Stadiul Derularii Proiectului

Descriere proiect : Proiectul cuprinde un pachet integrat de măsuri pentru zonele Etapei a II-a (investiții în infrastructură, instalații și echipamente plus asistență tehnică) proiectat să îndeplinească obiectivele urgente stabilite în Planul de Managament al Deșeurilor în Județul Argeș.

Proiectul are ca ţintă realizarea următoarelor obiective:

  • asigurarea  unei rate de colectare a deșeurilor de 100% în mediul urban și în cel rural în județul Argeș;
  • promovarea colectării selective a deșeurilor reciclabile și biodegradabile în vederea atingerii țintelor de reducere a cantității  de  deșeuri biodegradabile la depozitare și a tintelor de reciclare /valorificare deșeuri de ambalaje în conformitate cu cerințele naționale și ale UE în vederea atingerii țintelor;
  • reducerea cantității de deșeuri depozitate;
  • închiderea  și reabilitarea depozitelor neconforme în scopul protejării mediului și imbunătățirii sănătății populației.

Principalele lucrari:

Realizare celula 2 a depozitului județean Albota,  Extinderea Stației de Sortare la Facilitățile de la depozitul Albota,  Realizare Stații de Transfer Curtea de Argeș și Costești,  Închiderea depozitului Curtea de Argeș,  Remedierea depozitului de la Costești,  Realizare platforme de colectare în zona ruralț,  Îmbunătățirea platformelor de compost Albota și Câmpulung,  Aprovizionarea de bunuri, echipamente și mașini.

Data semnării Contractului de Finanţare: 22.06.2011    /   Data finalizării proiectului: 22.08.2015

Contract de Servicii  - Asistență tehnică și supervizarea managementului integrat al deșeurilor în județul Argeș

Obiectul contractului este asistență tehnică pentru sprijin în managementul proiectului, servicii de constientizare publică în cadrul proiectului și servicii de supervizare a lucrărilor de construcții în cadrul proiectului "Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Argeș". Serviciile constau în acordarea de asistență tehnică și supervizare, sprijin în managementul proiectului și servicii de conștientizare publică în cadrul proiectului, în conformitate cu prevederile caietului de sarcini.

Semnarea contractului cu asocierea Acciona Ingenieria SA si SC Romair Consulting SRL a avut loc în data de 17.04.2012. Valoarea contractului este de 7,094,473 Lei.

 

Contract de Servicii - Asistență tehnica pentru verificarea proiectelor tehnice aferente Sistemului de management integrat al deșeurilor solide în județul Argeș și întocmirea documentației necesare obținerii autorizațiilor de construire

Obiectul contractului este:

1.     Întocmirea documentațiilor tehnice aferente obținerii autorizației de construire, conform cerințelor legislației în vigoare, pentru următoarele obiective aparținând sistemului de management integrat  al deșeurilor solide din județul Argeș:

-   Închiderea depozitului de la Curtea de Argeș, Construirea Facilităților destinate Managementului Integrat al Deșeurilor de la Curtea de Argeș și construirea celulei 2.

-   Relocarea/remedierea depozitului de deșeuri Costești.

-   Extinderea stației de sortare Albota și îmbunătățirea Platformelor de compost de la Câmpulung și Albota.

2.     Asigurarea multiplicării și verificare prin evaluatori independenți, conform cerințelor legii 10/1995, a documentațiilor tehnice aferente sistemului de management integrat al deșeurilor solide din județul Argeș pentru urmatoarele obiective:

-   Închiderea depozitului de la Curtea de Argeș, Construirea Facilităților destinate Managementului Integrat al Deșeurilor de la Curtea de Argeș și construirea celulei 2.

-   Relocarea/remedierea depozitului de deșeuri Costești.

-   Extinderea stației de sortare Albota și îmbunătățirea Platformelor de compost de la Câmpulung și Albota.

Pe data de 10.10.2012 a fost semnat contractul cu firma SC Specialist Consulting SRL. Valoarea contractului este de 150,000 lei.

 

Contractul de Servicii  - Asistență tehnică pentru evaluatorii independenți

Scopul contractului este evaluarea externă de specialitate a ofertelor depuse în cadrul Procedurilor de atribuire a contractelor de lucrări, în proiectul Managementului Integrat al Deșeurilor Solide în Județul Argeș, Etapa II" și întocmirea rapoartelor de specialitate destinate să faciliteze comisiilor de evaluare adoptarea deciziilor în cadrul procesului de analiză a ofertelor și de stabilire a ofertei/ofertelor câstigãtoare.

Semnarea contractului a avut loc în data de 14.03.2013 cu firma SC Alpha Consult & Engineering SRL. Valoarea contractului este de 81.000 lei

Contract de Lucrări nr. 2 - Relocarea/remedierea depozitului de deșeuri Costești

Scopul contractului este de a reloca deșeurile din cadrul depozitului neconform de deșeuri Costești la depozitul conform de deșeuri din Albota, incluzând toate structurile provizorii necesare pentru desfășurarea șantierului, în conformitate cu amenajarea teritoriala și condițiile de construire, execuția lucrărilor făcându-se pe baza Proiectului tehnic și detaliilor de execuție care vor fi întocmite de Antreprenor. Principalele etape pe care trebuie să le realizeze Antreprenorul pentru îndeplinirea cerințelor sunt:

• Întocmirea documentațiilor pentru obținerea tuturor avizelor / acordurilor cerute prin Certificatul de urbanism și a Autorizației de construire;

• Întocmirea proiectului tehnic și a detaliilor de execuție în conformitate cu legislația în vigoare (inclusiv realizarea studiilor geotehnice și topografice);

• Relocarea și remedierea depozitului neconform de deșeuri și Predarea amplasamentului. 

Contractul a fost semnat  în data de 29.05.2013 cu asocierea SC Valah Construct SRL/SC Zeus SA/SC Specialist Consulting SRL. Valoarea contractului este de 4,521,396.31 lei.

Lucrările au fost finalizate, iar recepția acestora a avut loc în data de 20.06.2014.

Contract de Lucrări nr. 3 -   Extinderea stației de sortare Albota și îmbunătățirea platformelor de compost de la Câmpulung și Albota

Obiectul contractului este lucrări de proiectare și execuție pentru Extinderea Stației de Sortare de la depozitul Albota și îmbunptpțirea Stațiilor de Compostare Câmpulung și Albota și care includ:

·       Activitățile de proiectare fac referire la proiectul tehnic detaliat și detaliile de execuție pentru investițiile mai sus menționate. Proiectul va include printre altele toate documentele necesare (după cum ar fi memorii, desene, calcule etc.) pentru elaborarea Proiectului Tehnic în conformitate cu legislația naționala și orice documentație necesară pentru obținerea autorizațiilor de construcție.

·       Elaborarea documentației necesare obținerii autorizațiilor și avizelor necesare execuției.

·       Lucrări de construcție.

·       Furnizarea și montarea utilajelor și echipamentelor tehnologice.

·       Testare și punere în funcțiune.

·       Monitorizarea funcționării stațiilor și acordarea de asistență/consultanță personalului responsabil pe parcursul Perioadei de Notificare a Defectelor, atunci când este necesar.

·       Remedierea eventualelor defecte apărute în Perioada de Notificare a Defectelor de 12 luni.

·       Suport/Instruire a personalului Beneficiarului și/sau Operatorului.

Contractul pentru ambele loturi a fost semnat pe data de 02.10.2013 cu firma SC Euriteh SRL Oradea. Valoarea contractului este de 1.574.400,53 lei.

 

 

Contract de Lucrări nr. 1 -   Închiderea depozitului de la Curtea de Argeș. Construirea celulei nr. 2 și construirea facilităților destinate managementului integrat al deșeurilor

Contractul cuprinde toate construcțiile și măsurile necesare pentru extinderea sistemului de management integrat al deșeurilor solide în zonele 1 (Curtea de Argeș), 2 (Domnești) si 8 (Costești) din județul Argeș.Lucrări de construcție aferente proiectului „Închiderea depozitului Curtea de Argeș, Construirea Celulei 2 și construirea Facilităților destinate Managementului Integrat al Deșeurilor".

  • Lot 1 - închiderea depozitului Curtea de Argeș și construirea facilităților destinate managementului integrat al deșeurilor de la Curtea de Argeș și Lot 2 - construirea facilităților destinate managementului integrat al deșeurilor de la Costești; 

Principalele lucrări ce urmează a fi executate în cadrul acestor două loturi sunt următoarele: 

-   Stație de transfer în Costești cu o capacitate de 9.198 t/an și Stație de transfer în Curtea de Argeș cu o capacitate de 17.463 t/an;

-   Stație de compostare în Costești cu o capacitate de 6.161 t/an și Stație de compostare în Curtea de Argeș cu o capacitate de 14.293 t/an; 

-   Punctul verde de colectare în Costești cu o suprafață construită de 636,60mp și în Curtea de Argeș cu o suprafață construită de 636,60mp; 
Închiderea depozitului neconform de deșeuri menajere Curtea de Argeș, cu o suprafață proiectată de 34.300 mp. Cantitatea de deșeuri menajere (relocate și compactate în amplasament) este de aproximativ 51.541 mc; 

-   Construirea platformelor de tip A (25 mp) și tip B (8 mp) de colectare selectivă a deșeurilor din Zona 1 CURTEA DE ARGEȘ, Zona 2 DOMNEȘTI și Zona 8 COSTEȘTI 

·       Lot 3 - construirea celulei 2 a depozitului ecologic Albota-Pitești

Celula 2 va avea o suprafață proiectată de aproximativ 3,6 ha, iar capacitatea sa va fi de 1,1 mil. m3. Construcția Celulei 2 Albota cuprinde: Lucrări de terasare depozit de deșeuri; Etanșare bază depozit deșeuri – barieră geologică; Sistem artificial de etanșare; Straturi de protecție; Strat de drenaj levigat; Conducte de drenaj și rezervorul de colectare levigat; Drum perimetral; Rampe de acces; Scurgerea apelor.

Data limită de depunere a ofertelor pentru Lotul 1 si Lotul 2 a fost 28.05.2014.

În data de 06.05.2014 a avut loc site visit-ul, la care au participat reprezentați a 4 firme.

Pe 28 mai a avut loc ședința de deschidere a ofertelor.

În data de 22.09.2014 a fost semnat contractul cu Asocierea S .C.Hidroconstructia S.A -S.C. Valah Construct Grup SRL -S.C Star Trading Impex SRL in valoare de 20.902.230,88 RON fără TVA.

 

Data limită de depunere a ofertelor pentru Lotul 3 a fost 08.09.2014. Au fost depusa 4 oferte.

Procedura se afla în perioada de evaluare a ofertelor.

Valoare estimata  Lot 3 - 13.394.765,86 Lei 

 

Contract de achiziții echipamente și utilaje pentru sistemul de management integrat al deșeurilor solide

Obiectul contractului îl constituie furnizarea echipamentelor de colectare și transport a deșeurilor în județul Argeș

  • LOT 1 – Achiziționarea echipamentelor de colectarea a deșeurilor

-        Achiziție pubele 120 l -   62.154 bucăți

-        Achiziție containere din metal  1.1 m3 – 500 bucăți

-        Achiziție containere din plastic 1.1 m3 – 533 bucăți

-        Achiziție containere  din metal 2 m3 – 2 bucăți

-        Achiziție containere din metal, cu prelată, 30 m3 – 28 bucăți

-        Achiziție compostoare individuale  200 l – 20.500 bucăți

  • LOT 2 - Achiziționarea utilajelor și echipamentelor de transport deșeuri

-        Achiziție încărcător frontal  1 mc  -   4  bucăți

-        Achiziție tocător deșeuri vegetale  5-10 mc/h – 2  bucăți

-        Achiziție ciur rotativ 4 mc/h  – 2 bucăți

-        Achiziție camion transport containere deșeuri periculoase, dotat cu sistem de încărcare/descărcare -tip lift hidrualic - 2 bucăți

-        Achiziție cântar electronic 1 tonă de tip platformă, cu roți – 2 bucăți

Scopul contractului este reprezentat de completarea infrastructurii și a echipamentelor existente cu investiții care să conducă la asigurarea unui sistem de management integrat al deșeurilor la nivel de județ, prin care se va realiza atingerea standardelor minime pentru conformarea cu cerințele legislative ale UE referitoare la sectorul de mediu, precum și respectarea angajamentelor României asumate prin Tratatul de Aderare la Uniunea Europeană.

Procedura de atribuire urmează a fi lansată în luna noiembrie 2014.

Se estimează semnarea contractului în luna martie 2015.

Valoarea totala estimatș a contractului de achiziție publică este de 14.246.681 lei fără TVA, din care: 

  • Lot 1 - Achiziționarea echipamentelor de colectarea a deșeurilor -  9.350.975 Lei fără TVA;
  • Lot 2 - Achiziționarea utilajelor și echipamentelor de transport deșeuri – 4.895.706 lei fără TVA;