Dezvoltarea economica

Comuna Lunca Corbului face parte din zona de influenţă a municipiului Piteşti şi a oraşului Costeşti.

Situată la aproximativ 25km de municipiul Piteşti şi 15km de Oaşul Costeşti se află în zona de interferenţă a celor 2 centre urbane respectiv centrul de importanţă judeţeană (Piteşti ) şi de importanţă zonală (Costeşti) .

Comuna Lunca Corbului are funcţiune economică agricolă cu principalele ramuri care sunt : cultura cerealelor , pomicultura , viticultura şi creşterea animalelor . Funcţiunea economică industrială nu se poate lua în consideraţie având unităţi cu specific industrial ( 2 mori şi o brutărie)
În cea ce priveşte sectorul comercial şi prestări de servicii pe raza comunei se desfăşoară activităţi comerciale cu capital privat , o farmacie , un service auto , un dispensar uman , un cabinet stomatologic şi un dispensar veterinar .
Suprafaţa teritoriului administrativ al comunei Lunca Corbului este de 10358 ha constituită din : terenuri agricole 7715ha , terenuri neagricole 2643ha .
Se constată că suprafaţa terenurilor agricole reprezintă 78,42% din suprafaţa teritoriului administrativ cea ce denunţă că preponderent comuna are o activitate economico agricolă , forţa de muncă fiind ocupată principal de agricultură peste 50%.
La această dată pe raza comunei Lunca Corbului figurează 5 societăţi cu profil agricol care se ocupă de cultivarea pământului (grâu , orz, ovăz , porumb , floarea soarelui ) .
De asemenea o importantă activitate o creşterea animalelor în gospodăriile individuale (bovine , porcine , ovine , caprine , cabaline , păsări , familii de albine şi iepuri de casă ) .
Constatăm că ramuri ale economiei naţionale care sunt viabile în perspectiva unei dezvoltări viitoare ale comunei sunt foarte reduse .
Numărul redus de locuri de muncă a generat navetismul şi migraţia populaţiei către oraş . În urma schimbărilor intervenite nai ales în agricultură dar şi în industrie a apărut şomajul , populaţia fiind obligată să se orienteze spre alte domenii . 
Societăţile comerciale cu profil agro-zootehnic , fermele agricole şi-au redus activitatea datorită cereri şi nivelului scăzut al puteri de cumpărare al populaţiei . 
Nu există centre de colectarea sau depozitarea a produselor agricole , locuitorii deplasându-se înafara comunei . 
Dezvoltarea insuficientă a sectorului terţiar – servicii , turism , mica industrie, ocupă un număr redus din forţa de muncă activă de la nivelul comunei . 
Direcţiile posibile de evoluţie a localităţilor componente ale comunei Lunca Corbului sunt dependente în mod direct de valorificarea resurselor locale de dezvoltare şi rentabilizarea activităţilor agricole şi din sectorul terţiar în paralel cu creşterea standardului de locuire prin echipare edilitare corespunzătoare : alimentare cu apă , gaze , telefonie , canalizare , modernizarea drumuri . În vederea punerii în practică a posibilităţilor de evoluţie a comunei se impune : 
- Valorificarea potenţialului natural ala localităţi în care terenurile agricole în proporţia de 70% sunt ocupate de livezi şi teren arabil pe care se cultivă grâu , porumb, floarea soarelui , orz, ovăz sunt propice dezvoltări unei agriculturi rentabile . 
Cadrul natural de relief , vegetaţie , ape , precum şi prezenţa unor monumente istorice creează o cerere crescândă de realizare a locuinţelor mai ales pentru locuitori oraşelor apropriate –Piteşti , Costeşti şi implicit se poate estima o dezvoltare a sectorului ce vizează dezvoltarea în domeniul construcţiilor. 
Valorificarea potenţialului uman - în care marea majoritate a populaţiei active au nivelul de pregătire insuficientă . Una din soluţiile viabile pentru ocuparea şi stabilizarea 
forţei de muncă va fi demararea lucrărilor importante : alimentare cu gaze şi apă , modernizarea drumurilor de legătură dintre localităţi.
Valorificarea potenţialului economic – după cum s-a prezentat la capitolul valorificarea potenţialului natural , şansa de dezvoltare a localităţii comunei Lunca Corbului o constituie în principal exploatarea şi prelucrarea resurselor locale . Direcţiile de dezvoltare prognozate vor fii : mica industrie , servicii industriale , sector terţiar comerţ , prestări servicii .
Fostele ferme agro-zootehnice ale CAP-urilor existente şi la această dată dar repopulate în funcţie de cerinţele pieţii de consum vor putea fii dezvoltate, retehnologizate la standardele europene , iar cele care vor fi relevate ca nerentabile a se dezvolta îşi vor putea schimba domeniul de activitate în funcţie de cerinţele pieţei şi a investitorilor .
Priorităţi de intervenţie în etapa imediat următoare sunt : modernizarea drumurilor din intravilanul localităţii , creşterea numărului de abonamente telefonice , alimentarea cu apă , gaze a comunei .
La nivelul comunei Lunca Corbului , turismul este slab reprezentat întrucât nu există puncte turistice de interes ridicat , singurul punct turistic l-ar putea reprezenta Biserica de lemn " Adormirea Maicii Domnului" din satul Catane , construcţie începută de obştea satului în sec. XIX , plan dreptunghiular , cu obsida poligonală decrosată , pridvor de zid deschis (realizat ulterior) , turla de lemn octogonală deasupra pronaosului.
Pereţii din bârne de lemn căptuşiţi în interior cu zid , pictură în frescă conservată .
Apariţia de noi activităţi economice în cadrul zonei până la această dată este destul de redus , lipsa facilităţilor (apă , canalizare , gaze) neatrăgând investitori pentru diversificarea activităţilor economice şi totodată ocuparea forţei de muncă activă .
Nici resursele naturale nu sunt reprezentative la nivelul localităţii care să ducă la dezvoltarea economică şi atragerea turismului .