Date geografice

Relieful

Teritoriul administrativ al comunei se află în nord-vestul judeţului Argeş, în zona de contact între Piemontul Cotmenei la sud şi zona Dealurilor Subcarpatice la nord, sau zona colinară.

Hidrografia

Din punct de vedere hidrografic, teritoriul comunei Poenarii de Argeş face parte din bazinul râului Olt, subbazinul râului Topolog.
Artera hidrografică principală o constituie râul Topolog, care izvorăşte din culmea muntoasă a Făgăraşului, poalele vârfului Negoiu, străbate perimetrul comunei prin partea sa centrală pe direcţia NNE – SSV, pe o lungime de 3,5 km. Partea vestică a perimetrului este drenată de pârâul Sasca. Atât râul Topolog, cât şi Pârâul Sasca primesc numeroşi afluenţi, între care menţionăm: V. Cioricarilor, V. Săscuţa, V. Fundătura, V. Morii, V. Bănceşti, V. Satului, V. Cuptorului, V. Mateeşti, V. Oancii, V. Grigorii şi V. Bolanului.
Râul Topolog prezintă regim de scurgere permanent, alimentare pluvio-nivală şi cu alimentare subterană moderată.
Pârâul Sasca şi afluenţii acestuia, precum şi ai Topologului din cuprinsul perimetrului, prezintă regim de scurgere intermitent, cu secare permanentă.
Din punct de vedere geologic comuna se încadrează în marea unitate structurală şi geotectonică numită depresiunea Getică. Altitudinea absolută a acestei zone variază între + 300 m şi + 700 m şi ele scad de la nord către sud.
Relieful este puternic accidentat, cu văi adânci şi versanţi abrupţi, având diferenţe de nivel de cca 60 – 70 m.

În urma cercetărilor s-au stabilit următoarele forme:

 

  • Zone cu teren relativ plan către orizontal construibil fără condiţii speciale de amenajare;
  • Zone cu terenuri în pantă crescută, construibil cu condiţii speciale de amenajare;
  • Zone cu terenuri inundabile, construibil cu amenajări speciale;
  • Zone cu terenuri neconstruibile;
  • Zone cu terenuri neconstruibile, afectate de alunecări de teren. 

Acestea sunt trasate în planşa cu studii hidrogeologice.

Adâncimea de fundare a construcţiilor şi presiunea convenţională se regăsesc în memoriul de specialitate anexat.
Din punct de vedere seismic, teritoriul comunei Poenarii de Argeş se încadrează în zona seismică „D" Ks = 0,16 iar perioadaa de colţ Tc = 1,5 secunde (conf. Normativului P100/1992).

Solurile

Solurile cuprind mai multe tipuri şi subtipuri care au fost încadrate în cinci grupe agroproductive – pedoameliorative, ale căror însuşiri au fost descrise amănunţit în memoriul de specialitate anexat.
Folosirea intensivă a resurselor din sol necesită o serie de măsuri sau lucrări de îmbunătăţiri funciare: lucrări de combatere a eroziunii solului şi a celor de stabilizare a alunecărilor, precum şi îndiguirea luncilor inundabile. 

Clima

Teritoriul comunei Poenarii de Argeş aparţine unui climat temperat – continental moderat faţă de câmpie, tipic de dealuri ale cărui caracteristici principale sunt următoarele:

Regimul termic se caracterizează prin temperaturi medii anuale de 9; temperatura medie a lunii celei mai calde (iulie) este de 19,2, iar a celei mai reci de – 1,8; îngheţuri timpurii toamna şi târzii primăvara afectează culturile agricole, în special plantaţiile de pomi.
Precipitaţiile medii anuale sunt de 751 mm, distribuite neuniform în timpul anului; numărul mediu al zilelor cu ninsoare este de 20,3.
Evapotranspiraţia potenţială medie anuală este de 680 mm, fiind cu 71 mm mai mică decât cea a precipitaţiilor, înregistrându-se un deficit de umiditate în sol în lunile august şi septembrie.
Vânturile dominante sunt cele din direcţiile NV şi V, iar cele cu intensitatea cea mai ridicată sunt cele din direcţiile SE şi N (2,8 m/s; 2,7 m/s).

 

Circulaţia


Comuna Poenarii de Argeş este aşezată în partea de nord-vest a judeţului Argeş, la limita de judeţul Vâlcea şi se învecinează la nord cu comuna Ciofrângeni, la sud cu comuna Morăreşti, la est cu dealurile Cotmenei şi localitatea Deduleşti, iar la est cu Milcoiu care aparţine judeţului Vâlcea.

Drumul judeţean DJ 678 A traversează comuna de la nord la sud pe toată lungimea şi face legătura spre nord cu localităţile: Ciofrângeni, Tigveni, Cepari, Şuici şi Sălătruc. Acest drum se leagă spre sud cu DN 7A Piteşti – Rm. 
Vâlcea şi spre nord cu DN 73C Rm. Vâlcea – Curtea de Argeş – Câmpulung Muscel.
Legătua dintre localităţile comunei se realizează prin drumurile comunale: DC 207 (5,73 km), DC 210 (6,66 km) şi DC 202 (4,5 km asfaltat).
Drumul comunal DC 202 se desprinde din drumul judeţean DJ 678A şi face legătura cu satele: Poenari, Ioaniceşti şi Tomuleşti.
Având în vedere importanţa acestui drum (DC 202) – face legătura între satele Poenari, Ioaniceşti, Tomuleşti – se impune modernizarea lui, aceasta fiind prioritatea numărul 1 a comunei.
Pantele sunt de 15 – 20% şi modernizarea se va realiza cu îmbrăcăminte bituminoasă uşoară.
Se constată lipsa parcajelor publice, existenţa unor poduri şi podeţe nemodernizate şi neîntreţinute, existenţa unor porţiuni de drum care necesită intervenţii urgente pentru a permite un acces carosabil fluent şi sigur, neamenajarea albiei râului Topolog şi a pâraielor ce afectează drumurile comunei.

Intravilan existent

Comuna Poenarii de Argeş este formată din 4 sate.
Suprafaţa totală a intravilanului este de 164 ha