Centrul Scolar de Educaţie Incluzivă  "Sfântul Nicolae" Câmpulung Muscel

 

Populaţia şcolară: Număr elevi: Sunt înscrişi 100 de copii cu dizabilităţi asociate (întârzieri în dezvoltarea psiho-motrică şi a limbajului expresiv, hemipareze, tetrapareze, sindrom extrapiramidal, diferite boli genetice, copii cu Landon – Dawn, copii cu autism sau elemente autiste) numărul acestora fiind în creştere.

Număr clase: Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă Sfântul Nicolae funcţionează cu un număr de 13 clase.

Unitatea dispune de: 12 săli de clasă, 3 laboratoare, 3 cabinete TTL, 1 sală sport, 1 bibliotecă, teren de sport.

Scurt istoric al localităţii:

Situat în nord-estul judeţului Argeş, de-a lungul văii Râului Târgului, într-o benefică depresiune subcarpatică ce-şi apără locuitorii de vânturi năpraznice şi de burzuluielile vremii, Câmpulungul Muscelului îşi începe istoria - ca aşezare omenească - în perioada bronzului timpuriu (1700-1600i.H.). O atestă descoperirea unei necropole din epoca bronzului timpuriu, la Pescăreasa, în sudul oraşului, dar şi localităţile învecinate: Albeştii de Muscel, Cetăteni.

Dacă începuturile învăţământului din prima capitală; a Ţarii Româneşti sunt legate de Curtea Domnească, cum este şi firesc pentru secolul al XIV-lea, în secolele al XVII-lea şi al XVIII-lea învăţământul de masă (de obşte cum era numit la acea vreme) înscrie Câmpulungul în rândul principalelor centre orăşeneşti ale ţării.

Oferta educațională Centrul Scolar de Educație Incluzivă  ,,Sfântul Nicolae", an școlar 2014 -2015

„Misiunea şcolii este de a fi deschisă pentru toţi cetăţenii spre a le oferi şanse egale de dezvoltare personală şi profesională."

Centrul Școlar de Educație Incluzivă Sf.Nicolae școlarizează copii cu deficiențe moderate, severe, grave si asociate având:

 •     Învățământ primar – 4 clase (I – IV)
 •     Învățământ gimnazial – 6 clase (V-X)

Învățământ liceal inferior, filieră tehnologică – 2 clase 

Programul instructiv – educativ se desfășoară pe două schimburi, respectând programa școlară a învățământului special.

Respectând dreptul la dezvoltare personală și șanse egale ale copilului cu deficiențe conform legislației în vigoare, școala noastră își propune:

 •   Să formeze și să dezvolte deprinderi și abilități necesare integrării sociale și comunitare
 •   Să întocmească programe de intervenție personalizată, programe terapeutice și compensator-recuperatorii, pentru valorificarea potențialului maximal al fiecărui elev
 •   Dezvoltarea spirituală, morală și cultură a elevilor
 •   Consilierea permanentă a elevilor și părinților, precum și colaborarea permanentă cu autoritățile locale.

 

Școala trebuie să fie o instituție care oferă servicii pentru copiii cu dizabilități unde educația se cuvine să fie axată pe nevoile lor. Educația și formarea se realizează de către personal didactic și nedidactic specializat: profesori de psihopedagogie specială, profesori învățământ primar, profesori – educatori, profesori și învățători itineranți, logopezi, kinetoterapeuți, psiholog, personal medical și personal didactic auxiliar.

Instituția noastră  cooperează permanent cu: D.G.A.S.P.C. Argeș, I.S.J. Argeș, C.J. Argeș și cu Serviciul de Evaluare Complexă a Copilului cu Dizabilități Argeș.

 

Serviciile oferite de școală sunt:

 •       Programe de intervenție personalizata
 •       Programe de recuperare specifice
 •       Activități ludice și de socializare
 •       Activități individualizate de predare învățare prin aplicarea metodelor interactive cu suport informatic ( programe pe calculator, internet)
 •       Activități de formare, dezvoltare a abilităților și deprinderilor sociale, de autoservire, educare a valorilor morale, a unui comportament adecvat in societate
 •       Evaluări de specialitate ( logopedice. Kinetoterapeutice și psihologice)
 •       Asistență socială
 •       Consilierea familiei prin implicarea activă a părinților în evoluția copiilor astfel încât părinții să poată continua munca din școală
 •       Transport
 •       Masa de prânz 

Activități extracurriculare

Acestea constau în activități sportive, artistice, excursii, programe europene, care se organizează la nivelul unității de învățământ, de regulă pe grupe de elevi, pe bază de voluntariat, cu participarea directă a părinților și organizaților nonguvernamentale, cu alte instituții locale.

 

CONTACT: 

Adresa unităţii: Câmpulung, str.Negru-Vodă nr.87, judeţul Argeş.

Tel./fax: 0248.512.636

E-mail: centrul_scolarspecial@yahoo.com

Web: http://scoli.didactic.ro/centrul-scolar-special-campulung

Director: Claudia Albuleț