nr 52 din 25.02.2021 - Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a documentațiilor tehnico-economice: „STUDIU DE FEZABILITATE ACTUALIZARE", Studii de teren actualizate și Documentații pentru obținerea acordurilor/avizelelor prevazute în Certificatul de Urbanism, Deviz General – ACTUALIZAT pentru obiectivul de investiții „Pod pe DJ703 H Curtea de Argeş (DN 7C) – Valea Danului – Cepari, km 0+597, L= 152 m, în comuna Valea Danului" (format zip)

Hotararea nr 53 din 25.02.2021 - Hotarare privind încetarea de drept a mandatului de consilier județean al domnului Cîrstea Adrian-Ștefan

Hotararea nr 54 din 17.03.2021 - Hotarare privind aprobarea Actului Adițional nr. 1 la Acordul de parteneriat nr. 22545/09.12.2020 și Anexa Buget Parteneri 5D1 pentru obiectivul de investiții "Modernizare DJ 679: Păduroiu (DN67B) - Lipia – Popești - Lunca Corbului – Pădureți – Ciești - Fâlfani - Cotmeana - Malu - Bârla - Lim. Jud. Olt, km 0+000-48.222; L=47,670 km"

Hotararea nr 55 din 25.03.2021 - Hotarare privind emiterea avizului in favoarea U.A.T. Babana pentru aprobarea Normelor tehnice privind conditiile de proiectare si amplasare a constructiilor, instalatiilor si a mijloacelor de publicitate in zona drumurilor de interes local

Hotararea nr 56 din 25.03.2021 - Hotarare privind emiterea avizului in favoarea U.A.T. Cotmeana pentru aprobarea Normelor tehnice privind conditiile de proiectare si amplasare a constructiilor, instalatiilor si a mijloacelor de publicitate in zona drumurilor de interes local

Hotararea nr 57 din 25.03.2021 - Hotarare privind emiterea avizului in favoarea U.A.T. Leordeni pentru aprobarea Normelor tehnice privind conditiile de proiectare si amplasare a constructiilor, instalatiilor si a mijloacelor de publicitate in zona drumurilor de interes local

Hotararea nr 58 din 25.03.2021 - Hotarare privind emiterea avizului in favoarea U.A.T. Cateasca pentru aprobarea Normelor tehnice privind conditiile de proiectare si amplasare a constructiilor, instalatiilor si a mijloacelor de publicitate in zona drumurilor de interes local

Hotararea nr 59 din 25.03.2021 - Hotarare privind emiterea avizului in favoarea U.A.T. Draganu pentru aprobarea Normelor tehnice privind conditiile de proiectare si amplasare a constructiilor, instalatiilor si a mijloacelor de publicitate in zona drumurilor de interes local

Hotararea nr 60 din 25.03.2021 - Hotarare privind aprobarea platii cotizatiei catre Asociatia "GAL MUSCEL" pentru anul 2021

Hotararea nr 61 din 25.03.2021 - Hotarare privind aprobarea modelului legitimatiei pentru alesii locali si a modelului semnului distinctiv al calitatii acestora conform H.G nr. 18/2021

Hotararea nr 62 din 25.03.2021 - Hotarare privind actualizarea componentei nominale a Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Arges

Hotararea nr 63 din 25.03.2021 - Hotarare privind aprobarea Statului de functii al Unitatii de Asistenta Medico-Sociala Dedulesti (format zip)

Hotararea nr 64 din 25.03.2021 - Hotarare privind aprobarea Statului de functii al Spitalului Orasenesc „Regele Carol I" Costesti (format zip)

Hotararea nr 65 din 25.03.2021 - Hotarare privind aprobarea Organigramei si a Statului de functii ale Spitalului Judetean de Urgenta Pitesti (format zip)

Hotararea nr 66 din 25.03.2021 - Hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Spitalului Judetean de Urgenta Pitesti

Hotararea nr 67 din 25.03.2021 - Hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al serviciului public de adapostire a animalelor aflate in pericol pe raza judetului Arges, pentru care s-a emis un ordin de plasare in adapost

Hotararea nr 68 din 25.03.2021 - Hotarare pentru modificarea si completarea Hotararii Consiliului Judetean Arges nr. 22/25.11.2020 privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Judetean Arges in Consiliile de Administratie ale spitalelor din reteaua proprie a Consiliului Judetean Arges, precum si aprobarea atributiilor Consiliilor de Administratie

Hotararea nr 69 din 25.03.2021 - Hotarare privind aprobarea Devizului general actualizat pentru obiectivul de investitii "Modernizare DJ 703 B Costesti (DN 65A) – Serbanesti (DJ 659), KM 60+325 – 68+783, L = 8,458 km, la Costesti si Rociu"

Hotararea nr 70 din 25.03.2021 - Hotarare privind constituirea dreptului de administrare in favoarea Consiliului Local al Comunei Leordeni, pe o perioada de 5 ani asupra zonei de siguranta de o parte si de cealalta a drumului judetean DJ 703B, de la km 88+289 la km 89+209, in vederea accesarii de Fonduri Europene pentru modernizare (format zip)

Hotararea nr 71 din 25.03.2021 - Hotarare privind constituirea dreptului de administrare in favoarea Consiliului Local al Comunei Leordeni, pe o perioada de 5 ani asupra zonei de siguranta de o parte si de cealalta a drumului judetean DJ 702C, de la km 0+00 la km 3+986, in vederea accesarii de Fonduri Europene pentru modernizare (format zip)

Hotararea nr 72 din 25.03.2021 - Hotarare privind aprobarea prelungirii duratei Protocoalelor de folosinta gratuita incheiate in baza Hotararii Consiliului Judetean Arges nr. 303/17.12.2018

Hotararea nr 73 din 25.03.2021 - Hotarare privind trecerea unor parti din imobilele terenuri aferente DJ 678A, 703I si 703K din domeniul public al Judetului Arges in domeniul public al Statului (format zip)

Hotararea nr 74 din 25.03.2021 - Hotarare privind aprobarea reorganizarii Centrului de Cultura "Dinu Lipatti" prin fuziune prin absorbtie de catre Muzeul Judetean Arges

Hotararea nr 75 din 25.03.2021 - Hotarare privind inregistrarea UAT Judetul Arges in Sistemul National Electronic de Plata Online a Taxelor utilizand cardul bancar

Hotararea nr 76 din 25.03.2021 - Hotarare rivind aprobarea Organigramei a Statului de functii si a Regulamentului de Organizare si Functionare ale Regiei Autonome Judetene de Drumuri Arges R.A. (format zip)

Hotararea nr 77 din 25.03.2021 - Hotarare privind aprobarea incheierii unui parteneriat intre Judetul Arges, prin Consiliul Judetean Arges si Asociatia pentru Asistenta Sociala „Universul copiilor speciali" cu privire la sustinerea actiunilor intreprinse in cadrul perioadei de sustenabilitate a proiectului „Promovare si sprijin in scopul cresterii spiritului civic la nivelul judetului Arges" (format zip)

Hotararea nr 78 din 12.04.2021 - Hotarare pentru modificarea si completarea Hotararii Consiliului Judetean Arges nr. 228/29.09.2020 privind aprobarea proiectului cu titlul „Cresterea capacitatii de gestionare a crizei sanitare COVID-19 in cadrul Spitalului de Pneumoftiziologie „Sf. Andrei" Valea Iasului - Arges"

Hotararea nr 79 din 12.04.2021 - Hotarare privind aprobarea Proiectului tehnic si a Detaliilor de executie, pentru proiectul cu titlul „Cresterea eficientei energetice a Spitalului de Recuperare Bradet", cod SMIS 114860, ulterior semnarii contractului de lucrari (format zip)

Hotararea nr 80 din 12.04.2021 - Hotarare privind asocierea la constituirea "ASOCIATIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA PENTRU TRANSPORTUL PUBLIC PITESTI"