Prezentare generala

I. Scurt istoric

Serviciul "Autoritatea Judeţeană de Transport Argeş" a fost înfiinţat pe data de 19.12.2007, prin Hotărârea C.J.Arges nr.163, în conformitate cu prevederile Legii nr.215/2001 a administraţiei publice locale, cu modificările si completările ulterioare si a Legii nr.92/2007 a serviciilor de transport public local.

" Autoritatea Judeţeană de Transport Argeş" este un serviciu public de interes judeţean, fără personalitate juridică, care funcţionează în cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Argeş.

Serviciul Autoritatea Judeţeană de Transport Argeş are sediul în municipiul Pitesti, Piaţa Vasile Milea, nr.1, judeţul Arges.

II. Scopul şi obiectivele

1) Scopul Autorităţii Judeţene de Transport Argeş este să asigure, să organizeze, să reglementeze, să coordoneze si să controleze prestarea serviciului de transport public local de persoane prin servicii regulate, desfăsurat între localităţile judeţului si în zonele asociaţiilor de dezvoltare comunitară;

2) Principalele obiective ale Autorităţii Autorităţii Judeţene de Transport Argeş sunt:

a) informarea şi consultarea periodică a populaţiei asupra politicilor de dezvoltare durabilă din domeniul serviciului de transport public judeţean;

b) propune acordarea unor facilităţi de transport anumitor categorii de persoane;

c) corelarea capacităţii mijloacelor de transport de persoane cu fluxurile de călători existente;

d) asigurarea continuităţii serviciilor de transport prin programele de transport sau de funcţionare, după caz, corelate cu fluxurile de călători existente;

e) atribuirea serviciilor de transport public local operatorilor de transport rutier si transportatorilor autorizaţi, în funcţie de nivelul efortului investiţional al acestora realizat în mijloacele de transport si în infrastructura de transport.

f) propune asigurarea finanţării necesare dezvoltării componentelor
sistemului de transport public local, în condiţiile în care acestea aparţin domeniului public sau privat al autorităţilor administraţiei publice judeţene;

g) asigurarea transparenţei în procedurile de achiziţie publică;

III. Atribuţiile Autorităţii Judeţene de Transport

1) Atribuţii de coordonare, organizare, evaluare fluxuri şi actualizare transport;

Serviciile de transport public local de persoane prin curse regulate sau speciale:

a) să evalueze fluxurile de transport de persoane pe baza unor studii de specialitate asupra cerinţelor de transport public local/judeţean, în prezent şi pentru o perioadă de minimum 5 ani;

b) să stabilească traseele principale şi secundare, precum şi autogările şi staţiile publice aferente acestora;

c) să stabilească şi să aprobe programele de transport public judeţean de persoane prin curse regulate, precum şi capacităţile de transport necesare;

2) Atribuţii de analizare şi evaluare documentaţii de autorizare, elaborare documente:

Serviciul de transport public judeţean de persoane prin curse regulate, efectuat cu autobuze

a) colaborează cu Agenţia teritorială a Autorităţii Rutiere Române, denumită Agenţia Arges - A.R.R, care eliberează, pentru traseele cuprinse în programele judeţene de transport public de persoane prin curse regulate licenţe de traseu însoţite de caietul de sarcini, pe baza hotărârii comisiei paritare;

b) întocmeşte Programul de transport judeţean prevăzut în caietul de sarcini al serviciului de transport public local/judeţean, anexă la regulamentul pentru efectuarea transportului public local/judeţean, pentru o perioadă de 3 ani, care se corelează cu programele de transport interjudeţean, internaţional, feroviar sau naval, după caz si pe care îl supune dezbaterii si aprobării de către Consiliul Judeţean Arges;

c) în perioada de valabilitate a programului de transport judeţean propune actualizarea acestuia, astfel:

- prin prelungirea traseelor existente, respectiv modificarea unuia sau ambelor capete de traseu, dar numai după aprobarea prin hotărâre a acestora, cu condiţia ca acestea să nu se suprapună peste traseele existente;

- prin introducerea de noi trasee, după aprobarea prin hotărâre a consiliului judeţean;

- prin modificarea numărului de curse, după aprobarea prin hotărâre a consiliului judeţean;

- prin modificarea orelor din graficele de circulaţie, după aprobarea prin hotărâre a consiliului judeţean;

- prin introducerea de staţii, după aprobarea prin hotărâre a consiliului judeţean;

- prin eliminarea de staţii, dar numai la solicitarea operatorului de transport rutier si după aprobarea prin hotărâre a consiliului judeţean;

- pentru un traseu care nu a fost atribuit în două sedinţe de atribuire.

Serviciul de transport public local şi judeţean de persoane prin curse regulate speciale

Transportul public judeţean de persoane prin curse regulate speciale se efectuează de operatorii de transport rutier în baza licenţei de traseu eliberate de autorităţile administraţiei publice de la nivel judeţean în a căror rază administrativă se află traseul respectiv, cu avizul Autorităţii Rutiere Române - A.R.R.

Transportul public judeţean de persoane prin curse regulate speciale poate fi efectuat de către operatorii de transport rutier care au încheiat un contract cu un beneficiar sau cu cel care a angajat serviciul de transport, pentru transportul copiilor, elevilor şi studenţilor la şi de la instituţiile de învăţământ, transportul salariaţilor la şi de la instituţiile la care sunt angajaţi sau pentru transportul angajaţilor unui operator economic la şi de la locul de muncă.

a) să analizeze documentaţia depusă de operatorii de transport în vederea
obţinerii unei licenţe de traseu pentru un serviciu de transport public judeţean, prin curse regulate speciale, care trebuie să cuprindă:

- cererea;

- lista vehiculelor cu care se efectuează traseul şi capacitatea de transport a acestora;

- copiile conforme ale licenţei de transport, într-un număr egal cu cel al vehiculelor prezentate în listă;

- graficul de circulaţie propus, care trebuie să fie în concordanţă cu programul de începere/încheiere a activităţilor, respectiv cu programul de intrare/ieşire din schimb, vizat de beneficiarul transportului sau de cel care a solicitat transportul; graficul de circulaţie va cuprinde sensurile în care se transportă persoanele pentru începerea activităţilor/intrarea în schimb, respectiv transportul acestora la încheierea activităţilor/iesirea din schimb;

- contractul/contractele încheiat/încheiate cu beneficiarul/ beneficiarii transportului, din care să rezulte programul de începere/încheiere a activităţilor, respectiv programul de intrare/iesire din schimb;

- tabelul cu persoanele transportate, anexă la contractul de transport, vizat de beneficiar.

Contractul se va încheia cu fiecare beneficiar al transportului, cursa putându-se executa pentru mai mulţi beneficiari, dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:

a.1) graficul de circulaţie propus este identic pentru toţi beneficiarii transportului şi este aprobat de toţi beneficiarii transportului;

a.2) programul de începere/încheiere a activităţilor, respectiv programul de intrare/ieşire din schimb este identic pentru toţi beneficiarii transportului;
a.3) beneficiarii transportului îşi desfăsoară activitatea în acelasi perimetru sau într-un perimetru învecinat şi sunt în relaţii comerciale directe ori indirecte, care justifică necesitatea corelării şi optimizării transportului angajaţilor;

a.4) capacitatea de transport a vehiculului/vehiculelor cu care se efectuează traseul permite transportul angajaţilor nominalizaţi de toţi beneficiarii transportului;

3) Atribuţii de verificare, control, sancţionare;

- să verifice şi să controleze periodic modul de realizare a serviciului de
transport public judeţean;

- să sancţoneze operatorii de transport rutier sau transportatorii autorizaţi în
cazul în care acestia nu prestează serviciul la parametrii de performantă, eficienţă şi calitate la care s-au obligat prin contractul de atribuire a gestiunii şi caietul de sarcini, în conformitate cu legislaţia in vigoare;

- în cazul unor abateri grave ale operatorilor de transport rutier sau ale
transportatorilor autorizaţi, pe baza rapoartelor de specialitate propune, după caz, rezilierea contractulului de atribuire a gestiunii serviciului şi/sau poate solicita motivat emitentului retragerea licenţei de transport sau a autorizaţiei, după caz;

- verifică şi controlează respectarea de către operatorii de transport autorizaţi/licenţiaţi de către Consiliul Judeţean Arges şi A.R.R. – Agenţia Argeş respectarea condiţiilor şi indicatorilor de performanţă şi constată, respectiv sancţionează, contravenţiile - în conformitate cu reglementările regulamentului serviciului de transport public judeţean şi caietului de sarcini al serviciului de transport public judeţean;

- propune retragerea autorizaţiei de transport în cazul în care transportatorul
autorizat nu mai îndeplineste condiţiile care au stat la baza acordării acesteia sau în cazul în care acesta a furnizat documente conţinând informaţii eronate cu ocazia solicitării de acordare a autorizaţiei de transport. În caz de retragere a licenţei de transport sau a autorizaţiei de transport, copiile conforme ale acestora şi licentele de traseu au acelasi regim.

Copiile conforme ale licenţei de transport sau ale autorizaţiei de transport se suspendă de către autoritatea de autorizare în cazul săvârsirii unor abateri grave sau repetate de la prevederile contractelor de atribuire a serviciului, precum şi de la reglementările în vigoare privind transportul rutier şi/sau protecţia mediului;

- constatarea contravenţiilor prevăzute în Legea 92/2007 şi aplicarea sancţiunilor se fac de către personalul Autorităţii Judeţene de Transport, împuternicit de presedintele consiliului judeţean;

- stabileşte şi propune spre aprobare prin hotărâre de consiliu, potrivit
dispoziţiilor Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al
contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, faptele care constituie contravenţii în domeniul serviciului de transport public local, altele decât cele prevăzute la alin. (2)-(7) din Legea 92/2007 sau în alte reglementări legale.

4) Alte atribuţii conferite de lege si norme:

- să analizeze si să întocmească documentele de autorizare conform prevederilor din Regulamentele de acordare a autorizaţiilor/licenţelor de transport în domeniul serviciilor de transport public judeţean;

- să colaboreze cu Agenţia Arges - A.R.R, privind transportul rutier de
persoane, prin servicii regulate în trafic judeţean si interjudeţean între doua judeţe limitrofe, conform legislaţiei în vigoare (Legea 92/2007 si Legea 102/2006 cu normele lor de aplicare);

- să transmită, cu acordul conducerii, la A.N.R.S.C. orice date sau informaţii
solicitate despre activitatea desfăsurată;

- să respecte măsurile de conformare stabilite în notele de constatare de către
agenţii constatatori ai A.N.R.S.C. cu ocazia efectuării controalelor planificate sau neplanificate;

- să se supună controlului şi să pună la dispoziţia agenţilor constatatori ai A.N.R.S.C. datele şi informaţiile solicitate în timpul desfăsurării acţiunii de control;

- prin personalul propriu să asigure şi să păstreze confidenţialitatea datelor şi a informaţiilor obţinute în exercitarea atribuţiilor;

- să aibă, în toate situaţiile, o atitudine de neutralitate în relaţiile cu transportatorii;

- observaţiile la documentaţiile de autorizare, transmise solicitanţilor, să nu
facă obiectul comentariilor, aprecierilor sau obiecţiilor faţă de acestia şi nici al comparaţiilor cu alte documentaţii de autorizare;

- să actualizeze programele de transport public de persoane prin curse regulate, în conformitate cu cerinţele de transport;

- monitorizează şi prezintă conducerii rapoarte de specialitate privind modul de desfăsurare a transportului judeţean de persoane prin curse regulate, prin curse regulate speciale şi alte tipologii de transport autorizate de Consiliul Judeţean Arges, ori de câte ori este nevoie;

IV.Obligaţii

Autoritatea Judeţeană de Transport are următoarele obligaţii faţă de operatorii de transport rutier şi transportatorii autorizaţi:

a) să asigure un tratament egal si nediscriminatoriu pentru toţi operatorii de
transport rutier si transportatorii autorizaţi;

b) să asigure accesul operatorilor de transport rutier si transportatorilor autorizaţi pentru realizarea serviciilor de transport public judeţean într-un mediu concurenţial şi transparent;

c) să reglementeze, prin norme judeţene, modul de organizare şi funcţionare a fiecărui serviciu de transport public judeţean;

d) să păstreze confidenţialitatea informaţiilor, altele decât cele publice, cu privire la activitatea operatorilor de transport rutier şi a tranportatorilor autorizaţi;

e) să asigure finanţările convenite prin reglementările privind modalitatea de
gestiune a serviciilor, dacă este cazul;

f) să respecte obligaţiile pe care şi le-au asumat prin contractele de atribuire a gestiunii, inclusiv pe cele referitoare la regimul investiţiilor realizate de operatorii de transport rutier şi transportatorii autorizaţi din fonduri proprii.

Atasamente:

SINTEZA A.J.T. 2014.ppt