Comisii de Specialitate

Comisiile de specialitate lucrează valabil în prezenţa majorităţii membrilor şi iau hotărâri cu votul majorităţii membrilor lor.

Comisia poate invita să participe la şedinţele sale doar specialişti din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Argeş sau din afara acestuia, în special de la instituţiile şi serviciile publice aflate în subordinea Consiliului Judeţean Argeş, reprezentanti ai institutiilor sau persoanelor juridice implicate. Persoanele invitate au obligaţia de a participa la şedinţele comisiilor de specialitate. Au dreptul să participe la şedintele comisiei şi consilierii judeţeni care au făcut propunerile ce stau la baza lucrărilor comisiei.

Comisia poate hotărî ca unele şedinte sau dezbaterea unor puncte de pe ordinea de zi să se desfăşoare cu uşile închise.

Componență comisii de specialitate

Citește mai mult

Comisia 1 -  Comisia Buget - Finanţe

Analizează şi avizează:

 • proiectele de hotărâre privind aprobarea, rectificarea sau modificarea bugetului propriu al judeţului;

 • proiectele de hotărâre privind împrumuturile, virările de credite, modul de utilizare a rezervei bugetare şi contul de încheiere a exerciţiului bugetar;

Citește mai mult 

Comisia 2 - Comisia pentru Administrarea Patrimoniului, Investiții, Mediu, Agricultură și Servicii Publice 

Analizează şi avizează:

 • proiectele de hotărâre referitoare la înfiinţarea de regii, servicii publice, instituţii şi societăţi comerciale, subordonate consiliului judeţean, organigramele şi numărul de personal ale acestora;

 • proiectele de hotărâre privind stabilirea de taxe speciale pentru activităţi desfăşurate de serviciile publice de interes judeţean şi instituţiile aflate sub autoritatea consiliului judeţean;

Citește mai mult

Comisia 3 - Comisia pentru Sănătate si Protecție Socială 

Analizează şi avizează:

 • proiectele de hotărâre cu privire la asigurarea condițiilor materiale și financiare necesare în vederea bunei funcționări a instituțiilor de asistență sociala și protecție a copilului;

 • proiectele de hotărâre cu privire la înființarea, desființarea sau comasarea instituțiilor publice din domeniul protecției sociale;

Citește mai mult

Comisia 4 - Comisia pentru Cultură, Educaţie, Tineret şi Sport

Analizează şi avizează:

 • proiectele de hotărâre din domeniul activităţii ştiinţifice, de învăţământ, cultură, culte, sportive şi de tineret ;

 • proiectele de hotărâre pentru aprobarea programelor anuale privind manifestările ştiinţifice şi culturale, de învăţămant, propuse de instituţiile publice aflate sub autoritatea consiliului judeţean;

Citește mai mult 

Comisia 5 - Comisia Juridică, Administraţie Publică 

Analizează şi avizează:

 • toate proiectele de hotărâre ce urmează a fi trimise spre dezbatere şi adoptare consiliului judeţean;

 • colaborează cu celelalte comisii de specialitate ale consiliului judeţean în vederea fundamentării din punct de vedere juridic a proiectelor de hotărare şi a programelor de măsuri care urmează a fi supuse dezbaterii şi adoptării consiliului judeţean;

Citește mai mult

Comisia 6 - Comisia pentru Promovarea Programelor de Dezvoltare Locală, Județeană, Regională și Europeană, Parteneriate și Turism

Analizează şi avizează:

 • proiectele de hotărâre privind studii şi proiecte pentru dezvoltarea turismului;

 • proiectele de hotărâre privind promovarea de noi acorduri de colaborare;

Citește mai mult