Sedinte de Consiliu Hotarari de Consiliu Raport Presedinte Strategia de dezvoltare a Judetului Arges Programe Proiecte europene
Proiecte in parteneriate Proiecte derulate de UAT cu mijloace de echilibrare repartizate de CJ Arges Proiecte in implementare
Programul Comenius Regio - DIVERSITY FOR SPECIAL NEEDS EDUCATION - 2013 - 2015 Programul Compararea sistemelor educationale Proiect Situatii de urgenta - SUD Muntenia Proiectul Modernizare DJ 504 lim. Jud. Teleorman – Popeşti- Izvoru- Recea- Cornăţel – Vulpeşti (DN65A), km 110+700-136+695, l=25,995 km, com. Popeşti, Izvoru, Recea, Buzoieşti, jud. Argeş Proiectul Restaurarea Muzeului Județean Argeș - consolidarea, protejarea și valorificarea patrimoniului cultural Proiectul Restaurarea Galeriei De Artă „Rudolf Schweitzer - Cumpăna”- consolidarea, protejarea și valorificarea patrimoniului cultural Proiectul Conservarea și consolidarea cetății Poenari Argeş Proiectul Creșterea eficienţei energetice a spitalului de recuperare Brădet Proiectul Creşterea eficienţei energetice a palatului administrativ, situat în Piteşti - Piaţa Vasile Milea, nr. 1, judeţul Argeş Proiectul Certificarea activităţilor Consiliului Judeţean Argeş şi dezvoltarea abilităţilor personalului, în concordanţă cu prevederilor SCAP Proiectul cu titlul „Imbunatatirea accesului populatiei din judetele Arges, Teleorman si Calarasi la servicii medicale de urgenta”, cod SMIS 125357 Proiectul cu titlul „Asigurarea accesului la servicii de sanatate in regim ambulatoriu pentru populatia judetelor Arges, Teleorman si Calarasi”, cod SMIS 125358 Proiectul cu titlul „Extindere, modernizare si dotare spatii de urgenta Spitalul de Pediatrie Pitesti” Proiectul cu titlul "Modernizare DJ 503 limita județului Dâmbovița – Slobozia – Rociu – Oarja – Catanele (DJ 702 G – km 3+824) km 98+000 – 140+034 (42,034 km) în județul Argeș” Proiectul cu titlul "Extindere si dotare spatii urgenta si amenajari incinta Spital Judetean de Urgenta Pitesti”
Proiecte in pregatire Proiecte in sustenabilitate Proiecte Cofinantate de CJ Arges Proiectul Ro - NET
GAL-uri Parteneriate - programe sociale Cooperare internationala - Parteneriate Managementul integrat al deseurilor solide in judetul Arges Investitii Autoritatea Judeteana de Transport Drumuri – Infrastructura Sanatate Publica Urbanism si amenajarea teritoriului Licitatii Control Intern Managerial al CJ ARGES - Implementare Standarde Master Plan-ul privitor la reabilitarea, modernizarea si extinderea infrastructurii de apa/apa uzata din judetul Arges Lucrari publice Furnizorii de servicii la nivelul judetului Arges

 

Denumire Proiect: "Creşterea Eficienţei Energetice a Spitalului de Recuperare Brădet"

Judeţul Arges, în calitate de beneficiar, implementează proiectul "Creşterea Eficienţei Energetice a Spitalului de Recuperare Brădet", Cod SMIS 114860, în baza contractului de finanţare nr. 2208/25.05.2018.

Proiectul este cofinanţat de UAT Judeţul Argeş prin  Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară, 3 Sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de Investitii 3.1 Sprijinirea eficienţei energetice, a gestionării inteligente a energiei şi a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice şi în sectorul locuinţelor, Operatiunea B-Cladiri Publice.

Perioada de implementare a proiectului este de 38 de luni, începând cu data de 01.04.2016 până la data de 31.05.2019.

Bugetul proiectului este de 3.333.577,98 lei, din care 3.160.266,78 lei asistenţa financiară nerambursabilă (2.741.047,72 lei valoarea cofinanţării Uniunii Europene din FEDR şi 419.219,06 lei valoarea finanţării de la bugetul de stat) şi 64.495,24 lei cofinanţarea din partea beneficiarului.

Obiectivul general al proiectului constă în creşterea eficienţei energetice a Spitalului de Recuperare Brădet, în vederea sprijinirii tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de carbon.

Obiectivul specific al proiectului are în vedere reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră şi a consumurilor de energie în vederea creşterii eficienţei energetice a Spitalului de Recuperare Brădet.

Astfel rezultatele propuse la nivel de proiect sunt:

- Reducerea nivelului anual specific al gazelor cu efect de seră;

- Reducerea consumului anual de energie primară;

- Reducerea consumului anual specific de energie primară din surse regenerabile şi

neregenerabile.

Lucrările propuse prin proiect:

 1. Lucrări de bază

 • Intervenţii propuse pentru izolarea termică la exterior a părţii opace a faţadelor;
 • Intervenţii propuse pentru termoizolarea la exterior a pereţilor supraterani ai subsolului (soclu);
 • Intervenţii propuse pentru termo-hidroizolarea terasei/planşeului sub pod;
 • Intervenţii propuse pentru izolarea termică la intrados a planşeului peste subsol.
 1. Lucrări de reabilitare termică a sistemului de încălzire şi furnizare a apei calde de consum, iluminat şi ventilare:                                                                                                    

 • Înlocuirea,realizarea conductelor, coloanelor de distribuţie, recirculare a apei calde de consum;
 • Schimbarea corpurilor de încălzire şi dotarea lor cu robineţi termostatici, de reglare pe tur, de dezaerisire;
 • Dotarea tâmplăriei cu grile higroreglabile pentru asigurarea calităţii aerului interior şi montarea ventilatoarelor pentru evacuarea aerului viciat;
 • Montare sistem de preparare a apei calde de consum -50 panouri solare, 2 boilere de 2000l si kit hidraulic complet;
 • Înlocuire circuite de alimentare cu energie electrică, înlocuire corpuri de iluminat, utilizarea surselor de iluminat tip LED,senzorilor de prezenţă pt spaţiile circulate;
 1. Lucrări conexe care nu duc la creşterea eficienţei energetice:

 • Reparare elemente de construcţie;
 • Curăţire, periere, grunduire şi vopsire a ornamentelor metalice balcoane;
 • Reparare acoperiş, sistemul de colectare a apelor meteorice;
 • Reparare trotuare de protecţie, în scopul eliminării infiltraţiilor la infrastructura clădirii;
 • Repararea/înlocuirea instalaţiei de distribuţie a apei reci şi/sau colectoarelor de canalizare menajeră şi/sau pluvială din subsolul clădirii până la căminul de branşament/ racord, după caz;
 • Realizarea unei scări pe structură metalică pentru evacuare în caz de incendiu, lucrare ce se supune avizării ISU;

Instrumentele Structurale in Romania:

sIte web: www.fonduri-ue.ro

Pentru informatii detaliate despre celelalte programe cofinantate de Uniunea Europeana, va invitam sa vizitati: www.fonduri-ue.ro .

Programul Operational Regional 2014 – 2020:

site web: www.inforegio.ro

pagina de Facebook: https://www.facebook.com/inforegio.ro

Atasamente:

Prezentare spital Bradet.pptx