Buletinul informativ (Legea nr. 544/2001) - Anexa 2 

a) actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea autorităţii sau instituţiei publice

https://www.cjarges.ro/en/info-legislatie

Constitutia Romaniei;

Codul Civil;

Codul de Procedură Civilă;

Codul Fiscal;

Codul de Procedură Fiscală;

Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

Legea nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali, cu modificarile si completarile ulterioare;

Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata,  cu modificarile si completarile ulterioare;

Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduita a functionarilor publici, republicata;

Legea nr. 477/2004  privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice;

Legea nr. 571/2004 privind protectia personalului din autoritatile publice, institutiile publice si din alte unitati care semnaleaza incalcari ale legii;

Legea nr. 144/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Integritate republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

Legea nr. 161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediu de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei,  cu modificarile si completarile ulterioare;

Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative, republicata,  cu modificarile si completarile ulterioare;

Legea – Cadru nr. 195/2006 a descentralizarii;

Legea nr. 189/1999 privind exercitarea initiativei legislative de catre cetateni, republicata,  cu modificarile si completarile ulterioare;

Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata,  cu modificarile si completarile ulterioare;

Legea nr. 53/2003 Codul Muncii republicata,  cu modificarile si completarile ulterioare;

Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public,  cu modificarile si completarile ulterioare;

Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii,  cu modificarile si completarile ulterioare;

Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale,  cu modificarile si completarile ulterioare;

Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publica,  cu modificarile si completarile ulterioare;

Legea nr. 292/2011 privind asistenta sociala,  cu modificarile si completarile ulterioare;

Legea nr. 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului, republicata,  cu modificarile si completarile ulterioare;

Legea nr. 95/2006 privind reformain domeniul sanatatii,  cu modificarile si completarile ulterioare;

Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice, republicata,  cu modificarile si completarile ulterioare;

Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice;

Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicata,  cu modificarile si completarile ulterioare;

Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare;

Legea nr. 92/2007 serviciilor de transport public local,  cu modificarile si completarile ulterioare;

Legea nr. 10 din 18 ianuarie 1995 privind calitatea în construcţii,  cu modificarile si completarile ulterioare;

Legea contabilităţii nr. 82 din 24 decembrie 1991,  cu modificarile si completarile ulterioare;

Legea nr. 10 din 8 februarie 2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989,  cu modificarile si completarile ulterioare;

Hotararea nr. 395/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice;

Hotararea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici,  cu modificarile si completarile ulterioare;

Hotararea Guvernului nr. 432/2004 privind dosarul profesional al functionarilor publici,  cu modificarile si completarile ulterioare;

Hotararea Guvernului nr. 1066/2008 pentru aprobarea normelor privind formarea profesionala a functionarilor publici;

Hotararea Guvernului nr. 1344/2007 privind normelor de organizare si functionare a comisiilor de disciplina,  cu modificarile si completarile ulterioare;

Hotararea Guvernului nr. 833/2007 privind normele de organizare si functionare a comisiilor paritare si incetarea acordurilor colective,  cu modificarile si completarile ulterioare;

Hotararea Guvernului nr. 1723/2004 privind aprobarea Programului de masuri pentru combaterea birocratiei in activitatea de relatii cu publicul,  cu modificarile si completarile ulterioare;

Hotararea Guvernului nr. 430/2008  pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea şi funcţionarea comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap,  cu modificarile si completarile ulterioare;

Hotararea Guvernului nr. 273/1994  pentru aprobarea Regulamentului privind recepţia construcţiilor,    cu modificarile si completarile ulterioare;

Ordonanta Guvernului nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului – cadru de organizare si functionare a consiliilor locale,  cu modificarile si completarile ulterioare;

Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor,  cu modificarile si completarile ulterioare;

Ordonanta Guvernului nr. 53/2002 privind Statutul cadru al unitatii administrativ teritoriale cu modificarile si completarile ulterioare;

Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 92/2008 privind statutul functionarului public denumit manager public,  cu modificarile si completarile ulterioare;

Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 24/2004 privind cresterea transparentei in exercitarea demnitatilor publice si a functiilor publice, precum si intensificarea masurilor de prevenire si combatere a coruptiei, modificata si completata ulterior;

Ordonanta Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor,  cu modificarile si completarile ulterioare;

Ordonanta Guvernului nr. 33/2002 privind reglementarea eliberarii certificatelor si adeverintelor de catre autoritatile publice centrale si locale,  cu modificarile si completarile ulterioare;

Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 27/2003 privind procedura aprobarii tacite,  cu modificarile si completarile ulterioare;

Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publica,  cu modificarile si completarile ulterioare;

Ordonanta Guvernului nr. 84/2001 privind infiintarea, organizarea si functionarea serviciilor publice comunitare de evidenta a persoanelor,  cu modificarile si completarile ulterioare;

Ordonanta Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea si functionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat de interes local.

b) structura organizatorică, atribuţiile departamentelorautorităţii sau instituţiei publice

https://www.cjarges.ro/en/regulament-de-functionare

https://www.cjarges.ro/en/organigrama

c) numele şi prenumele persoanelor din conducerea autorităţii sau a instituţiei publice şi ale funcţionarului responsabil cu difuzarea informaţiilor publice

https://www.cjarges.ro/en/lista-persoane-conducere

Responsabili cu difuzarea informatiilor publice:

Ciobanu Simona Alisa

Functie – Director Executiv – Directia Administratie Publica Comunitati Locale

Adresa e-mail : alisa.ciobanu@cjarges.ro

Nr tel : 0248/217800 ; int : 159

Consiliul Jud Ag – Piata Vasile Milea

Etaj 5 ; Camera 208

 

Crimpita - Matei Andreea

Functie - Inspector

Nr tel : 0248/217800 ; int : 155

Consiliul Jud Ag – Piata Vasile Milea

Etaj 5 ; Camera 215

 

Bucsan Oana Maria

Functie - Consilier Juridic

Nr tel : 0248/217800 ; int : 131

Consiliul Jud Ag – Piata Vasile Milea

Etaj - parter ; Biroul Relatii cu Publicul

d) coordonatele de contact ale autorităţii sau instituţiei publice

https://www.cjarges.ro/en/contact

Adresa Piata Vasile Milea, Nr. 1

Mun. Pitești, jud. Argeș

Cod postal: 110053

T centrala: 0248/217800 

F: 0248/220137

 

Program de functionare

Luni - Joi - 08 - 16:30

Vineri - 08 - 14:00

e) audienţe

https://www.cjarges.ro/en/contact

Program de audiente

Presedinte Manu Constantin Dan

Miercuri: 11.00 - 12.00

 

Vicepresedinte Minzina Ion

Luni: 11.00 - 12.00

 

Vicepresedinte Bratulescu Simona Mihaela

Marti: 11.00 - 12.00

 

Secretar Voica Ionel

Joi: 10.00 - 11.00

f) sursele financiare, bugetul şi bilanţul contabil

https://www.cjarges.ro/en/info-financiar

g) programele şi strategiile proprii

https://www.cjarges.ro/en/strategia-de-dezvoltare-a-judetului-arges

 

https://www.cjarges.ro/en/programe1

 

https://www.cjarges.ro/en/parteneriate-programe-sociale

h) lista cuprinzând documentele de interes public

https://www.cjarges.ro/documents/10865/74041/LISTA+CU+DOCUMENTELE+DE+INTERES+PUBLIC+LA.pdf/970433df-13a8-4b7b-8e3e-800fb6bb0e60

 

LISTA CU DOCUMENTELE DE INTERES PUBLIC LA NIVELUL CONSILIULUI JUDEŢEAN ARGEŞ

1. Dispoziții privind convocarea Consiliului Județean Argeș în ședința ordinară/extraordinară;

2. Hotărârile cu caracter normativ adoptate în ședințele ordinare/extraordinare ale Consiliului Județean Argeș;

3. Procesele verbale ale ședințelor ordinare/extraordinare ale Consiliului Județean Argeș;

4. Declarațiile de avere și de interese ale consilierilor județeni;

5. Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului Județean Argeș;

6. Regulamentul de organizare şi funcţionare al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Argeş;

7. Bugetul de venituri şi cheltuieli aprobate în baza prevederilor legii anuale de aprobare a bugetului de stat;

8. Contul de execuţie bugetară;

9. Strategii, programe privind dezvoltarea economico-socială a judeţului Argeş;

10. Inventarul bunurilor aflate în domeniul public şi privat al judeţului Argeş;

11. Informări privind stadiul realizării investiţiilor proprii;

12. Programul anual al achiziţiilor publice;

13. Dosarul achiziţiilor publice;

14. Documentaţiile privind atribuirea contractelor de achiziţii publice cit şi contractele de

concesiune lucrãri publice şi servicii;

15. Raportul anual al achiziţiilor publice;

16. Contracte de vânzare – cumpărare;

17. Contracte încheiate pentru achiziţii de bunuri, servicii sau lucrări urmare a procedurilor

de achiziţii publice;

18. Rapoartele anuale de activitate ale președintelui;

19. Rapoartele de monitorizare privind transparența decizională întocmite potrivit Legii nr. 52/2003, cu modificările și completările ulterioare;

20. Calendarul târgurilor din judeţul Argeş;

21. Raportul annual privind transparenţa decizională;

22. Execuţia bugetară lunară, trimestrială sau anuală;

23. Licenţe de traseu pentru transportul judeţean de persoane prin curse regulate special, precum şi documentele care stau la baza elibeării acestora;

24. Hotarari judecatoresti irevocabile in care este parte Consiliul Judetean Arges, Presedintele Consiliului Judetean Arges si Judetul Arges;

25. Documente şi informaţii utilizate la elaborarea P.U.G. după aprobarea acestuia;

26. Situaţii financiare trimestriale şi anuale;

27. Procesele verbale ale Comisiilor de specialitate pe domenii de activitate;

28. Planul de audit public intern;

29. Documentele elaborate de comisiile de concurs şi respectiv de comisiile de soluţionare a contestaţiilor pentru concursurile organizate de Consiliul Judeţean Argeş;

30. Declaraţii de avere, de interes pentru funcţionarii publici şi pentru consilierii judeţeni.

i) lista cuprinzând categoriile de documente produse şi/sau gestionate, potrivit legii

https://www.cjarges.ro/documents/10865/74041/LISTA+CU+DOCUMENTELE+PRODUSE+%C5%9EI+GESTIONATE+LA.pdf/cae36c52-2a4f-483c-83f2-654d5fcfab65

 

j) modalităţile de contestare a deciziei autorităţii saua instituţiei publice în situaţia în care persoana seconsideră vătămată în privinţa dreptului de acces lainformaţiile de interes public solicitate

https://www.cjarges.ro/en/modalitati-de-contestare