Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Argeş

Municipiul Piteşti, Calea Drăgăşani, Nr. 8, judeţul Argeş

Telefon/Fax: 0248/271.131;

E-mail: dgpdcarges@yahoo.com

secretariat@protectiacopilului.cjarges.ro

Telefonul Copilului: 0248/ 983; 0800.800.383

Echipa managerială:

Director general  – Adrian MACOVEI

Director general adjunct care coordonează activitatea în domeniul Economic şi Administrativ – Adela GOGOAŞE

Director general adjunct care coordonează activitatea în domeniul Protecţiei Copilului şi Asistenţei Sociale – Iuliana MATEI 

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Argeş este instituţie publică,  cu personalitate juridică, aflată în subordinea Consiliului Judeţean Argeş şi are rolul de a asigura, la nivelul judeţului Argeş, aplicarea politicilor şi strategiilor de asistenţă socială în domeniul protecţiei copilului, familiei, persoanelor singure, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap, precum şi a oricăror persoane aflate în dificultate.

În conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare, D.G.A.S.P.C. Argeş îndeplineşte atribuţii:

a) în domeniul protecţiei persoanei adulte;

b) în domeniul protecţiei familiei şi a drepturilor copilului;

c) alte atribuţii.

Scurt istoric:

În anul 1997 a fost înfiinţată Direcţia Judeţeană pentru Protecţia Drepturilor Copilului Argeş, instituţie publică de interes judeţean, cu personalitate juridică, transformată, în anul 1999, în Direcţia Generală Judeţeană pentru Protecţia Drepturilor Copilului Argeş.

În anul 2003, Consiliul Judeţean Argeş a hotărât înfiinţarea Serviciului Public Judeţean de Asistenţă Socială Argeş, denumirea acestuia fiind schimbată, în anul 2004, în Direcţia Judeţeană de Asistenţă Socială Argeş.

Începând cu data de 01.01.2005, prin reorganizarea celor două direcţii, a fost înfiinţată Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Argeş, instituţie publică, cu personalitate juridică, aflată în subordinea Consiliului Judeţean Argeş, cu un număr de 1594 posturi (114 în aparatul propriu, 250 asistenţi maternali profesionişti şi 1230 în unităţile subordonate).

Actuala Direcţie Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Argeş a cunoscut, în decursul celor aproape 20 ani parcurşi de la înfiinţare, o amplă dezvoltare şi diversificare a serviciilor oferite beneficiarilor.

Astfel, în raport de nevoile identificate, au fost înfiinţate şi dezvoltate servicii sociale specializate şi diversificate, pentru diverse categorii de beneficiari: copii şi familii în dificultate, copii cu dizabilităţi, persoane cu handicap, persoane vârstnice, victime ale violenţei în familie etc., urmărindu-se acoperirea întregii arii teritoriale a judeţului Argeş.

Pentru prevenirea separării copilului de părinţii săi, precum şi pentru realizarea protecţiei speciale a copilului separat, temporar sau definitiv, de părinţii săi, au fost înfiinţate: servicii de zi, servicii de tip familial şi servicii de tip rezidenţial.

În anul 1997, odată cu înfiinţarea Direcţiei Judeţene pentru Protecţia Drepturilor Copilului Argeş, au fost preluate de la Inspectoratul Şcolar Judeţean Argeş şi Ministerul Sănătăţii, 9 centre de plasament, în care erau instituţionalizaţi un număr de 986 copii – cazuri sociale – copii clinic sănătoşi, cât şi un număr de 85 de cazuri de plasament familial.

Conştientizând  importanţa  pe care o deţin serviciile comunitare de protecţie a copilului, ca alternative durabile şi eficiente la îngrijirea de tip rezidenţial, cu rol în prevenirea abandonului şi instituţionalizării copiilor, în procesul de dezinstituţionalizare D.J.P.D.C. Argeş a promovat dreptul copilului de a fi îngrijit  în  familia naturală şi extinsă.   

Scăderea treptată a numărului de copii institutionalizaţi s-a făcut în paralel cu  diversificarea serviciilor destinate protecţiei copilului, precum şi informarea şi pregătirea  continuă a personalului.

La preluare, instituţiile de protecţie a  copilului  funcţionau şi asigurau protecţie a câte 30 – 40 copii/dormitor, fără  televizor în cameră, fără confortul şi strictul necesar fiecărui copil.

Într-o primă etapă au fost redimensionate aceste centre, astfel încât numărul copiilor institutionalizaţi să nu fie mai mare de 100 copii/centru, concomitent cu modularea dormitoarelor copiilor.

Au continuat activităţile prin care a fost  înlocuită măsura de protecţie de tip rezidenţial prin alternative familiale, precum şi integrarea copilului în familia naturală/ familia extinsă.  Conceptul de îngrijire de "tip familial", în care au fost implicaţi asistenţi maternali profesionişti, a dus la crearea şi dezvoltarea reţelei de asistenţi maternali profesionişti.

În anul 2000 au fost preluate internatele celor 8 şcoli speciale din subordinea Inspectoratului Şcolar Judeţean Argeş şi a Inspectoratului Teritorial de Stat pentru Persoanele cu Handicap şi au fost înfiinţate 9 centre de plasament, în care erau instituţionalizaţi 972 copii cu diferite probleme speciale şi grade de handicap.

La  data de 31.12.2000, în subordinea D.G.J.P.D.C. Argeş se aflau  16 centre de plasament  care asigurau protecţie unui număr de 1608 copii şi un număr de 30 de asistenţi maternali profesionişti care asigurau îngrijirea unui număr  de 32 de copii.

De asemenea, au continuat activităţile de reamenajare şi modulare a centrelor de plasament de tip rezidenţial clasic în module de tip familial, asigurând condiţii optime copiilor, au fost închise mai multe centre de plasament de tip vechi, au fost înfiinţate noi servicii şi a fost extinsă reţeaua de asistenţi maternali profesionişti, concomitent cu scăderea numărului de copii instituţionalizaţi.

Majoritatea centrelor pentru copii au fost reabilitate, în locul celor mari (de tip mamut) fiind create complexe de servicii ori case de tip familial.

În judeţul Argeş au rămas de restructurat un număr de două centre de tip clasic, însă şi acestea au fost modernizate şi dotate corespunzător şi s-a redus capacitatea lor (maximum 60 beneficiari).

În prezent, centrele de tip rezidenţial  asigură copiilor condiţii de locuit de calitate, decente şi asemănătoare mediului familial, fiind modulate, amenajate şi mobilate adecvat nevoilor copiilor rezidenţi. Programele de intervenţie pentru sănătatea copiilor cu dizabilităţi includ activităţi individualizate de abilitare/reabilitare, ce au drept scop recuperarea sau compensarea dizabilităţii, în vederea reducerii limitărilor de activitate şi creşterii participării sociale.

De asemenea, s-a pus accentul pe serviciile acordate copiilor şi familiilor acestora, în scopul prevenirii instituţionalizării copiilor proveniţi din familii aflate în situaţii de risc, a prevenirii abandonului de copii, prin înfiinţarea unor centre de zi şi a unor centre de recuperare pentru copiii cu dizabilităţi, a unui centru maternal, a unor servicii de prevenire a abandonului de copii prin planning familial, a unui centru de evaluare şi primire în regim de urgenţă pentru copiii abuzaţi neglijaţi şi exploataţi, dar şi a unui centru de primire în regim de urgenţă a victimelor violenţei familiale.

În ceea ce priveşte asistenţa acordată persoanelor adulte cu dizabilităţi, o parte din centrele de tip rezidenţial de tip vechi au fost restructurate, altele au fost modernizate şi s-a redus numărul de beneficiari, au fost  create  locuinţe  protejate, s-au infiinţat centre de servicii de recuperare neuromotorie de tip ambulatoriu, dar şi o unitate de îngrijire la domiciliu a persoanelor vârstnice.

În prezent, în judeţul Argeş mai există două centre pentru persoane adulte cu dizabilităţi cu o capacitate de peste 150 de locuri: Centrul de Îngrijire prin Terapie Ocupaţională Tigveni (250 locuri) şi Centrul de Îngrijire şi Asistenţă Piteşti (180 locuri), ambele fiind în prezent propuse pentru restructurare.  

Pe lângă reabilitarea, modernizarea şi dotarea unităţilor de asistenţă socială şi de protecţie a copilului, s-a avut în vedere asigurarea furnizării unor servicii specializate de calitate, prin încadrarea cu personal de specialitate (asistenţi sociali, psihologi, educatori, logopezi, kinetoterapeuţi, ergoterapeuţi etc.) şi formarea continuă a acestora.

Situaţia actuală:

Resurse umane:

La data de 01.06.2017, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Argeş avea un număr total de 1444 angajaţi, dintre care:

 • 392 în aparat propriu, din care: 125 funcţionari publici; 17  personal contractual; 250 asistenţi maternali profesionişti;
 • 600 angajaţi în centrele/complexele de servicii pentru copii;
 • 452 angajaţi în centrele de îngrijire şi asistenţă/recuperare pentru adulţi.

Servicii sociale:

            În prezent, D.G.A.S.P.C. Argeş are înfiinţate următoarele servicii sociale:

1. pentru copil şi familie:

 • 15 servicii de tip rezidenţial, din care:
  • 6 centre de tip rezidenţial/ case sau complexe de tip familial pentru copii normali, aflaţi în dificultate;
  • 6 centre de tip rezidenţial/ case sau complexe de tip familial pentru copii cu dizabilităţi (din care 2 şi de respite - care);
  • 1 centru de evaluare şi primire în regim de urgenţă pentru copilul abuzat, neglijat sau exploatat;
  • 1 centru de primire în regim de urgenţă a victimelor violenţei familiale;
  • 1 centru maternal .
 • 19 servicii de zi, din care:
  • 5 centre de zi pentru prevenirea separării copilului de părinţii săi (din care 1 pentru minorul care săvârşeşte fapte penale şi nu răspunde penal);
  • 6 centre de recuperare şi/sau de zi pentru copii cu dizabilităţi (din care unul şi pentru îngrijire la domiciliu);
  • 2 servicii de consiliere şi sprijin pentru părinti şi copii;
  • 1 centru de formare deprinderi de viaţă independentă;
  • 2 servicii de pregătire şi sprijinire a integrării/reintegrării copilului în familie;
  • 2 servicii de prevenire a abandonului prin planning familial;
  • 1 serviciu de monitorizare, asistenţă şi sprijin a femeii gravide.
 • reţeaua de asistenţi maternali profesionişti (în prezent aflaţi în plată 250).

2. pentru persoane adulte:

 • 7 centre rezidenţiale pentru adulţi ;
 • 2 centre de recuperare de tip ambulatoriu ;
 • 1 unitate de îngrijire la domiciliu a persoanelor vârstnice.    

În scopul diversificării serviciilor sociale oferite persoanelor aflate în dificultate, în anul 2016, D.G.A.S.P.C. Argeş a încheiat protocoale de colaborare cu 30 ONG-uri care desfăşoară activităţi în domeniul protecţiei drepturilor copilului şi a  persoanelor adulte cu dizabilităţi, 26 dintre acestea  fiind deja acreditate. 

La nivelul judeţului Argeş există 102 unităţi administrativ-teritoriale şi, potrivit raportărilor efectuate de primării, figurează ca înfiinţate de către autorităţile locale:

 • 12 SPAS-uri;
 • 1 DAS;
 • 95 structuri comunitare consultative;
 • 5  centre de zi ;
 • 12  creşe;
 • 7  unităţi after school;   
 • 1 centru de consiliere/ educare;
 • 5 centre de îngrijire copii;
 • 1 centru social.

ACTUALA STRUCTURĂ A SERVICIILOR SOCIALE ALE DIRECŢIEI GENERALE DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI ARGEŞ

APARATUL PROPRIU:

Managementul superior este asigurat de către:

 • director general al D.G.A.S.P.C. Argeş;
 • director general adjunct care coordonează activitatea din domeniul protecţiei copilului şi asistenţă socială;
 • director general adjunct care coordonează activitatea din domeniul economic şi administrativ.

Servicii/birouri/compartimente funcţionale:

 • Serviciul de evaluare complexă a copilului cu dizabilităţi;
 • Serviciul de evaluare complexă a persoanelor adulte cu handicap;
 • Serviciul evidenţă şi plată prestaţii sociale;
 • Serviciul secretariatul comisiei pentru protecţia copilului şi al comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap;
 • Serviciul de intervenţie în situaţii de abuz, neglijare, trafic, migraţie, repatrieri şi telefonul copilului;
 • Serviciul management de caz pentru copil (inclusiv asistenţii maternali profesionişti);
 • Serviciul financiar contabil şi buget (cu Biroul financiar, contabilitate, salarizare şi Biroul buget, execuţie bugetară);
 • Serviciul administrativ, patrimoniu, tehnic, aprovizionare
 • Serviciul monitorizare, analiză statistică, indicatori asistenţă socială şi incluziune socială;
 • Serviciul strategii, programe şi proiecte în domeniul asistenţei sociale şi relaţia cu ONG-urile;
 • Serviciul resurse umane;
 • Biroul management de caz pentru adulţi şi monitorizare servicii sociale;
 • Biroul managementul calităţii serviciilor sociale şi control intern;
 • Biroul juridic contencios;
 • Biroul audit public intern ;
 • Biroul adopţie şi postadopţie;
 • Biroul achiziţii publice şi contractare servicii sociale;
 • Compartimentul planning familial;
 • Compartimentul de evaluare a copilului care săvârşeşte fapte penale şi nu răspunde penal;
 • Compartiment de asistenţă socială a persoanelor vârstnice;
 • Compartiment violenţă în familie;
 • Compartimentul comunicare, registratură şi relaţii cu publicul
 • Compartimentul evaluare iniţială şi coordonare SPAS;
 • Compartimentul PSI şi SSM

Fisiere atasate

Ghid prezentare DGASPC Arges