1. COMISIA BUGET – FINANŢE, STUDII, PROGNOZE, RELAŢII INTERNAŢIONALE

Analizează şi avizează:

 

 • proiectele de hotărâre privind aprobarea, rectificarea sau modificarea bugetului propriu al judeţului;
 • proiectele de hotărâre privind împrumuturile, virările de credite, modul de utilizare a rezervei bugetare şi contul de încheiere a exerciţiului bugetar;
 • proiectele de hotărâre privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli ale instituţiilor şi serviciilor publice de interes judeţean, finanţate integral sau parţial de la bugetul propriu al judeţului;
 • proiectele de hotărâri privind repartizarea pe comune, oraşe şi municipii a cotei din sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat sau din alte surse, în condiţiile legii;
 • proiectele de hotărâre privind stabilirea de impozite şi taxe locale, precum şi taxe speciale;
 • proiectul programului de investiţii al consiliului judeţean şi documentaţiile tehnico-economice pentru realizarea unor obiective de investiţii a căror aprobare intră în competenţa consiliului judeţean;
 • propunerile privind organigrama şi numărul de personal din aparatul propriu de specialitate al consiliului judeţean, a instituţiilor şi serviciilor publice de interes judeţean;
 • proiectele de hotărare privind darea în administrare, concesionarea sau închirierea bunurilor proprietate publică a judeţului sau, după caz, a serviciilor publice de interes judeţean; proiectele de hotărare cu privire la vânzarea, concesionarea şi închirierea bunurilor din domeniul privat al judeţului; proiectele de hotărare cu privire la cumpărarea unor bunuri şi determinarea regimului juridic aplicabil acestora;
 • proiectele de hotărâre privind privatizarea societăţilor comerciale pe care le-a înfiinţat;
 • proiectele de hotărâre privind asigurarea condiţiilor materiale şi financiare în vederea bunei funcţionări a instituţiilor de cultură, a instituţiilor şi serviciilor publice de educaţie, ocrotirea sănătăţii şi asistenţă socială, precum şi a altor activităţi;
 • propunerile făcute de comune şi oraşe în vederea elaborării de programe şi prognoze de dezvoltare economico-socială sau pentru refacerea şi protecţia mediului înconjurător, pe care le prezintă consiliului judeţean spre analiză.
 • cooperarea sau asocierea cu persoane juridice române ori străine, inclusiv cu parteneri din societatea civilă, în vederea finanţării şi realizării în comun a unor acţiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes public judeţean;
 • înfrăţirea judeţului Argeş cu unităţi administrativ-teritoriale din alte ţări;
 • cooperarea sau asocierea cu alte unităţi administrativ teritoriale din ţară ori din străinătate, precum şi aderarea la asociaţii naţionale şi internaţionale ale autorităţilor administraţiei publice locale, în vederea promovării unor interese comune.
 • solicită aparatului de specialitate ori de câte ori este nevoie, situații financiare ale Consiliului Judetean Arges cât și ale instituțiilor subordonate acestuia (venituri și cheltuieli, execuții bugetare, extrase de cont, alte situații.)