Direcţia Generală pentru Evidenţa Persoanelor Argeş

Date de contact:

Adresa: Pitesti, B.dul Republicii, Nr. 60, Bl. E3C

Telefon/fax: 0248.210.359

Email: secretariat@evidentapopulatiei.cjarges.ro

Web: http://www.djeparges.ro/

Cod fiscal: 17574512 

Cont: RO85TREZ04621G330800XXXX

Trezorerie: Piteşti

Director executiv: Badea Viorel Marian 

ISTORIC

În temeiul art. 6 din O.G. nr. 84/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor, aprobată prin Legea nr. 372/2002, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al Hotărârii nr.71/17.12.2004 a Consiliului Judeţean Argeş s-a constituit Serviciul Public Comunitar Judeţean Pentru Evidenţa Persoanei ARGEŞ.

Serviciul Public Comunitar Judeţean pentru Evidenţa Persoanelor Argeş s-a înfiinţat prin reorganizarea serviciului de stare civilă din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Argeş şi a biroului judeţean de evidenţa populaţiei din cadrul Serviciului de evidenţă informatizată a persoanei al judeţului Argeş

Începând cu 01.01.2009, în baza Hotărârii nr.93/22.12.2008 a Consiliului Judeţean Argeş, s-a schimbat denumirea instituţiei din Serviciul Public Comunitar Judeţean pentru Evidenţa Persoanelor Argeş în Direcţia Generală pentru Evidenţa Persoanelor Argeş.

Direcţia Generală pentru Evidenţa Persoanelor Argeş este instituţie publică de interes judeţean, cu personalitate juridică, aflată în subordinea Consiliului Judeţean Argeş;

Direcţia Generală pentru Evidenţa Persoanelor Argeş, controlează, sprijină şi îndrumă din punct de vedere metodologic activitatea serviciilor publice comunitare locale de evidenţă a persoanelor şi a compartimentelor/serviciilor de stare civilă din cadrul primăriilor din judeţul Argeş.

Activitatea Direcţiei Generale pentru Evidenţa Persoanelor Argeş este coordonată de secretarul judetului.

Direcţia Generală pentru Evidenţa Persoanelor Argeş este condusă de un director executiv, numit în funcţie prin hotărâre a Consiliului Judeţean, având calitatea de ordonator terţiar de credite, fiind ajutat în activitatea sa de doi şefi de serviciu.

ATRIBUTIILE D.G.E.P.

În scopul organizării, executării legii şi a celorlalte acte normative, Direcţia Judeţeană pentru Evidenţa Persoanelor ARGEŞ îndeplineşte următoarele atribuţii principale: 

- Furnizează, în cadrul Sistemului Naţional Informatic de Evidenţă a Persoanelor, date necesare pentru actualizarea Registrului Naţional de Evidenţa Persoanelor

- Utilizează şi valorifică Registrul Naţional de Evidenţă a Persoanelor

- Coordonează şi controlează metodologic activitatea serviciilor publice comunitare locale de evidenţă a persoanelor organizate în subordinea consiliilor locale din judeţul Argeş;

- Coordonează şi controleaza modul de gestionare şi de întocmire a registrelor de stare civilă;

- Asigură emiterea certificatelor de stare civilă, cărţilor de identitate şi a cărţilor de alegător;

- Aprovizionează serviciile publice comunitare locale de evidenţa persoanelor cu imprimatele necesare activităţii de evidenţă a persoanelor şi de stare civilă, distribuite de Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazeior de Date

- Gestionează resursele materiale şi de dotare necesare activităţii proprii;

- Ţine evidenţa şi păstrează registrele de stare civilă, exemplarul 2 şi efectuează menţiuni pe acestea, conform comunicărilor primite;

- Monitorizează şi controlează modul de respectare a prevederilor legale în domeniul asigurării protecţiei datelor referitoare la persoană;

- Primeşte, verifică şi întocmeşte avizul favorabil sau nefavorabil în vederea rectificării actelor de stare civilă având în vedere referatul motivat al ofiţerului de stare civilă şi al actelor doveditoare depuse la dosar; 

- Primeşte, verifică şi întocmeşte referate privind concluziile rezultate în legătură cu cererile de transcriere a unor certificate de stare civilă procurate din străinătate şi le înaintează către I.N.E.P. spre aprobare;

- Întocmeşte referate privind concluziile rezultate în urma verificărilor şi investigaţiilor efectuate în dosarele de schimbare a numelui pe cale administrativă şi face propuneri motivate de aprobare sau respingere a cererii pe care le prezintă Preşedintelui Consiliului Judetean spre aprobare sau eventual, respingere;

- Colaborează cu structurile subordonate Centrului Naţional de Administrare a Bazelor de Date privind Evidenţa Persoanelor, ale Direcţiei Generale de Paşapoarte, ale Serviciului Cazier şi Evidenţă Operativă, ale Direcţiei Generale a Finanţelor Publice pentru realizarea sarcinilor comune, precum şi în scopul optimizării activităţii specifice; 

- Păstrează confidenţialitatea datelor la care au acces funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul serviciului;

- Îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite prin reglementări legale.


Fisiere atasate

Organigrama DGEP Arges