CENTRUL JUDEȚEAN DE CULTURĂ ȘI ARTE ARGEȘ

 

Date de contact:

Adresa: Bulevardul Nicolae Bălcescu, nr.141, Pitești 

Telefon/fax: 0348.457.560; 0248.212.260 

Manager interimar: Elena Iagăr

Email: cjcaarges@yahoo.com

Cod fiscal: 45862987

Trezorerie: Pitești

Centrul Județean de Cultură și Arte Argeş, denumit în continuare Centrul, este o instituție publică - aşezământ cultural, cu personalitate juridică, de importanță județeană, în subordinea Consiliului Județean Argeş, finanțată din venituri proprii şi din subvenţii de la bugetul județului Argeş.

Centrul se înființează, este organizat și funcționează potrivit dispozițiilor O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, republicată, cu modificările și completările ulterioare, O.U.G nr. 118/ 2006 privind înfiinţarea, organizarea şi desfăşurarea activităţii aşezămintelor culturale, în conformitate cu prezentul Regulament de Organizare și Funcționare și cu celelalte dispoziții legale aplicabile.
 
Centrul are sediul în Municipiul Pitești, B-dul Nicolae Bălcescu, nr. 141 - clădirea fostului Cinema „Lumina", cu punct de lucru în municipiul Pitesti, B-dul Republicii, Nr. 66, judeţul Argeş.
 

Centrul a fost înfiinţat cu scopul de a promova valorile culturale, artistice, tradiţionale  şi  contemporane,  autohtone  şi  universale,  pe  plan  comunitar,  naţional  şi internaţional prin produse şi servicii culturale, prin activitatea de instruire, formare și educație permanentă,  precum  și  prin  iniţierea  şi  desfăşurarea  proiectelor  şi  programelor  cultural-artistice, în vederea formării, educării și dezvoltării personale.

Centrul are  deplină  autonomie  în  stabilirea  repertoriului,  precum  şi  în realizarea programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale şi artistice proprii sau în colaborare, în  consens  cu  politicile  şi  strategiile  culturale  ale  Consiliului  Județean  Argeş,  pentru  a răspunde nevoilor comunităţii, conform proiectului de management aprobat.

Centrul poate găzdui spectacole şi/sau concerte, în condiţiile O.U.G nr. 118/ 2006.

Centrul  poate  sprijini  metodologic  activitatea  aşezămintelor  culturale  la  nivel comunal.

Centrul  iniţiază  şi desfăşoară proiecte  şi programe  culturale,  urmărind cu consecvenţă următoarele obiective:

a) oferirea de produse şi servicii culturale diverse pentru satisfacerea nevoilor culturale comunitare, în scopul creşterii gradului de acces şi de participare a cetăţenilor la viaţa culturală;

b) conservarea, cercetarea, protejarea, transmiterea, promovarea şi punerea în valoare a culturii tradiţionale şi a patrimoniului cultural imaterial;

c) educaţia permanentă şi formarea profesională continuă de interes comunitar în afara sistemelor formale de educaţie

d) Promovarea şi prezentarea publică a creaţiilor artistice contemporane naționale și universale;

e) Îmbunătăţirea permanentă a calităţii artistice şi profesionale a producţiilor şi proiectelor sale;

f) Promovarea culturii şi artei populare locale, naţionale şi universale;

g) Promovarea județului Argeş ca pilon important al culturii naţionale şi universale;

h) Asigurarea păstrării identităţii spirituale, protejarea şi conservarea moştenirii culturale;

i) Satisfacerea nevoilor culturale comunitare;

j) Educarea artistică a publicului prin programe specifice dezvoltării personale;

k) Creşterea gradului de acces şi implicare a cetăţenilor la viaţa culturală;

l) Păstrarea şi promovarea tradiţiilor şi creaţiei populare ca fenomen viu şi tezaurizarea ca document cultural;

m) Dezvoltarea şi promovarea culturii contemporane şi valorificarea ei în viaţa culturală și artistică prin diferite forme de exprimare artistică;

n) Promovarea bunurilor culturale tradiţionale şi contemporane şi integrarea lor ca marcă a identităţii culturale comunitare în circuitul naţional şi internaţional de valori;

o) Conservarea şi transmiterea valorilor morale, artistice şi tehnice ale comunităţii locale, precum şi ale patrimoniului naţional şi universal;

p) Cultivarea  valorilor  şi  autenticităţii  creaţiei  tradiţionale  şi  contemporane  şi  artei interpretative în toate genurile: muzică, coregrafie, arte vizuale, etc.;

q) Susţinerea strategiilor comunitare în domeniul cultural - artistic;

r) Respectarea  şi  promovarea  drepturilor  şi  libertăţilor  persoanelor  de  a-şi  dezvolta spiritualitatea şi de a accede la valorile culturii naţionale şi universale;

În  vederea  realizării  obiectivelor  prevăzute  la  art.6,  Centrul  desfășoară următoarele activității:

1. Oferirea  de  produse  şi  servicii  culturale  diverse,  în  scopul  creşterii  gradului  de informare, acces şi participare a cetăţenilor la viaţa culturală, de tipul:

    a. evenimente culturale cu rol recreativ şi/sau educativ;

    b. festivaluri;

    c. concursuri;

    d. gale; târguri;

    e. expoziţii temporare şi permanente;

    f. rezidenţe artistice;

   g. lansări de carte şi alte materiale care prezintă interes pentru aria de activitate a Centrului;

   h. ateliere, cursuri, seminarii, simpozioane, cercuri aplicative şi de creaţie, cenacluri, colocvii şi conferinţe pe teme culturale;

   i. programe de revitalizare şi învăţare a meseriilor tradiţionale: olărit, cusut, ţesut, împletituri, cioplituri - sculpturi în lemn, piatră, etc.;

   j. proiecte şi programe privind educaţia permanentă, pentru valorificarea obiceiurilor tradiţionale din comunitatea locală; 

  k. cultivarea  valorilor  autentice  ale  artei  interpretative  din  toate  genurile:  muzică, coregrafie, teatru, artă plastică, literatură, artă populară, etc.;

  l. organizarea  de  cursuri  de  educaţie  civică,  de  educaţie  permanentă  şi  formare profesională continuă;

  m. schimburi culturale şi de experienţă;

  n. spectacole şi evenimente interactive; 

  o. proiecţii de film;

  p. videotecă;

  q. producţii artistice.

2. Încheierea și derularea de protocoale/acorduri de parteneriat pentru realizarea unor activități,  proiecte,  programe  de  interes  comun  cu  diverse  instituţii  publice,  culte, societăţi de artă şi spectacol, instituţii profesionale, asociaţii şi fundaţii și alte organisme (centrele/căminele culturale din județul Argeş, DGASPC, operatori de turism, etc.);

3. Desfășurarea  unor  programe  adecvate  intereselor  și  preocupărilor,  de  petrecere  a timpului liber al populației, valorificând obiceiurile tradiționale şi patrimoniul comunitar;

4. Oferirea de servicii menite să satisfacă nevoile comunităţii şi să crească gradul de participare al cetăţenilor la viaţa culturală;

5. Dezvoltarea de schimburi culturale şi încheierea de parteneriate prin intermediul cărora să fie valorificate creaţiile culturale tradiţionale şi contemporane la nivel naţional şi internaţional;

 6. Participarea la proiecte și schimburi culturale interjudețene, naționale, internaționale;

7. Realizarea de proiecţii de filme cinematografice româneşti şi internaţionale, de scurt şi lung metraj, pe orice tip de suport tehnic şi prin includerea în totalitate a activităţilor şi persoanelor care activează în acest domeniu;

8. Dezvoltarea  activităţii  cultural-artistice  prin  workshop-uri,  sesiuni  de  comunicări, seminarii etc. în domeniile: muzică, coregrafie, film, artă plastică, artă populară, arte vizuale, fotografie etc. în acord cu strategiile culturale județene;

9. Organizarea de festivaluri şi alte evenimente cultural-artistice aprobate de Consiliul Judeţean Argeş,în acord cu strategia culturală a Consiliului Judeţean Argeş;

10. Coordonarea şi îndrumarea din punct de vedere metodologic, în plan județean, a activităţii așezămintelor culturale;

11. Sprijinirea activităţii așezămintelor culturale în domeniul pregătirii formatorilor şi al perfecționării personalului de specialitate;

12. Iniţierea studiilor, analizelor, statisticilor în domeniul său de activitate;

13. Susţinerea  editării  de  materiale  informative  şi  promoţionale  potrivit  obiectului  de activitate;

14. Editarea şi distribuirea lucrărilor de specialitate cu caracter informativ din domeniul culturii.

În vederea exercitării în condiții optime a atribuțiilor ce-i revin,  Centrul  își desfășoară activitatea pe bază de programe şi proiecte elaborate de conducerea acestuia, în concordanţă cu strategiile culturale şi educativ-formative stabilite de Consiliul Judeţean Argeş.

Pentru exercitarea atribuțiilor care îi revin și pentru realizarea activităților specifice, Centrul  colaborează  cu  instituții  de  specialitate,  organizații  neguvernamentale,  persoane juridice de drept public sau/și privat și cu persoane fizice, fără a exprima nici un fel de interese de grup (politice, religioase și altele).

Normele  interne  de  funcționare  se  stabilesc  prin  Regulamentul  de  Ordine Interioară al Centrului.

Structura organizatorică, organigrama, numărul de personal, statul de funcții și bugetul de venituri și cheltuieli ale Centrului se aprobă prin hotărâre a Consiliului Județean Argeş,  în  raport  cu  obligaţiile  sau  cu  programele  stabilite,  astfel  încât  să  se  asigure îndeplinirea în mod corespunzător a atribuţiilor şi activităţilor specifice.

Conducerea Centrului se asigură de către un manager (director general)

Structura organizatorică a Centrului este următoarea:

I. CONDUCERE: Manager(director general)

II. Secția Şcoala Populară de Arte și Meserii

III. Secția Ansamblul Folcloric ,,Doina Argeşuluiˮ

IV. Secția Cercetare, Conservare și Promovare Cultură

V. Compartimentul Juridic, Resurse Umane şi Salarizare

VI. Compartimentul Financiar-Contabilitate şi Achiziții Publice 

VII. Compartimentul Tehnic- Administrativ

Funcționarea Centrului se asigură prin activitatea personalului angajat cu contract individual de muncă, în funcții de specialitate, tehnice sau în funcții auxiliare și de întreținere, precum și prin activitatea unor persoane care participă la realizarea actului artistic, în  baza  unor  contracte  încheiate  potrivit  prevederilor  legale  privind  dreptul  de  autor  și drepturile conexe sau în baza unor contracte reglementate de Codul civil.

Încadrarea personalului cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată se face pe bază de concurs sau de examen, în condiţiile legii.

Prin excepţie de la prevederile alin. (2), în cazul personalului încadrat pe perioadă determinată,  pe  durata  desfăşurării  unui  program  sau  proiect,  încheierea  contractelor  de muncă se poate face şi în mod direct, prin acordul părţilor.

Personalul  Centrului  se  structurează  în  personal  care  ocupă  funcții contractuale de conducere și personal care ocupă funcții contractuale de execuție.

Ocuparea  posturilor,  numirea  și  eliberarea  din  funcție,  precum  și  încetarea raporturilor de muncă ale personalului Centrului se realizează în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Pentru locurile de muncă şi categoriile de personal unde nu se justifică utilizarea unui post cu normă întreagă, Centrul poate să normeze o fracţiune de normă.

Salarizarea personalului din cadrul Centrului se face potrivit prevederilor legislației privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice.

Datorită  specificului  activităţii,  încheierea  contractelor  individuale  de  muncă  pe durată determinată se poate face şi prin derogare de la prevederile art.82 alin.(3) - (5) şi ale art.84 alin.(1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Posturile vacante şi temporar vacante aferente funcţiilor de predare şi funcţiilor de specialitate, care nu au putut fi ocupate prin concurs, pot fi ocupate prin cumul şi de către persoane din cadru Centrului şi numai în condiţiile în care programul funcţiei cumulate nu se suprapune celui corespunzător funcţiei de bază, cu respectarea prevederilor legale.

 


Fisiere atasate

Organigrama Centrului Judetean de Cultura si Arte Arges - anul 2022

Regulamentul de Organizare si Functionare al Centrului Judetean de Cultura si Arte Arges - anul 2022