Formulare cultura

Anexa 1 - Cerere de finantare

Anexa 2 - Declaratie articolul 292 CP

Anexa 3 - Bugetul de venituri si cheltuieli

Anexa 4 - Formular raportare

Anexa 5 - Declaratie de impartialitate

Anexa 6 - Tipuri de cheltuieli eligibile si neeligibile

Anexa 7 - Model adresa inaintare pentru raportare

Anexa 8 - Declaratie de impartialitate membri comisie

Anexa 9 - Decontare cheltuieli

Anexa 10 - Contract