Directia Mecanizare si Productie Secundara

Directia Mecanizare si Productie Secundara  are  ca atributii principale urmatoarele :

 

 •  asigura aplicarea in cadrul activitatilor de mecanizare si transport, a prevederilor documentelor sistemului de management al calitatii (SMC) adoptat de organizatie, colaborind in acest sens cu responsabilul AQ din cadrul societatii.

 • intocmeste in colaborare cu Districtele si cu celelalte functiuni implicate din Regie, necesarul de utilaje, mijioace auto, scule, dispozitive, piese de schimb, combustibili, lubrefianti;

 •  elaboreaza programul anual de reparatii a utilajelor si mijloacelor auto si asigura realizarea lor ;

 • asigura verificarea starii tehnice, intretinerea, mentinerea in stare de functionare, exploatarea, repararea utilajelor, masinilor, instalatiilor si mijioacelor de transport utilizate in Regie;

 • asigura in colaborare cu Districtele, cresterea gradului de mecanizare a executiei lucrarilor, precum si a operatiilor de manipulare si transport a resurselor tehnico-materiale in depozitele regiei si la lucrari ;

 • urmareste si asigura efectuarea verificarilor si eliberarea de catre unitatile teritoriale ISCIR, potrivit reglementarilor actuale, a autorizatiilor de functionare pentru utilajele de ridicat si instalatiile sub presiune folosite;

 • verifica si urmareste ca toate utilajele, masinile si instalatiile puse in functiune sa fie prevazute in timpul exploatarii cu dispozitive de sigu- ranta si de protectie, aparatori si dupa caz, legaturi la pamint, in ve- derea prevenirii accidentelor ;

 • urmareste ca actionarea mijloacelor de mecanizare si transport in cadrul activitatilor desfasurate pe santiere si in depozitele de resurse tehnico-materiale, sa fie facuta numai de muncitori calificati, instruiti si daca este necesar, autorizati corespunzator sarcinilor lor ;

 • asigura intocmirea formalitatilor cerute in vederea eliberarii autori- zatiilor de transport, obtinerii avizelor si a altor documente necesare mijloacelor auto;

 • raspunde de efectuarea inspectiilor tehnice periodice la mijloacele  auto proprii ale Regiei, in conformitate cu prevederile actelor normative in vigoare si urmareste modul in care se asigura verificarea tehnica a a- cestora la iesirea din garaj ;

 • formuleaza si transmite Biroului Resurse Umane si Perfectionare propuneri in vederea cuprinderii in programele de pregatire, instruire si testare a personalului, a specialistilor implicati in activitatile specifice de mecanizare;

 • asigurarea materialelor, betoane asfaltice si betoane rutiere din ciment, necesare derularii in bune conditii a lucrarilor;

 • asigura produsele prefabricate, ce pot fi realizate in regie proprie, necesare la unele lucrari de intretinere si reparatii a drumurilor judetene;

 • asigurarea, prin personal specializat, verificarii  calitatii productiei realizate;

 • asigurarea elaborarii de retete necesare producerii materialelor si productiei de prefabricate; 

 • rezolva la termenele stabilite, actiunile corective/ preventive initiate pentru activitatile desfasurate, in urma inspectiilor si auditurilor efectuate de responsabilul AQ si echipa de audit;

 • identifica activitatile procedurabile aferente obiectului de activitate  si participa la elaborarea procedurilor programate ;

 • asigura si colaboreaza cu compartimentui financiar-contabil, la efectuarea inventarierii periodice a mijioacelor de mecanizare/ transport, precum si intocmirea documentelor de casare a celor amortizate sau iesite din uz ;

 • tine evidenta reglementarilor aplicabile in activitatile desfasurate si asigura insusirea si respectarea de catre tot personalul a prevederilor reglementarilor respective ;

 • elaboreaza si actualizeaza informari, rapoarte si situatii  in legatura cu desfasurarea activitatilor specifice;

 • stabileşte (în colaborare cu şefii de compartimente organizatorice subordonate) criteriile de apreciere anuală a personalului angajat;

 • aprobă programarea şi reprogramarea plecărilor în concediul de odihnă pentru personalul din subordinea sa.