Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Argeş

 
Este organizata si functioneaza ca instituţia publica, cu personalitate juridica, sub autoritatea Consiliului Judetean Arges, are rolul de a asigura la nivel judeţean, respectiv la nivelul sectoarelor municipiului Bucureşti, aplicarea politicilor şi strategiilor de asistenta socială în domeniul protecţiei copilului, familiei, persoanelor singure, persoanelor varstnice, persoanelor cu handicap, precum şi a oricăror persoane aflate în nevoie.

Pentru preluarea/descarcarea bannerelor si butonului de raportare, poate fi utilizat linkul campaniei de combatere a ponografiei infantile, si de raportare a continuturilor ilegale/daunatoare copiilor:www.safernet.ro


ATRIBUTIILE D.G.A.S.P.C ARGES

Direcţia generală îndeplineşte următoarele atribuţii principale:

a) în domeniul protecţiei persoanei adulte:
1. completează evaluarea situaţiei socioeconomice a persoanei adulte aflate în nevoie, a nevoilor şi resurselor acesteia. Asigura furnizarea de informaţii şi servicii adecvate în vederea refacerii şi dezvoltării capacităţilor individuale şi ale celor familiale necesare pentru a depăşi cu forte proprii situaţiile de dificultate, după epuizarea măsurilor prevăzute în planul individualizat privind măsurile de asistenta socială;
2. acorda persoanei adulte asistenta şi sprijin pentru exercitarea dreptului sau la exprimarea libera a opiniei;
3. depune diligente pentru clarificarea situaţiei juridice a persoanei adulte aflate în nevoie, inclusiv pentru înregistrarea tardivă a naşterii acesteia;
4. verifica şi reevalueaza trimestrial şi ori de câte ori este cazul modul de îngrijire a persoanei adulte în nevoie pentru care s-a instituit o măsura de asistenta socială într-o instituţie, în vederea menţinerii, modificării sau revocării măsurii stabilite;
5. asigura măsurile necesare pentru protecţia în regim de urgenta a persoanei adulte aflate în nevoie, inclusiv prin organizarea şi asigurarea functionarii în structura proprie a unor centre specializate;
6. depune diligenţele necesare pentru reabilitarea persoanei adulte conform planului individualizat privind măsurile de asistenta socială;
7. îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege;

b) în domeniul protecţiei drepturilor copilului:
1. întocmeşte raportul de evaluare iniţială a copilului şi familiei acestuia şi propune stabilirea unei măsuri de protecţie specială;
2. monitorizează trimestrial activităţile de aplicare a hotărârilor de instituire a măsurilor de protecţie specială a copilului;
3. identifica şi evalueaza familiile sau persoanele care pot lua în plasament copilul;
4. monitorizează familiile şi persoanele care au primit în plasament copii, pe toată durata acestei măsuri;
5. identifica, evalueaza şi pregăteşte persoane care pot deveni asistenţi maternali profesionisti, în condiţiile legii; încheie contracte individuale de munca şi asigura formarea continua de asistenţi maternali profesionisti atestaţi; evalueaza şi monitorizează activitatea acestora;
6. acorda asistenta şi sprijin părinţilor copilului separat de familie, în vederea reintegrarii în mediul sau familial;
7. reevalueaza, cel puţin o data la 3 luni şi ori de câte ori este cazul, împrejurările care au stat la baza stabilirii măsurilor de protecţie specială şi propune, după caz, menţinerea, modificarea sau încetarea acestora;
8. îndeplineşte demersurile vizând deschiderea procedurii adopţiei interne pentru copiii aflaţi în evidenta sa;
9. identifica familiile sau persoanele cu domiciliul în România care doresc sa adopte copii; evalueaza condiţiile materiale şi garanţiile morale pe care acestea le prezintă şi eliberează atestatul de familie sau de persoana apta sa adopte copii;
10. monitorizează evoluţia copiilor adoptati, precum şi a relaţiilor dintre aceştia şi părinţii lor adoptivi; sprijină părinţii adoptivi ai copilului în îndeplinirea obligaţiei de a-l informa pe acesta ca este adoptat, de îndată ce varsta şi gradul de maturitate ale copilului o permit;
11. îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege;

c) alte atribuţii:
1. coordonează şi sprijină activitatea autorităţilor administraţiei publice locale din judeţ în domeniul asistenţei sociale şi protecţiei copilului;
2. coordonează metodologic activitatea de prevenire a separarii copilului de părinţii săi, precum şi cea de admitere a adultului în instituţii sau servicii, desfăşurate la nivelul serviciilor publice de asistenta socială;
3. acorda asistenta tehnica necesară pentru crearea şi formarea structurilor comunitare consultative ca forma de sprijin în activitatea de asistenta socială şi protecţia copilului;
4. evalueaza şi pregăteşte persoane, identificate de serviciul public local de asistenta socială, care pot deveni asistenţi personali ai persoanei cu handicap, şi supraveghează activitatea acestor asistenţi;
5. colaborează cu organizaţiile neguvernamentale care desfăşoară activităţi în domeniul asistenţei sociale şi protecţiei copilului sau cu agenţi economici prin încheierea de convenţii de colaborare cu aceştia;
6. dezvolta parteneriate şi colaborează cu organizaţii neguvernamentale şi cu alţi reprezentanţi ai societăţii civile în vederea acordării şi diversificării serviciilor sociale şi a serviciilor pentru protecţia copilului, în funcţie de nevoile comunităţii locale;
7. colaborează pe baza de protocoale sau convenţii cu celelalte direcţii generale, precum şi cu alte instituţii publice din unitatea administrativ-teritorială, în vederea îndeplinirii atribuţiilor ce îi revin, conform legii;
8. asigura la cerere consultanţa de specialitate gratuita privind acordarea serviciilor, măsurilor şi prestaţiilor de asistenta socială şi protecţia copilului; colaborează cu alte instituţii responsabile pentru a facilita accesul persoanelor la aceste drepturi;
9. propune consiliului judeţean, respectiv consiliului local al sectorului municipiului Bucureşti, înfiinţarea, finanţarea, respectiv cofinantarea instituţiilor publice de asistenta socială, precum şi a serviciilor pentru protecţia copilului;
10. prezintă anual sau la solicitarea consiliului judeţean, respectiv a consiliului local al sectorului municipiului Bucureşti, rapoarte de evaluare a activităţilor desfăşurate;
11. asigura acordarea şi plata drepturilor cuvenite, potrivit legii, persoanelor cu handicap;
12. sprijină şi dezvolta un sistem de informare şi de consultanţa accesibil persoanelor singure, persoanelor varstnice, persoanelor cu handicap şi oricăror persoane aflate în nevoie, precum şi familiilor acestora, în vederea exercitării tuturor drepturilor prevăzute de actele normative în vigoare;
13. acţionează pentru promovarea alternativelor de tip familial la protecţia institutionalizata a persoanelor în nevoie, inclusiv îngrijirea la domiciliu;
14. organizează activitatea de selectare şi angajare a personalului din aparatul propriu şi instituţiile/serviciile din subordine, de evaluare periodică şi de formare continua a acestuia;
15. asigura serviciile administrative şi de secretariat ale comisiei pentru protecţia copilului, respectiv ale comisiei de expertiza medicală a persoanelor adulte cu handicap;
16. îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute în acte normative sau stabilite prin hotărâri ale consiliului judeţean, respectiv ale consiliului local al sectorului municipiului Bucureşti.

Date de contact institutii subordonate:

1. Scoala Valea Mare Stefanesti

Adresa: Str.Cavalerului, Stefanesti
Tel. 0248/265459
Director: Gabriela Fianu
E-mail: gabriela.fianu@scoalavaleamare.cjarges.ro
Sef Centru: Bucur Carmen
E-mail: 
Cod fiscal: 4318440
Cont: RO43TREZ0465026XXX000282
Trezorerie: Pitesti

2. Centrul Special Campulung

Adresa: Str. Negru Voda NR.87, Campulung
Tel./Fax 0248/510.582 
Director: Georgeta Simion
E-mail: georgeta.simion@centrulcampulung.cjarges.ro
Sef Centru: Serbanel Ioan
E-mail: 
Cod fiscal: 4971910
Cont: RO59TREZ0475026XXX000126
Trezorerie: Campulung

3. Centrul Scolar Costesti

Adresa: Str. Morii , NR.7, Costesti
Tel./Fax 0248/672970
Director: Constantina Stroe
E-mail: constantina.stroe@cscostesti.cjarges.ro
Sef Centru: Nicolescu Nicoleta Tatiana
E-mail: 
Cod fiscal: 4222717
Cont: RO78TREZ0505026XXX000083
Trezorerie: Costesti

4. U.M.S Calinesti

Adresa: Str. Dr. Ion Craciun, NR.484, Calinesti
Tel./Fax 0248/651.556
Director: Dr. Badea Romica
Director Executiv: Olteanu Cornel
E-mail: romica.badea@umscalinesti.cjarges.ro 
Cod fiscal: 16066001
Cont: RO51TREZ0515010XXX000046
Trezorerie: Topoloveni

5. U.M.S. Suici

Adresa: Com.Suici, Jud.Arges
Tel./Fax 0248/545015
Web: Unitatea de Asistenta Medico Sociala Suici
Director: Neacsa Enachescu Vasile
E - mail: vasile.enachescu@umssuici.cjarges.ro 
Cod fiscal: 16047069
Cont: RO42TREZ0485010XXX000103
Trezorerie: Curtea de Arges

6. U.M.S Dedulesti 

Adresa: Com. Moraresti, Sat.Dedulesti, Jud.Arges
Tel./Fax 0248/ 240 018
Director: Dr. Dan Radulescu
E-mail: dan.radulescu@umsdedulesti.cjarges.ro 
Cod fiscal: 16089781
Cont: RO25TREZ0465010XXX000242
Trezorerie: Pitesti

7. Gradinita Pitesti

Adresa: Str.Frasinului, Nr.10, Cartier : Trivale
Tel. 0248/271557; 0348/430305
Director: Mihalache Elena
Sef Complex: Tanase Maria
E-mail: elena.mihalache@gradinitapitesti.cjarges.ro
Cod fiscal: 4654717
Cont: RO94TREZ04624650220XXXXX
Trezorerie: Pitesti