Buletinul informativ (Legea nr. 544/2001) - Anexa 2 

 

 

a) actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea autorităţii sau instituţiei publice

 

https://www.cjarges.ro/en/info-legislatie
Constitutia Romaniei;
Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
Legea nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali, cu modificarile si completarile ulterioare;
Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata,  cu modificarile si completarile ulterioare;
Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduita a functionarilor publici, republicata;
Legea nr. 477/2004  privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice;
Legea nr. 571/2004 privind protectia personalului din autoritatile publice, institutiile publice si din alte unitati care semnaleaza incalcari ale legii;
Legea nr. 144/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Integritate republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
Legea nr. 161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediu de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei,  cu modificarile si completarile ulterioare;
Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative, republicata,  cu modificarile si completarile ulterioare;
Legea – Cadru nr. 195/2006 a descentralizarii;
Legea nr. 189/1999 privind exercitarea initiativei legislative de catre cetateni, republicata,  cu modificarile si completarile ulterioare;
Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata,  cu modificarile si completarile ulterioare;
Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public,  cu modificarile si completarile ulterioare;
Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii,  cu modificarile si completarile ulterioare;
Legea nr. 339/2015 a bugetului de stat pe anul 2016;
Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale,  cu modificarile si completarile ulterioare;
Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publica,  cu modificarile si completarile ulterioare;
Legea nr. 292/2011 privind asistenta sociala,  cu modificarile si completarile ulterioare;
Legea nr. 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului, republicata,  cu modificarile si completarile ulterioare;
Legea nr. 95/2006 privind reformain domeniul sanatatii,  cu modificarile si completarile ulterioare;
Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice, republicata,  cu modificarile si completarile ulterioare;
Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice;
Hotararea nr. 395/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice;
Hotararea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici,  cu modificarile si completarile ulterioare;
Hotararea Guvernului nr. 432/2004 privind dosarul profesional al functionarilor publici,  cu modificarile si completarile ulterioare;
Hotararea Guvernului nr. 1066/2008 pentru aprobarea normelor privind formarea profesionala a functionarilor publici; 
Hotararea Guvernului nr. 1344/2007 privind normelor de organizare si functionare a comisiilor de disciplina,  cu modificarile si completarile ulterioare;
Hotararea Guvernului nr. 833/2007 privind normele de organizare si functionare a comisiilor paritare si incetarea acordurilor colective,  cu modificarile si completarile ulterioare;
Hotararea Guvernului nr. 1723/2004 privind aprobarea Programului de masuri pentru combaterea birocratiei in activitatea de relatii cu publicul,  cu modificarile si completarile ulterioare;
Hotararea Guvernului nr. 1609/2009 privind infiintarea camerelor agricole judetene, prin reorganizarea oficiilor/centrelor de consultanta agricola judetene, aflate in subordinea Agentiei Nationale de Consultanta Agricola;
Ordonanta Guvernului nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului – cadru de organizare si functionare a consiliilor locale,  cu modificarile si completarile ulterioare;
Ordonanta Guvernului nr. 53/2002 privind Statutul cadru al unitatii administrativ teritoriale cu modificarile si completarile ulterioare;
Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 92/2008 privind statutul functionarului public denumit manager public,  cu modificarile si completarile ulterioare;
Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 24/2004 privind cresterea transparentei in exercitarea demnitatilor publice si a functiilor publice, precum si intensificarea masurilor de prevenire si combatere a coruptiei, modificata si completata ulterior;
Ordonanta Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor,  cu modificarile si completarile ulterioare;
Ordonanta Guvernului nr. 33/2002 privind reglementarea eliberarii certificatelor si adeverintelor de catre autoritatile publice centrale si locale,  cu modificarile si completarile ulterioare;
Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 27/2003 privind procedura aprobarii tacite,  cu modificarile si completarile ulterioare;
Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publica,  cu modificarile si completarile ulterioare;
Ordonanta Guvernului nr. 84/2001 privind infiintarea, organizarea si functionarea serviciilor publice comunitare de evidenta a persoanelor,  cu modificarile si completarile ulterioare;
Ordonanta Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea si functionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat de interes local.

 

b) structura organizatorică, atribuţiile departamentelorautorităţii sau instituţiei publice

 

https://www.cjarges.ro/en/regulament-de-functionare
https://www.cjarges.ro/en/organigrama

 

c) numele şi prenumele persoanelor din conducerea autorităţii sau a instituţiei publice şi ale funcţionarului responsabil cu difuzarea informaţiilor publice

 

https://www.cjarges.ro/en/lista-persoane-conducere
Responsabili cu difuzarea informatiilor publice:
Ciobanu Simona Alisa
Functie – Director Executiv – Directia Administratie Publica Comunitati Locale
Adresa e-mail : alisa.ciobanu@cjarges.ro
Nr tel : 0248/217800 ; int : 159
Consiliul Jud Ag – Piata Vasile Milea
Etaj 5 ; Camera 208

Crimpita - Matei Andreea
Functie - Inspector Asistent
Nr tel : 0248/217800 ; int : 155
Consiliul Jud Ag – Piata Vasile Milea
Etaj 5 ; Camera 215

Bucsan Oana Maria
Functie - Consilier Juridic Asistent
Nr tel : 0248/217800 ; int : 131
Consiliul Jud Ag – Piata Vasile Milea
Etaj - parter ; Biroul Relatii cu Publicul

 

d) coordonatele de contact ale autorităţii sau instituţiei publice

 

https://www.cjarges.ro/en/contact
Adresa Piata Vasile Milea, Nr. 1
Mun. Pitești, jud. Argeș
Cod postal: 110053
T centrala: 0248/217800 
F: 0248/220137

Program de functionare
Luni - Joi - 08 - 16:30
Vineri - 08 - 14:00

 

e) audienţe

 

https://www.cjarges.ro/en/contact
Program de audiente
Presedinte Manu Constantin Dan
Miercuri: 11.00 - 12.00

Vicepresedinte Minzina Ion
Luni: 11.00 - 12.00

Vicepresedinte Bratulescu Simona Mihaela
Marti: 11.00 - 12.00

Secretar Voica Ionel
Joi: 10.00 - 11.00

 

f) sursele financiare, bugetul şi bilanţul contabil

 

https://www.cjarges.ro/en/info-financiar

 

g) programele şi strategiile proprii

 

https://www.cjarges.ro/en/strategia-de-dezvoltare-a-judetului-arges

https://www.cjarges.ro/en/programe1

https://www.cjarges.ro/en/parteneriate-programe-sociale

 

h) lista cuprinzând documentele de interes public

 

https://www.cjarges.ro/documents/10865/74041/LISTA+CU+DOCUMENTELE+DE+INTERES+PUBLIC+LA.pdf/970433df-13a8-4b7b-8e3e-800fb6bb0e60

LISTA CU DOCUMENTELE DE INTERES PUBLIC LA NIVELUL CONSILIULUI JUDEŢEAN ARGEŞ
1. Dispoziții privind convocarea Consiliului Județean Argeș în ședința ordinară/extraordinară;
2. Hotărârile cu caracter normativ adoptate în ședințele ordinare/extraordinare ale Consiliului Județean Argeș;
3. Procesele verbale ale ședințelor ordinare/extraordinare ale Consiliului Județean Argeș;
4. Declarațiile de avere și de interese ale consilierilor județeni;
5. Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului Județean Argeș;
6. Regulamentul de organizare şi funcţionare al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Argeş;
7. Bugetul de venituri şi cheltuieli aprobate în baza prevederilor legii anuale de aprobare a bugetului de stat;
8. Contul de execuţie bugetară;
9. Strategii, programe privind dezvoltarea economico-socială a judeţului Argeş;
10. Inventarul bunurilor aflate în domeniul public şi privat al judeţului Argeş;
11. Informări privind stadiul realizării investiţiilor proprii;
12. Programul anual al achiziţiilor publice;
13. Dosarul achiziţiilor publice;
14. Documentaţiile privind atribuirea contractelor de achiziţii publice cit şi contractele de
concesiune lucrãri publice şi servicii;
15. Raportul anual al achiziţiilor publice;
16. Contracte de vânzare – cumpărare;
17. Contracte încheiate pentru achiziţii de bunuri, servicii sau lucrări urmare a procedurilor
de achiziţii publice;
18. Rapoartele anuale de activitate ale președintelui;
19. Rapoartele de monitorizare privind transparența decizională întocmite potrivit Legii nr. 52/2003, cu modificările și completările ulterioare;
20. Calendarul târgurilor din judeţul Argeş;
21. Raportul annual privind transparenţa decizională;
22. Execuţia bugetară lunară, trimestrială sau anuală;
23. Licenţe de traseu pentru transportul judeţean de persoane prin curse regulate special, precum şi documentele care stau la baza elibeării acestora;
24. Hotarari judecatoresti irevocabile in care este parte Consiliul Judetean Arges, Presedintele Consiliului Judetean Arges si Judetul Arges;
25. Documente şi informaţii utilizate la elaborarea P.U.G. după aprobarea acestuia;
26. Situaţii financiare trimestriale şi anuale;
27. Procesele verbale ale Comisiilor de specialitate pe domenii de activitate;
28. Planul de audit public intern;
29. Documentele elaborate de comisiile de concurs şi respectiv de comisiile de soluţionare a contestaţiilor pentru concursurile organizate de Consiliul Judeţean Argeş;
30. Declaraţii de avere, de interes pentru funcţionarii publici şi pentru consilierii judeţeni.

 

i) lista cuprinzând categoriile de documente produse şi/sau gestionate, potrivit legii

 

https://www.cjarges.ro/documents/10865/74041/LISTA+CU+DOCUMENTELE+PRODUSE+%C5%9EI+GESTIONATE+LA.pdf/cae36c52-2a4f-483c-83f2-654d5fcfab65

 

j) modalităţile de contestare a deciziei autorităţii saua instituţiei publice în situaţia în care persoana seconsideră vătămată în privinţa dreptului de acces lainformaţiile de interes public solicitate

 

https://www.cjarges.ro/en/modalitati-de-contestare