Infrastructura

Infrastructura de transport

Comuna Bughea de Sus este situată în parte de nord a județului Argeș, la o distanță de 57 km de municipiul Pitești și la o distanță de 5 km de orașul Câmpulung, mai precis pe DJ 735 (care străbate comuna pe o lungime de 2,15 km.

Lungimea totală a drumurilor care străbat comuna Bughea de Sus este de 14,2 km, din care 11 km reprezintă ulițe pietruite, restul fiind distribuite astfel:

 • DJ735 – 3,550 km – asfaltat
 • DC15 – 1,4 km – asfaltat
 • DC16 – 3km – pietruit
 • DC 16A – 1,89 km – pietruit
 • DC15 A – 4,5 km (din care asfaltat 1,73km și restul pietruit).
 • DC 16B – 1.750 Km
 • DC 17 -1.5 Km
 • DC – 0.7 Km  

Serviciul de transport public local este organizat şi funcţionează în baza <LLNK 12001    86130 301   0 33>Ordonanţei Guvernului nr. 86/2001 privind serviciile de transport public local de călători, aprobată cu modificări şi completări prin <LLNK 12002   284 10 201   0 18>Legea nr. 284/2002.

Din cauza lipsei de fonduri, localitatea BUGHEA DE SUS, judetul ARGES. intampina dificultăţi în întreţinerea atât a drumurilor publice, cat şi a sistemului de transport public, in prezent existand un singur operator care asigura transportul locuitorilor comunei. 

Telecomunicatii

In prezent, in comuna Bughea de Sus operatorul TELEKOM.RO ofera servicii de telefonie fixa si mobila unui numar de aproximativ 100 abonati, iar operatorul AKTA DIGITAL CABLU asigura furnizarea serviciilor de internet si cablu unui numar de 50 de abonati, persoane fizice si juridice, deopotriva.

Infrastructura educaţională și de cultură

În comuna Bughea de Sus funcţionează 5 unități de învățământ (3 grădiniţe și 2 unități de învățământ primar/ gimnazial) .

Număr preșcolari

93

Număr școlari în învațământul primar

79

Număr școlari în învățământul gimnazial

73

 

Pe raza comunei sunt doua scolii si trei gradinite (reabilitate): Scoala Generala cu clasele I-VIII Bughea de Sus si Scoala cu clasele I-IV Bughita, Gradinita Centru, Gradinita Grui si Gradinita Bughita.

Gradinita Grui are in componenta :

 • 1 educatoare
 • 23 prescolari
 • 1 persoana ingrijitoare scoala .

Gradinita Bughea de Sus are urmatoarea structura :

 • 1 educatoare
 • 20 de prescolari
 • 1 persoana ingrijitoare scoala

 Scoala  Bughita, care are incorporata si Gradinita Bughita are in componenta :

 • invatatoare la clasele 0 – IV
 • educatoare
 • 66 de elevi distribuiti  in patru clase scolare si una pregatotoare
 • 50 de prescolari, impartiti in doua grupe
 • 1 persoana ingrijitoare scoala

Scoala Gimnaziala Nr.1 Bughea de Sus, cu clasele 0 – VIII cu urmatoarea structura :

 • 2 invatatoare la clasele 0 – IV
 • 15 cadre didactice  din care 13 profesori si  2 invatatoare
 • 79 de elevi distribuiti in sase clase: 2 primare si patru gimnaziale, cate una pentru fiecare an scolar.
 • 1 persoana ingrijitoare scoala
 • 1 fochist

În domeniul cultural, comuna Bughea de Sus dispune de un cămin cultural și o bibliotecă. În ceea ce privește căminul cultural, acesta necesită lucrări de renovare, reabilitare, modernizare, întrucât acesta a fost construit în anul 1953. În cadrul căminului cultural funcționează și biblioteca comunală, unde este nevoie de dotări minimale.

De asemenea, pe teritoriul comunei Bughea de Sus, există Biserica cu Hramul "Schimbarea la față", construită în jurul anului 1892, încadrată ca monument istoric de categoria B, sub codul AG-II-m-B-13501.

Alimentare cu apă şi sistem canalizare ape uzate

În localitatea Bughea de Sus există alimentare cu apă din anul 1985, an în care a fost înființat și serviciul de gospodărire comunală. Consiliul Local al comunei Bughea de Sus a hotărât la 1 iulie 2004 prin HCL 9/2004 concesionarea rețelei de distribuție a apei potabile către S.C. EDILUL CGA S.A., concesionare care are ca obiect distribuția apei potabile, exploatarea rețelelor, instalațiilor de apă situate în comuna Bughea de Sus în limitele teritorial-administrative.

În prezent Comuna Bughea de Sus dispune de un sistem centralizat de alimentare cu apă constituit din:

 • Sursa de apă – Rezervor  Oras  Campulung  Muscel.
 • Conductă aducţiune L = 1516.m;
 • Conducta distributie L= 20170m.
 • Rezervor de înmagazinare – 1 rezervor.
 • Staţie de pompare de punere sub presiune a reţelei de distribuţie cu L = 1500m.
 • Număr de abonaţi  circa 724  de gospodarii.                  

Reteaua de aliementare cu apa potabila se intinde pe o lungime de 21,6 km si a fost pusa in functiune in anul 2011, deservind aproximativ 95 % din gospodariile comunei si 100 din agentii economici ce isi desfasoara activitatea pe raza comunei.

În momentul de față, în comuna Bughea de Sus nu se poate vorbi de o rețea centralizată de canalizare, existând însă stație de epurare la Școlile Bughea și Bughița.

Alimentarea cu energie electrică

În prezent, în comuna Bughea de Sus, aproximativ 80% din gospodării sunt racordate la rețeaua de alimentare cu energie electrică. Restul de 20% sunt amplasate în zona Rudari (Bughița),  unde se impune chiar modificarea soluției tehnice, prin montarea unui punct de transformare nou.

Alimentarea cu gaze naturale

În prezent, în comuna Bughea de Sus nu se poate vorbi un despre un sistem centralizat de încălzire. În general, combustibilii utilizați pentru încălzire și prepararea hranei sunt lemnul și parțial, buteliile cu gaz lichefiat.

Sănătate

Reformele din sistemul sanitar au condus la schimbări și în modul de organizare a centrelor medicale din comuna Bughea de Sus. Astfel, în prezent, aici funcționează un dispensar și un cabinet medical, în care își desfășoară activitatea 2 medici de familie și 2 asistenți.  De asemenea, în incinta unuia din punctele medicale funcționează o farmacie, de unde sătenii își pot procura medicamentele necesare. La nivelul comunei există de asemenea și un dispensar sanitar-veterinar, în cadrul căruia există un medic veterinar și un tehnician.

Asistență socială

Pentru a veni în sprijinul familiilor aflate în dificultate, în comuna Bughea de Sus există un compartiment de asistență socială, care are în componență 1 referent. Rolul acestui compartiment este de a preveni marginalizarea și excluziunea socială persoanelor aflate în categoria grupurilor vulnerabile și de a crește calitatea vieții pentru toți locuitorii comunei.

In prezent, situația dosarelor ce fac obiectul asistenței sociale este următoarea:

 • 220 dosare beneficiarii ai Legii 416/2001
 • 175 de alocații pentru susținerea familiei
 • 170 de dosare pentru încălzirea locuinței

Asistență socială a copilului

Copii cu dizabilități:

 • grad grav = 4,
 • grad accentuat = 3
 • grad mediu = 3

Asistență socială a persoanelor cu dizabilități:

 • persoane cu dizabilitati cu grad grav = 18 (din care 11 persoane cu asistenti personali si 7 cu indemnizatii personale).
 • persoane cu dizabilitati cu grad accentuat = 120
 • persoane cu dizabilitati cu grad mediu = 30.
 • 300 de copii care provin din familii asistate social.

Ordine publică

La nivelul comunei Bughea de Sus, ordinea și liniștea public sunt asigurate de Postul de Poliție, cu care Primăria va pentru realizarea următoarelor activități:

 • creșterea eficienței și calității activității de relații publice, cu accent pe soluționarea petițiilor și reclamațiilor ;
 • reactualizarea planurilor de ordine și siguranță a comunei, prin identificarea și contracararea  factorilor de risc la adresa ordinei publice;
 • acțiuni comune pentru prevenirea și depistarea delictelor în silvicultura, furturilor din gospodăriile populației, incendierii resturilor vegetale;
 • aplicarea la nivel local a Programului „Viața are prioritate", prin desfățurarea unor activități în parteneriat cu școlile și grădinițele din comună, în vederea îmbunătățirii cunoștințelor de educație rutieră a copiilor de vârstă preșcolară și școlară.

Protecția civilă este asigurată prin Serviciul Public de Voluntariat pentru Situații de Urgență al comunei Bughea de Sus, care necesită următoarele:

 • dotarea Serviciului Public Voluntar pentru Situații de Urgență al comunei  Bughea de Sus cu un sediu pentru pregătirea personalului  pentru intervenții în caz de dezastre, în scopul protejării populației și a bunurilor materiale;
 • acțiuni de informare publică și conștientizare a populației în vederea prevenirii și reducerii riscurilor de producere a incendiilor în gospodării și pe terenurile agricole.

Managementul deșeurilor și protecția mediului

Comuna Bughea de Sus, județul Argeș a fost inclusă în etapa I, în cadrul Proiectului "Managementul Integrat al Deșeurilor solide în județul Argeș", finanțat din fonduri ISPA, motiv pentru care s-a adoptat Hotărârea Consiliului Local Nr. 63/ 19.10.2012, prin care s-a încheiat contractul de concesiune pentru serviciile de colectare a deșeurilor municipale, transportul, operarea și întreținerea stației de transfer și a punctului verde de colectare din județul Argeș nr. 069/ 15.03.2012, încheiat între A.D.I. SERVSAL Argeș și Asocierea S.C.T.D.M. Argeș, prin liderul S.C. FINANCIAR URBAN S.R.L. Pitești. Obiectul contractului îl constituie prestarea activității de colectare și transport în vederea depozitării deșeurilor solide, inclusiv a celor reciclabile, din locuri special amenajate, stabilite de autoritatea administrației locale în cadrul proiectului mai sus menționat, materializat prin platforme care se vor realiza pe teritoriul unității admnistrative, în mod exclusiv, de operatorul S.C. FINANCIAR URBAN S.R.L.

Relații regionale, euro-regionale și internaționale

Comuna Bughea de sus este înfrățită cu următoarele localități europene:

 • Soveria Manneli (Italia) – 2008
 • Santi Cosma e Damiano (Italia) – 2012
 • Priekuli (Letonia) – 2012

Potenţialul economic

Comuna Bughea de Sus deține un potențial natural și antropic insuficient valorificat, cu toate că a fost declarată stațiune turistică prin HG 867/ 2006. Datorită așezării sale geografice, precum și stațiunii care îi poartă numele, comuna Bughea de Sus este căutată pentru clima, aerul curat și izvoarele cu apă cloro-iodo-sulfuroasă utilizate pentru tratamentul afecțiunilor gastro-intestinale și reumatice. La marginea comunei, la poalele munților, au apărut deja mici pensiuni și cabane de odihnă.

La nivelul comunei Bughea de Sus își desfășoară activitatea următorii operatori economici:

 • SC MUSCELUL SA – Complex Măgura;
 • SC BEROMIT SRL -  exploatare material lemnos;
 • SC CEREAL AGR – comert cereale;
 • SC HEPITES SRL – farmacie;
 • SC POPAS CRIZANTEMA SRL – comert produse alimentare;
 • SC ADI SI ROBERTA SRL – comert produse alimentare;
 • COOPERATIVA DE CONSUM CÎMPULUNG – comert produse alimentare.

Fiind amplasată în zona de munte, comuna Bughea de Sus are o structură a folosinţei terenurilor ce se pretează creşterii animalelor, culturii plantelor şi pomilor fructiferi.

 


Fisier atasat

Constatari urmare a ultimului recensamant agricol realizat in anul 2010 la nivelul comunei Bughea de Sus