Statutul Unităţii Administrativ-Teritoriale Regulamentele privind procedurile administrative Hotărârile autorităţii deliberative
Hotarari de Consiliu
Hotarari de Consiliu, anul 2023 Hotarari de Consiliu, anul 2022 Hotarari de Consiliu, anul 2021
Hotărârea nr. 230 din 06.10.2021 - Hotărâre privind aprobarea Devizului general și a Graficului de realizare al investiției actualizate septembrie 2021 pentru proiectul cu titlul „Extinderea,modernizarea și dotarea Ambulatoriului Integrat al Spitalului de Pediatrie Pitești", cod SMIS 125102 și a cheltuielilor legate de proiect, ulterior semnării contractului de finanțare Hotărârea nr. 231 din 06.10.2021 - Hotărâre privind aprobarea Devizului general și a Graficului de realizare al investiției actualizate septembrie 2021 pentru proiectul cu titlul „Extinderea și dotarea Ambulatoriului Integrat al Spitalului Județean de Urgență Pitești", cod SMIS 123890 și a cheltuielilor legate de proiect, ulterior semnării contractului de finanțare Hotărârea nr. 232 din 06.10.2021 - Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Argeș nr. 2/2.11.2020 privind aprobarea componenței nominale a comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Argeș Hotărârea nr 274 din 05.11.2021- Hotărâre privind modificarea și completarea componenței nominale a Comisiei pentru Protecția Copilului Argeș, constituită prin Hotărârea Consiliului Județean Argeș nr. 208/31.08.2017 Hotărârea nr 275 din 05.11.2021 - Hotărâre privind aprobarea numărului de burse care se acordă elevilor din învățământul preuniversitar special de stat din județul Argeș și a cuantumului pe semestrul I al anului școlar 2021 - 2022 Hotărârea nr 276 din 05.11.2021 - Hotărâre privind aprobarea Cererii de finanțare aferentă Programului național de investiții ,,Anghel Saligny" și a Devizului general estimativ pentru obiectivul "Stație de Epurare ape uzate și rețea de canalizare menajeră" Hotărârea nr. 277 din data 23.11.2021 privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcții ale Spitalului Județean de Urgență Pitești Hotărârea nr. 278 din data 23.11.2021 - Hotărâre privind aprobarea Statului de funcții al Spitalului de Pneumoftiziologie ,,Sfântul Andrei" Valea Iașului Hotărârea nr. 279 din data 23.11.2021 - Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Spitalului de Boli Cronice Călinești Hotărârea nr. 280 din data 23.11.2021 - Hotărâre privind aprobarea Statului de funcții al Unității de Asistență Medico – Socială Șuici Hotărârea nr. 281 din data 23.11.2021 - Hotărâre privind înființarea Complexului de Servicii pentru Persoane cu Dizabilități Pitești (CSPD Pitești) din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Argeș și aprobarea statului de funcții al acestuia Hotărârea nr. 282 din data 23.11.2021 - Hotărâre privind înființarea Locuinței Maxim Protejată nr.1 Buzoești, a Locuinței Maxim Protejată nr.2 Buzoești, a Locuinței Maxim Protejată nr.3 Buzoești, a Locuinței Maxim Protejată nr.4 Buzoești prin reorganizarea Locuinței Protejate nr.1, Locuinței Protejate nr.2, Locuinței Protejate nr.3, Locuinței Protejate nr.4 din Complexul de Locuințe Protejate Buzoești, instituție fără personalitate juridică din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Argeș Hotărârea nr. 283 din data 23.11.2021 - Hotărâre privind înființarea Locuinței Maxim Protejată nr.1 Tigveni și a Locuinței Maxim Protejată nr.2 Tigveni, prin reorganizarea Locuinței Protejate nr.1 și Locuinței Protejate nr.2 din cadrul Complexului de Locuințe Protejate Tigveni, instituție fără personalitate juridică din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Argeș Hotărârea nr. 284 din data 23.11.2021 - Hotărâre privind înființarea Locuinței Maxim Protejată Vulturești, prin reorganizarea Locuinței Protejate Vulturești din cadrul Complexului de Servicii pentru Persoane cu Dizabilități Vulturești, instituție fără personalitate juridică din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Argeș Hotărârea nr. 285 din data 23.11.2021 - Hotărâre privind modificarea și completarea Statului de funcții al Centrului de Integrare și Terapie Ocupațională Tigveni din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Argeș Hotărârea nr. 286 din data 23.11.2021 - Hotărâre privind aprobarea Regulamentelor de organizare și funcționare ale unor componente funcționale, fără personalitate juridică, aflate în subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Argeș Hotărârea nr. 287 din data 23.11.2021 - Hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean nr. 101/26.03.2020 privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul contractual din cadrul Serviciului Public Județean Salvamont Argeș începând cu 01.03.2020 Hotărârea nr. 288 din data 23.11.2021 - Hotărâre pentru aprobarea Protocolului privind furnizarea serviciilor de comunicații de date și tehnologia informației, încheiat între Județul Argeș și Serviciul de Telecomunicaţii Speciale Hotărârea nr. 289 din data 23.11.2021 - Hotărâre privind aprobarea realizǎrii obiectivului de investiții : "Reabilitare, supraetajare și extindere corp A de la U.A.M.S Dedulești", a Devizului General, a indicatorilor tehnico – economici și a documentațiilor tehnico-economice aferente - faza Documentația de Avizare a Lucrǎrilor de Intervenții (D.A.L.I) Hotărârea nr. 290 din data 23.11.2021 - Hotărâre privind aprobarea realizǎrii obiectivului de investiții: "Amenajare Parc și Alei U.A.M.S Şuici", a Devizului General, a indicatorilor tehnico – economici și a documentațiilor tehnico-economice aferente - faza Studiu de Fezabilitate Mixt Hotărârea nr. 291 din data 23.11.2021 - Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a documentațiilor tehnico- economice: „STUDIU DE FEZABILITATE ", Studii de teren și Documentații pentru obținerea acordurilor/avizelelor prevăzute în Certificatul de Urbanism, Deviz General pentru obiectivul de investiții: " Construcție Sală vestiare personal și circuit separare transport lenjerie" de la Spitalul de Recuperare Brǎdet, comuna Brǎdulet, sat Bradetu, județul Argeș Hotărârea nr. 292 din data 23.11.2021 - Hotărâre privind completarea domeniului public al Judeţului Argeş cu imobilele clădiri și teren situate în oraș Topoloveni, str. Calea București, nr. 44, jud. Argeș Hotărârea nr. 293 din data 23.11.2021 - Hotărâre privind actualizarea lungimii și a pozițiilor de origine și destinație ale drumului județean DJ 704B Hotărârea nr. 294 din data 23.11.2021 - Hotărâre privind încetarea interesului public județean pentru segmentul de drum DJ 704B de la km 15+187 la km 15+631 și pentru segmentul de drum de la km 17+537 la km 19+249, încadrarea în categoria drumurilor comunale și trecerea acestora în domeniul public al comunei Călinești Hotărârea nr. 295 din data 23.11.2021 - Hotărâre privind încetarea interesului public județean pentru segmentul de drum D.J. 704B de la km 19+984 la km 21+229, încadrarea în categoria drumurilor comunale și trecerea acestuia în domeniul public al comunei Davidești Hotărârea nr. 296 din data 23.11.2021 - Hotărâre privind constituirea dreptului de administrare în favoarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Argeș asupra imobilului – teren și clădiri în care își va desfășoara activitatea Centrul de Zi pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Pitești Hotărârea nr. 297 din data 23.11.2021 - Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, a Devizului General și a documentațiilor tehnico-economice-faza D.A.L.I. pentru obiectivul de investiție: "Consolidarea și modernizarea imobilului situat în str. Domnița Bălașa, nr. 19, aparținând Teatrului Davila Pitești, denumită Sala Așchiuță, județul Argeș" Hotărârea nr. 298 din data 23.11.2021 - Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al județului Argeș, pe anul 2021 Hotărârea nr. 299 din data 15.12.2021 - Hotărâre privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcţii ale Spitalului de Pneumoftiziologie Leordeni Hotărârea nr. 300 din data 15.12.2021 - Hotărâre privind aprobarea Statului de funcții al Spitalului de Psihiatrie „Sf. Maria" Vedea Hotărârea nr. 301 din data 15.12.2021 - Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Comisiei pentru Protecția Copilului Argeș Hotărârea nr. 302 din data 15.12.2021 - Hotărâre privind modificarea și completarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a serviciului social Echipa Mobilă pentru îngrijirea la domiciliu a copilului cu dizabilități din cadrul Complexului de Servicii pentru Copii cu Handicap Trivale Pitești, aflat în subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Argeș Hotărârea nr. 303 din data 15.12.2021 - Hotărâre privind modificarea și completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a serviciului social furnizat la domiciliu: „Componenta Plasament la persoane/familii și asistent maternal profesionist" din cadrul Serviciului Management de Caz pentru Copil, aflat în structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Argeș Hotărârea nr. 304 din data 15.12.2021 - Hotărâre privind aprobarea încheierii Acordului de Asociere între Județul Argeș și Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Argeş Hotărârea nr. 305 din data 15.12.2021 - Hotărâre privind numirea a 2 (doi) membri provizorii în cadrul Consiliului de Administrație al Regiei de Administrare a Domeniului Public și Privat al Județului Argeș R.A. Hotărârea nr. 306 din data 15.12.2021 - Hotărâre privind emiterea avizului în favoarea U.A.T. Izvoru pentru aprobarea Normelor tehnice privind condiţiile de proiectare şi amplasare a construcţiilor, instalaţiilor şi a mijloacelor de publicitate în zona drumurilor de interes local Hotărârea nr. 307 din data 15.12.2021 - Hotărâre privind emiterea avizului în favoarea U.A.T. Cetățeni pentru aprobarea Normelor tehnice privind condiţiile de proiectare şi amplasare a construcţiilor, instalaţiilor şi a mijloacelor de publicitate în zona drumurilor de interes local Hotărârea nr. 308 din data 15.12.2021 - Hotărâre privind emiterea avizului în favoarea U.A.T. Albeștii de Argeș pentru aprobarea Normelor tehnice privind condiţiile de proiectare şi amplasare a construcţiilor, instalaţiilor şi a mijloacelor de publicitate în zona drumurilor de interes local Hotărârea nr. 309 din data 15.12.2021 - Hotărâre privind aprobarea Devizului general actualizat pentru obiectivul de investiţii ,,Modernizare DJ 703 B Morărești – Uda, km 17+753 - 20+253, L = 2,5 km, în comuna Uda" Hotărârea nr. 310 din data 15.12.2021 - Hotărâre privind constituirea dreptului de administrare în favoarea Regiei Autonome Judeţene de Drumuri Argeş R.A asupra unei freze asfalt Wirtgen W50Ri Hotărârea nr. 311 din data 15.12.2021 - Hotărâre privind constituirea dreptului de administrare în favoarea Consiliului Local al Comunei Bughea de Sus, pe o perioadă de 5 ani, asupra zonei de siguranță aferentă drumului județean DJ 735 Câmpulung (DN 73) -Albești – Cândești, între 1+400 – 4+650, în vederea realizării obiectivului de investiții Hotărârea nr. 312 din data 15.12.2021 - Hotărâre privind completarea domeniului public al judeţului Argeş cu imobilul clădiri și teren situat în Pitești, str. Aleea Victor Mărtoiu, nr. 1, jud. Argeș Hotărârea nr. 313 din data 15.12.2021 - Hotărâre privind prelungirea duratei Protocoalelor de folosință cu titlu gratuit încheiate în baza Hotărârii Consiliului Județean Argeș nr. 303/17.12.2018 Hotărârea nr. 314 din data 15.12.2021 - Hotărâre privind aprobarea tarifelor practicate de Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public și Privat al Județului Argeș R.A. în anul 2022 Hotărârea nr. 315 din data 15.12.2021 - Hotărâre privind aprobarea tarifelor practicate de Regia Autonomă Județeană de Drumuri Argeș R.A. în relația cu Consiliul Județean Argeș și terții pentru anul 2022 Hotărârea nr. 316 din data 15.12.2021 - Hotărâre privind aprobarea formulelor de calcul pentru tarifele mixturilor asfaltice produse de stația de asfalt din Districtul Căteasca, folosite în relația cu Consiliul Județean Argeș și în relația cu terții, pentru anul 2022 Hotărârea nr. 317 din data 15.12.2021 - Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârilor Consiliului Judetean Arges nr. 117/30.04.2020 și nr. 102/26.04.2021 privind aprobarea tarifelor ce se vor practica începând cu anul fiscal 2021 respectiv 2022 Hotărârea nr. 318 din data 15.12.2021 privind aprobarea prețurilor medii la principalele produse agricole în vederea evaluării arendei pe anul 2022 Hotărârea nr. 319 din data 15.12.2021 - Hotărâre privind actualizarea bugetului de venituri și cheltuieli al județului Argeș, pe anul 2021 Hotărârea nr. 320 din data 22.12.2021 - Hotărâre privind actualizarea bugetului de venituri și cheltuieli al județului Argeș, pe anul 2021
Hotarari de Consiliu, anul 2020
Registrul privind evidența proiectelor de hotărâri ale Consiliului Județean Registrul pentru evidența hotărârilor Consiliului Judetean
Dispozitiile autoritatii executive Documente si informatii financiare Alte Documente Hotarare nr 4 din 30.05.2021 privind inregistrarea semnelor electorale Proces - verbal privind centralizarea pe judet a voturilor si rezultatului alegerilor pentru primari la alegerile locale din 27.06.2021

 


Hotărârea nr. 317 din data 15.12.2021 - Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârilor Consiliului Judetean Arges nr. 117/30.04.2020 și nr. 102/26.04.2021 privind aprobarea tarifelor ce se vor practica începând cu anul fiscal 2021 respectiv 2022

Documentul hotărârii

Anexe (format zip)