Flora si fauna

Flora sălbatică se compune din specii ierboase ca: mohor, pir, peliniţă, muşeţel, romaniţă, troscot, iarba câmpului, coada vulpii, firuţa, stânjenelul de baltă, laptele cucului, cimbrişor, mierea ursului.                           

Fauna sălbatică este variată. Dintre mamifere, distingem iepurele de câmp, căprioara, vulpea,    mistreţul, dihorul, popândăul, hârciogul, iar dintre păsări, se pot enumera stâncuţa, coţofana răpitoare, graurul, mierla, ciocănitoarea, gaiţa, piţigoiul, cucul, pupăza, bufniţa, eretele, vrabia, precum şi potârnichea. Dintre reptile se întâlnesc şarpele de pădure, sopârla şi salamandra. În zonă se găsesc şi unele specii de păsări de baltă precum stârcul alb şi raţa sălbatică.                          

Fauna acvatică În râuri, pâraie şi heleştee cresc următoarele specii de peşti: carasul, crapul, roşioara, mreana, scobarul, murgoiul, obletele, fitofagul şi bibanul.