Regia Autonoma Judeteana de Drumuri R.A.

**noul portal

Adresa: B.dul George Coșbuc nr.40

Tel. 0248/280.958 

Fax. 0248281962 

E-mail: rajdarges@yahoo.com

Director general: Alina Nicolau

Scurt istoric
 

Începând cu data de 01.05.2001 Serviciul Public de Administrare a Drumurilor și Podurilor Județene Argeș s-a înființat ca serviciu public de interes județean, prin reorganizarea Serviciului de specialitate din cadrul Consiliului Județean, conform Hotărârii Consiliului Județean Argeș nr.47/27.04.2001.

Începând cu data de 01.03.2005 s-a reorganizat conform Hotărârii Consiliului Județean Argeș nr. 18/24.02.2005 în Direcția de Administrare a Drumurilor și Podurilor Județene Argeș, ca unitate cu personalitate juridică, în subordinea Consiliului Județean Argeș.

Începând cu data de 01.01.2006 Direcția pentru Administrarea Drumurilor și Podurilor Județene se reorganizează, conform Hotărârii Consiliului Județean Argeș nr. 153/20.12.2005, în Direcția Generala pentru Administrare, Întreținere și Reparații Drumuri și Poduri Județene Argeș.

Începând cu data de 01.07.2010 se aprobă, conform Hotărârii Consiliului Județean Argeș nr. 82 din 23.06.2010, reorganizarea Direcției Generale pentru Administrare, Întreținere și Reparații Drumuri și Poduri Județene Argeș în Direcția Generala de Drumuri Județene Argeș.

Începând cu data de 01.09.2010 se înființează,conform Hotărârii Consiliului Județean Argeș nr. 158 din 25.08.2010, Regia Autonoma Județeană de Drumuri R.A, cu sediul în Municipiul Pitești, strada George Coșbuc nr. 40 prin reorganizarea Direcției Generale de Drumuri Județene Argeș. Regia Autonomă Judeţeană de Drumuri Argeş R.A., înfiinţată prin reorganizarea Direcţiei Generale de Drumuri Judeţene Argeş, în baza H.C.J. Argeş nr. 158/2010,  funcţionează cu statut de regie autonoma.

Regia Autonoma Judeteana de Drumuri Arges R.A. este persoana juridica romana de interes judetean care se organizeaza si functioneaza sub autoritatea Consiliului Judetean Arges, pe baza de gestiune economica si autonomie financiara, conform legilor si regulamentului de organizare si functionare propriu, avand in administrare intreaga retea de drumuri din domeniul public al judetului Arges.

Obiect de activitate

Obiectul principal de activitate al Regiei Autonome Judeţene de Drumuri Argeş R.A. este:

            4211 – Lucrări de construcţii a drumurilor şi autostrăzilor.

Obiectul de activitate este clasificat conform Ordinului nr.337/2007 al preşedintelui Institutului Naţional de Statistică, privind actualizarea Clasificărilor din Economia Naţională – CAEN

Obiectele secundare de activitate ale Regiei Autonome Judeţene de Drumuri Argeş R.A. sunt:

            0220 – Exploatare forestieră

            0811 – Extracţia pietriei ornamentale şi a pietrei pentru construcţii, extracţia pietrei calcaroase, gipsului, cretei şi ardeziei

            0812 – Extracţia pietrişului şi nisipului; extracţia argilei şi caolinului

            1623 – Fabricarea altor elemente de dulgherie şi tâmplărie pentru construcţii

            2361 – Fabricarea produselor din beton pentru construcţii

            2363 – Fabricarea betonului

            2364 – Fabricarea mortarului

            2369 – Fabricarea altor articole din beton ciment şi ipsos

            2370 – Tăierea, fasonarea şi finisarea pietrei

            2399 – Fabricarea altor produse din minerale nemetalice n.c.a.

            2511 – Fabricarea de construcţii metalice şi părţi componente ale structurilor metalice

            3311 – Repararea articolelor fabricate din metal

            3312 – Repararea maşinilor

            3314 – Repararea echipamentelor electrice

            3317 – Repararea şi întreţinerea altor echipamente de transport n.c.a.

            3319 – Repararea altor echipamente

            3320 – Instalarea maşinilor şi echipamentelor industriale

            3831 – Demontarea(dezasamblarea) maşinilor şi a echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materilalelor

            3832 – Recuperarea materialelor reciclabile sortate

            4213 – Construcţia de poduri şi tunele

            4120 – Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale

            4221 – Lucrări de construcţii a proiectelor utilitare pentru fluide

            4291 – Construcţii hidrotehnice

            4311 – Lucrări de demolare a construcţiilor

            4312 – Lucrări de pregătire a terenului

            4313 – Lucrări de foraj şi sondaj pentru construcţii

            4332 – Lucrări de tâmplărie şi dulgherie

            4399 – Alte lucrări speciale de construcţii n.c.a.

            4677 – Comerţ cu ridicata al deşeurilor şi resturilor

            4690 – Comerţ cu ridicata nespecializat

            4939 – Alte transporturi de călători n.c.a.

            4941 – Transporturi rutiere de mărfuri

            5210 – Depozitări

            5221 – Activităţi şi servicii anexe pentru transporturi terestre

            5224 – Manipulări

            6810 – Cumpărarea şi vânzarea bunurilor imobiliare proprii

            6820 – Închirierea şi subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate

            6832 – Administrarea imobilelor pe bază de comision sau contract

            7111 – Activităţi de arhitectură

            7112 – Activităţi de inginerie şi consultaţie tehnică legate de aceasta

            7120 – Activităţi de testare şi analize tehnice

            7712 – Activităţi de închiriere şi leasing cu autovehicule rutiere grele

            7732 – Activităţi de închiriere şi leasing cu maşini şi echipamente pentru construcţii

            7739 – Activităţi de închiriere şi leasing cu alte maşini, echipamente şi bunuri n.c.a.

            8430 – Activităţi de protecţie socială obligatorie.

 Pentru punctele de lucru ale regiei obiectele de activitate sunt:

            a) Districtul Piteşti

            4211 – Lucrări de construcţii a drumurilor şi autostrăzilor,

            4213 – Construcţia de poduri şi tunele.

            2399 – Fabricarea altor produse din minerale nematalice n.c.a.

            b) Districtul Hârseşti

            4211 – Lucrări de construcţii a drumurilor şi autostrăzilor,

            4213 – Construcţia de poduri şi tunele.

            2399 – Fabricarea altor produse din minerale nemetalice n.c.a.

            c) Districtul Cepari

            4211 – Lucrări de construcţii a drumurilor şi autostrăzilor,

            4213 – Construcţia de poduri şi tunele.

            2399 – Fabricarea altor produse din minerale nemetalice n.c.a.

            d) Districtul Băjeşti

            4211 – Lucrări de construcţii a drumurilor şi autostrăzilor,

            4213 – Construcţia de poduri şi tunele.

            2399 – Fabricarea altor produse din minerale nemetalice n.c.a.

            e) Districtul Căteasca

            4211 – Lucrări de construcţii a drumurilor şi autostrăzilor,

            4213 – Construcţia de poduri şi tunele.

            2399 – Fabricarea altor produse din minerale nemetalice n.c.a.

            f) Districtul Buzoeşti

            4211 – Lucrări de construcţii a drumurilor şi autostrăzilor,

            4213 – Construcţia de poduri şi tunele.

            2399 – Fabricarea altor produse din minerale nemetalice n.c.a.

Atributii

Pentru realizarea obiectului de activitate Regia Autonomă Judeţeană de Drumuri Argeş R.A. are urmatoarele atribuţiuni:

(1) administrează drumurile judeţene şi gestionează întreg patrimoniul acestora, aplicând normativele şi prescripţiile tehnice privind folosirea şi întreţinerea lor, precum şi normele specifice privind asigurarea condiţiilor de circulaţie pe drumurile publice;

(2) încadrarea drumurilor pe categorii şi urmăreşte publicarea deciziei respective a Consiliului Judeţean Argeş pentru utilizarea acesteia de către participanţii la trafic;

(3) prezintă Consiliului Judeţean Argeş programe anuale şi de perspectivă necesare aprobării fondurilor din bugetul local sau bugetul statului pentru lucrările de drumuri şi poduri primite în administrare, precum şi pentru aprovizionarea de materiale specifice în vederea asigurării continuităţii lucrărilor;

(4) asigură organizarea intervenţiilor necesare la drumurile şi podurile de interes judeţean în scopul eliminării operative a avariilor, restricţiilor sau altor situaţii provocate de calamităţi, înzăpeziri, produceri de polei;

(5) întocmeşte, actualizează şi gestionează banca de date şi cărţile tehnice privind reţeaua judeţeană de drumuri aflată în administrare şi transmite la cerere date statistice organelor centrale şi locale interesate;
(6) asigură achizitia de servicii de consultata şi dirigentie pentru lucrările de modernizare si dezvoltare a retelei de drumuri judetene aprobate in cadrul programelor anuale/multianuale;

(7) supraveghează ca persoanele fizice şi juridice care deţin suprafeţe de teren în zonele de protecţie să nu aducă prejudicii drumului sau siguranţei traficului;

(8) asigură, coordonează şi controlează, din punct de vedere tehnic şi economico-financiar, realizarea programului de modernizare si dezvoltare a retelei de drumuri judetene aprobat de catre Consiliul Judetean Arges;

(10) îndeplineşte obligaţiile Consiliului Judetean Arges, având în vedere calitatea sa de administrator,  pentru  obtinerea aprobarilor, avizelor, autorizatilor necesare implementarii programelor de investitii pentru reteaua de drumuri  judeţene;

(11) urmăreşte comportarea reţelei de drumuri judeţene faţă de acţiunea traficului şi agenţilor fizico-climaterici asigurând documentarea necesară pentru studierea condiţiilor optime de exploatare a reţelei rutiere din administrare;

(12) elaborează studii privind dezvoltarea, în perspectivă a reţelei de drumuri, în vederea satisfacerii cerinţelor traficului;

(13) coordonează lucrările de întreţinere curentă, semnalizare rutieră şi intervenţii;

(14) colaborează cu organele de poliţie şi propune îmbunătăţirea semnalizării rutiere pe drumurile din administrare;

(15)întocmeşte documentatia tehnico-economica pentru lucrarile de intretinere si reparatii;

(16) obţine avizele şi acordurile legale necesare documentaţiilor pentru lucrările de reparaţii şi investiţii;
(17) întocmeşte şi propune spre aprobare programele anuale de combatere a fenomenelor meteorologice periculoase (înzăpeziri) şi urmăreşte aplicarea lor;

(18)  analizează şi face propuneri cu privire la construirea de drumuri noi, clasarea şi declasarea celor existente;

(19)  elaborează documentaţii pentru achizitia publica de servicii si lucrari si organizeză pro cedurile de licitaţii pentru realizarea programelor privind  modernizarea si dezvoltarea rete lei de drumuri judeţene;
(20) urmăreşte şi asigură executarea lucrărilor din programele anuale de intretinere si reparatii ale drumurilor judetene, aprobate de  Consiliului Judeţean Argeş şi prezintă rapoarte periodice de îndeplinire a sarcinilor prevăzute în aceste programe;

(21)  organizează  proceduri de atribuire a contractelor pentru execuţia de lucrări privind întreţinerea şi repararea  drumurilor şi podurilor din judeţul Argeş, în cazurile în care nu are posibilitatea alocarii deresurse proprii,  volumul de lucrări depăşind posibilităţile de execuţie ale Regiei;

(22) urmăreşte introducerea tehnicii noi, îmbunătăţirea proceselor tehnologice şi ridicare a calităţii lucrărilor;
(23) organizează activitatea de revizie a drumurilor şi podurilor în conformitate cu legislaţia în vigoare şi urmăreşte valorificarea rezultatelor înregistrate;

(24) avizează amplasarea şi executarea unor lucrări de construcţii şi instalaţii în zona drumurilor;

(25) sancţionează contravenţional persoanele fizice şi juridice care încalcă normele stabilite prin hotărâri ale Consiliului Judeţean;

(26) eliberează autorizaţii pentru transporturi agabaritice pe drumurile judeţene;

(27) asigură valorificarea eficientă a plantaţiilor de pe zona drumurilor din administrare;

(28) asigură aprovizionarea cu materii prime, materiale, mijloace fixe şi obiecte de inventar necesare desfăşurării activităţii şi organizează şi ţine evidenţa acestora;

(29) pentru dobândirea terenurilor necesare executării unor lucrări noi, modernizări, reabilitări, corecţii de trasee, lărgiri de drumuri publice, construcţii şi consolidări de poduri, va solicita Consiliului Judeţean iniţierea procedurilor necesare, inclusiv prin expropiere pentru cauză de utilitate publică;

(30) întocmeşte şi supune aprobării Consiliului Judeţean Argeş proiectul de buget anual şi rectificările acestuia;

(31) urmăreşte asigurarea fondurilor şi decontarea în termen legal al lucrărilor contractate, prestaţiilor de serviciu şi a altor obligaţii către furnizori;

(32) închiriază, concesionează bunurile din administrare cu aprobarea Consiliului Judeţean Argeş;

(33) înregistrează sistematic şi cronologic operaţiunile de încasări, plăţi, consumuri, salarii, producţie, etc., în vederea prelucrării datelor pentru întocmirea resistrelor de contabilitate, a balanţei de verificare sintetice, a balanţelor analitice,a contului de profit şi pierderi, a dării de seamă contabile;

(34) organizează lucrările de inventariere anuală, conform normelor legale în vigoare;

(35) asigură primirea, manipularea şi păstrarea documentelor secrete;

(36) asigură activitatea de primire, înregistrare-repartizare şi predare a corespondenţei, precum şi expedierea acesteia la destinaţie după rezolvarea sa;

(37) răspunde de evidenţa, selectarea, păstrarea şi casarea documentelor create şi deţinute în arhiva direcţiei;
(38) asigură întreţinerea şi buna gospodărire a patrimoniului;

(39) analizează şi urmareşte periodic îndeplinirea sarcinilor din fişa postului şi salarizare în conformitate cu legislaţia în vigoare;

(40) asigură măsurile necesare pentru prevenirea accidentelor de muncă şi a îmbolnăvirilor profesionale;
(41) stabileşte şi propune, spre aprobare, conform legislaţiei în vigoare, sporurile ce se acordă personalului pentru condiţii deosebite de muncă sau prestaţii peste program;

(42) asigură evidenţa personalului, salarizarea acestuia, programarea şi urmărirea efectuării concediilor de odihnă;

(43) conduce şi completează, la zi, cărţile de muncă şi completează dosarele de pensionare;

(44) răspunde de activitatea de cunoaştere, apreciere şi promovare a personalului în funcţii.

Regia Autonomă Judeţeană de Drumuri Argeş R.A. are în subordine şi coordonează activitatea pentru:

Componenţa Consiliului de Administraţie:

  • Dima Eduard Ștefan - Preşedinte
  • Florea Daniel - membru neexecutiv
  • Corcodel Ionuț  - membru neexecutiv
  • Gheorghe Mihăiță - membru neexecutiv
  • Falcă Matei Nicolae Dorin  - reprezentantul Ministerului Finanțelor Publice

Fisiere atasate

Organigrama RAJD Arges

Regulamentul de Organizare si Functionare

Raport de investitii