Economia locala

Componenta de bază a politicilor publice din ultimii ani, relansarea creșterii economice a devenit prioritate națională, pornindu‐se de la importanța sa atât pentru asigurarea condițiilor de realizare a criteriilor de aderare Ia Uniunea Europeană, cât și pentru creșterea nivelului de trai. Cu atât mai mult, propagarea și continuitatea la nivel teritorial a acestor politici, implicarea factorilor locali și a reprezentanților societății civile au devenit din ce în ce mai pregnante în procesul de elaborare și realizare a programelor de dezvoltare economico‐socială, indiferent dacă resursele financiare sunt asigurate de fonduri guvernamentale, de fonduri private interne sau prin cofinanțări și împrumuturi externe.                             

Din punct de vedere economic, preocuparea principală a locuitorilor din această comună o reprezintă agricultura, prin cultura materialelor şi a plantelor tehnice şi creşterea animalelor; în satul Malu, care aparţine acestei comune, unde se găseşte complexul avicol Haditon.                     

Creşterea bovinelor şi ovinelor, piscicultura, morăritul şi panificaţia sunt alte ocupaţii ale locuitorilor din  zonă. Un alt factor economic este reprezentat de existenţa zăcămintelor petrolifere, în această zonă situându‐se mai multe centre de exploatare a petrolului.           

Agricultura are un rol important pentru asigurarea unui venit, prin propria angajare, în timp ce diversificarea activităților din zona rurală ramâne o problema care trebuie rezolvată. Astfel, diversificarea activităților din zona rurală ramâne o problem care trebuie rezolvată.              

La nivelul teritoriului s‐a identificat un potential agricol semnificativ, în special pentru cultura cerealelor. Totusi, teritoriul se confruntă cu probleme care vizează scăderea populatiei de vârstă activă, dimensiunile mici ale exploatatiilor agricole comparativ cu standardele de eficientă, slaba dezvoltare a fermelor mici şi a formelor associative de productie, procesare si desfacere. Exploatarea terenurilor agricole se face în majoritatea cazurilor în arendă şi în system privat, în cadrul fermelor familiale.  

Cultivarea terenurilor                    

Majoritatea terenurilor agricole se încadrează la categoria teren arabil, productiv urmate (la distanţă mare) de fâneţe şi plantaţii de pomi fructiferi.                    

Cea mai mare pondere a culturilor, pe suprafeţele arabile, este cea a culturilor de porumb, grâu şi floarea soarelui. Pe suprafeţe mai mici se cultivă legume proaspete şi zarzavat de grădină. Este cultura specifică zonei de câmpie, fertilă, favorabilă în principal, culturii cerealelor şi plantelor tehnice.

Producţia de grâu la ha se situează peste media standard calculate la nivelul României. La fel, şi producţia de porumb se încadrează peste media naţională, demonstrând o capacitate bună de producţie cerealieră, cu potential de creştere.             

Creşterea animalelor                     

La nivelul comunei se înregistrează scăderi ale efectivelor de animale la aproape toate categoriile. De remarcat scăderile masive în cazul efectivului de bovine (toate categoriile). Singurele creşteri sunt înregistrate la categoria găini ouătoare, capre şi stupi. Restrângerea fermelor de animale din sistemul colectivist şi dificultatea desfacerii produselor animaliere au condus la diminuarea drastică a producţiei zootehnice la nivelul teritoriului. În acest moment, creşterea animalelor se face în gospodării proprii, majoritatea pentru consum intern.

Economia este variată dar nu deosebit de dezvoltată, nici din punct de vedere al cifrelor de afaceri nici al locurilor de muncă pe care le oferă.

Majoritatea covârşitoare a firmelor sunt din categoria microîntreprinderi (aproape 90%) şi nu există nicio societate comercială cu mai mult de 250 de salariaţi.

Structura economică a comunei este una predominant agricolă: 30% dintre societăţile comerciale din teritoriu au domeniu de activitate agricultura, silvicultura sau pescuit.

Sectorul terţiar‐comerţul‐ este de asemenea foarte dezvoltat cu o pondere de 37%.

Industria prelucrătoare are o pondere redusă, fiind reprezentată în principal de industria alimentară. Activitatea de comerţ este răspândită, există unităţi în alimentaţie publică (magazine mixte, baruri), specifice mediului rural.   

În afară de magazinele săteşti, domeniul serviciilor pentru populaţie este slab reprezentat. Ca şi pondere, cel mai bine reprezentate servicii pentru populaţie sunt cele de alimentaţie publică (baruri) şi de transporturi rutiere.