NR.       CRT

NR. ŞI DATA ACTULUI

CONŢINUTUL

1

1/09.01.2020

Se aprobă acoperirea definitivă din excedentul bugetului local al comunei Merișani a deficitului Secțiunii de Dezvoltare la data de 31.12.2019

2

2/09.01.2020

Se aprobă utilizarea în anul 2020, din excedentul anului 2019, a sumei de 300 mii lei pentru acoperirea golului temporar de casă-Secțiunea de Funcționare.

3

3/31.01.2020

Se adoptă măsurile de optimizare a capacităţii de apărare împotriva incendiilor pe teritoriul comunei Merișani.

4

4/31.01.2020

Se aprobă planul de acțiuni și lucrări de interes local pentru anul 2020.

5

5/31.01.2020

Se stabilesc salariile de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Merișani pentru anul 2020.

6

6/31.01.2020

Se stabilește cotizaţia pe anul 2020, pentru susținerea cheltuielilor materiale ocazionate de funcționarea Compartimentului de audit public intern și a cheltuielilor pentru celelalte compartimente de specialitate din cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Consorțiul Zonal Topoloveni.

7

7/31.01.2020

Se aprobă rețeaua școlară pentru unitățile de învățământ care vor funcționa în Comuna Merișani, pentru anul școlar 2020-2021.

8

8/19.02.2020

Se aprobă contul de încheiere a exercițiului bugetar pentru anul 2019

9

9/19.02.2020

Se aprobă Bugetul General Centralizat al comunei Merișani, pentru anul 2020,

10

10/27.03.2020

Se aprobă actualizarea inventarului bunurilor de retur, la data de 31.12.2019, cuprinse în Anexa nr. 3 la Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciului de Alimentare cu Apă şi de Canalizare nr. 1 încheiat din 26 martie 2010, ce aparțin domeniului public al comunei

11

11/27.03.2020

Se aprobă rectificarea bugetului local al comunei Merișani

12

12/27.03.2020

Se aprobă  introducerea în domeniul privat al Comunei Merișani a suprafeței de 275 mp, teren  intravilan, aferent Blocului nr.A5, situat în Comuna Merișani, sat Merișani, Județul Argeș, categoria de folosință ,,curți-construcții".

13

13/30.04.2020

Se aprobă structura organizatorică și statului de funcții ale aparatului de specialitate al primarului comunei Merișani, pentru anul 2020.

14

14/30.04.2020

Se aprobă ROF-ul și Ro-iul

15

15/30.04.2020

Se aprobă modul de întocmire a registrului agricol pe perioada 2020 – 2024

16

16/26.06.2020

Se aprobă încetarea contractului de concesiune din data de 12.08.1999, încheiate între Consiliul Local Merișani și Asociația Familială Duman Ion.

17

17/26.06.2020

Se aprobă rectificarea bugetului local al comunei Merișani.

18

18/26.06.2020

Se aprobă modificarea și completarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Comunei Merișani, Județul Argeș.

19

19/26.06.2020

Se aprobă demararea procedurilor de concesionare prin licitatie publică a imobilului teren intravilan curți construcții în suprafata de 10.133  mp, T33, P.16, identificat cu număr cadastral 82135, înscris în Cartea Funciară nr.82135 a localității Merișani, a imobilului teren intravilan curți construcții în suprafață de 1796 mp, T33, P16 și a imobilului teren intravilan curți construcții în suprafață de 1918 mp, T33, P16, situate în comuna Merișani, sat Dobrogostea, Județul Argeș.

20

20/26.06.2020

Se aprobă indicatorii tehnico-economici în urma licitației pentru obiectivul de investiții  ,,Lucrări de asfaltare DC453 Bădesi, sat Borlești, comuna Merișani, județul Argeș"

21

21/26.06.2020

Se aprobă mandatarea primarului comunei Merișani reprezentant al  comunei Merișani în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Servsal Argeș să voteze pentru aprobarea Actului Adițional nr.3 la Contractul de Concesiune nr.068/15.03.2012 pentru serviciile de colectare a deșeurilor municipale, transportul, operarea și întreținerea stației de transfer și a punctului verde de colectare din Județul Argeș – Faza I (Pitești Nord)

22

22/01.07.2020

Se aprobă implementarea proiectului „Dezvoltarea sistemului de asistență socială și combaterea sărăciei și a excluziunii sociale" cod SMIS 126924