Directia Economica si Comerciala

Directia Economica si Comerciala  are ca principale atributii :

 

 •  colaboreaza cu celelalte Directii Executive  Directori executivi la elaborarea strategiei activităţii prezente şi de perspectivă a Regiei;

 • asigura cadrul legal pentru desfăşurarea pe principii de eficienţă economică a activităţii Regiei;

 • asigura verificarea  tuturor operaţiunilor patrimoniale, având obligaţia de a refuza în condiţiile legii, pe acelea care contravin cu dispoziţiile legale;

 • organizează şi răspunde de întocmirea lucrărilor de programare financiară, asigurând acoperirea cu venituri a cheltuielilor şi realizarea de profit;

 • prezintă variante fundamentate pentru Bugetul de Venituri şi Cheltuieli, variante care se supun aprobării Consiliului de Administraţie;

 • urmăreşte modul de constituire a fondurilor financiare şi de utilizare a acestora, cu respectarea prevederilor legale şi în conformitate cu structura Bugetului de Venituri şi Cheltuieli, elaborat la nivel de an cu defalcare pe trimestre, pentru programul de producţie şi investiţii;

 • urmăreşte realizarea veniturilor (încasarea producţiei/prestaţiilor) pentru asigurarea capacităţii de plată, evitarea blocajelor în efectuarea plăţilor scadente (şi evitarea, pe cât este posibil, aplăţilor restante);

 • coordonează şi controlează respectarea disciplinei financiare şi de casă;

 • controleză şi coordoneză deschiderea / închiderea de conturi bancare în lei şi valută şi ia măsurile necesare pentru întocmirea şi transmiterea la timp a documentaţiilor necesare;

 • organizează analiza periodică a utilizării mijloacelor circulante şi propune măsuri pentru utilizarea eficientă a acestora, pentru asigurarea echilibrului între creanţe şi obligaţii, precum şi măsuri de readucere în circuitul economic a stocurilor (disponibilităţilor);

 • asigură îndeplinirea în conformitate cu dispoziţiile legale a obligaţiilor Regiei către bugetul statului, către unităţile bancare şi către terţi;

 • urmăreşte punerea în aplicare la termenele stabilite, a tuturor măsurilor şi hotărârilor cu caracter  economico-financiar emise (dispuse) de Directorul General, Consiliul de Administratie, Consiliul Judetean Arges;

 • organizează şi coordonează inventarierile anuale generale (şi ocazionale) şi urmăreşte modul de valorificare a rezultatelor inventarierii;

 • stabileşte pe baza structurii organizatorice şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare, sarcinile curente pe compartimentele subordonate, precum şi modul de lucru şi de colaborare în vederea realizării lucrărilor la termen şi în condiţii de calitate;

 • revede periodic atribuţiile, competenţele şi responsabilităţile pe fiecare verigă organizatorică subordonată şi adoptă modificări pentru înlăturarea disfuncţionalităţilor;

 • urmăreşte desfăşurarea activităţii de perfecţionare şi promovare a tuturor categoriilor de salariaţi din specificul domeniilor coordonate, corespunzător intereselor Regiei;

 • se preocupă de cunoaşterea legislaţiei ce are legătură cu obiectul de activitate al Regiei şi ia măsuri pentru asigurarea cunoaşterii şi respectării acesteia de către subordonaţi;

 • asigură instruirea permanentă şi temeinică a personalului care prestează activităţi contabile, financiare şi de analiză economică, dar şi cele de evidenţă primară;

 • stabileşte (în colaborare cu şefii de compartimente organizatorice subordonate) criteriile de apreciere anuală a personalului angajat.

 • aprobă programarea şi reprogramarea plecărilor în concediul de odihnă pentru personalul din subordinea sa.