Ionel Voica

Secretarul General al Judetului Arges

Secretarul General al Judetului Arges - Ionel Voica

BIOGRAFIE

Informatii personale

Nume/prenume: VOICA IONEL

Adresa: Comuna Suseni, Județul Argeș

E-mail: secretarjudet@cjarges.ro

ionel.voica@cjarges.ro

Nationalitate: Română

Starea civila: căsătorit

Locul de munca: Consiliul Judetean Arges

Secretarul Judetului Arges

Experienta profesionala 

Activitate juridica

1995 – 1997 – ofiter activ Ministerul de Interne;

1997 – 2008 – consilier juridic – Directia Juridica – Institutia Prefectului – Judetul Arges;

2008 – 2010 director – Directia Juridica Institutia Prefectului – Judetul Arges;

20102014 sef serviciu – Serviciul Juridic Institutia Prefectului – Judetul Arges.

Educatie si formare

1987 1991 – Liceul Sanitar Pitesti  

1991 1995 – Academia de Politie „Alexandru Ioan Cuza „ Bucuresti.

Licentiat in stiinte juridice  

2008 – 2010 – Universitatea din Pitesti

Master – Administratia Publica in Contextul Integrarii Europene;

2011 Curs ECDL Romania – Perimis european de conducere a computerului Complet;

2011 Curs formare profesionala – Formator de formatori – CERTIFICAT emis de Ministerul Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse si Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului;

2011 Curs formare profesionala – Expert achizitii publiceCERTIFICAT emis de Ministerul Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse si Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului;

2011 – 2012 Curs  formare profesionala – Comunicare in limba engleza Certificat emis de  Ministerul Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse si Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului;

2012 Curs formare profesionala – Manager Proiect CERTIFICAT emis de Ministerul Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse si Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului;

2012 Curs de formare a mediatorilor CERTIFICAT emis de Asociatia Centrul de Mediere Craiova;

Limbi straine cunoscute: limba engleza si limba germana .

Competente si aptitudini organizatorice: psihopedagogie, sociologie, logica.

Competente si aptitudini de utilizare a calculatorului: cunostinte windows, microsoft office, excel, power point.


Competente si atributii


Competente:

- este functionar public de conducere si are studii superioare juridice sau administrative. Secretarul judetului se bucura de stabilitate in functie, in condiţiile legii. El nu poate fi membru al vreunui partid politic sau al vreunei formatiuni politice, sub sanctiunea eliberarii din functie;

- coordoneaza activitatea Directiei Administratie Publica Comunitati Locale din aparatul propriu de specialitate al consiliului judetean, a Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Arges si a Serviciului Public Comunitar Judetean de Evidenta a Persoanelor.

Atributii:

 

(1) Secretarul general al consiliului județean îndeplineşte, în condiţiile legii, următoarele atribuţii:

a) avizează proiectele de hotărâri şi contrasemnează pentru legalitate dispoziţiile preşedintelui consiliului judeţean, hotărârile consiliului judeţean;

b) participă la şedinţele consiliului judeţean;

c) asigură gestionarea procedurilor administrative privind relaţia dintre consiliul judeţean şi preşedintele acestuia, precum şi între aceştia şi prefect;

d) coordonează organizarea arhivei şi evidenţa statistică a hotărârilor consiliului judeţean şi a dispoziţiilor preşedintelui consiliului judeţean;

e) asigură transparenţa şi comunicarea către autorităţile, instituţiile publice şi persoanele interesate a actelor prevăzute la lit. a);

f) asigură procedurile de convocare a consiliului judeţean, şi efectuarea lucrărilor de secretariat, comunicarea ordinii de zi, întocmirea procesului-verbal al şedinţelor consiliului judeţean, şi redactarea hotărârilor consiliului judeţean;

g) asigură pregătirea lucrărilor supuse dezbaterii consiliului judeţean, şi comisiilor de specialitate ale acestuia;

h) poate atesta, prin derogare de la prevederile O. G nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările şi completările ulterioare, actul constitutiv şi statutul asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară din care face parte unitatea administrativ-teritorială în cadrul căreia funcţionează;

i) poate propune preşedintelui consiliului judeţean înscrierea unor probleme în proiectul ordinii de zi a şedinţelor ordinare ale consiliului judeţean;

j) efectuează apelul nominal şi ţine evidenţa participării la şedinţele consiliului judeţean a consilierilor judeţeni;

k) numără voturile şi consemnează rezultatul votării, pe care îl prezintă preşedintelui de şedinţă, respectiv preşedintelui consiliului judeţean sau, după caz, înlocuitorului de drept al acestuia;

l) informează preşedintele de şedinţă, respectiv preşedintele consiliului judeţean sau, după caz, înlocuitorul de drept al acestuia, cu privire la cvorumul şi la majoritatea necesară pentru adoptarea fiecărei hotărâri a consiliului judeţean;

m) asigură întocmirea dosarelor de şedinţă, legarea, numerotarea paginilor, semnarea şi ştampilarea acestora;

n) urmăreşte ca la deliberarea şi adoptarea unor hotărâri ale consiliului judeţean să nu ia parte consilierii judeţeni care se încadrează în dispoziţiile art. 228 alin. (2); informează preşedintele de şedinţă, sau, după caz, înlocuitorul de drept al acestuia cu privire la asemenea situaţii şi face cunoscute sancţiunile prevăzute de lege în asemenea cazuri;

o) certifică conformitatea copiei cu actele originale din arhiva unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale;

p) alte atribuţii prevăzute de lege sau însărcinări date prin acte administrative de consiliul judeţean sau de preşedintele consiliului judeţean, după caz.

 


Declaratii de avere si interese

Declaratie de avere

11.06.2020

Declaratie de interese

11.06.2020

Declaratie de avere

14.06.2019

Declaratie de interese

14.06.2019

Declaratie de avere

14.06.2018

Declaratie de interese

14.06.2018

Declaratie de avere

14.06.2017

Declaratie de interese

14.06.2017

Declaratie de avere

14.06.2016

Declaratie de interese

14.06.2016

Declaratie de avere

09.06.2015

Declaratie de interese

09.06.2015

Declaratie de avere

27.08.2014

Declaratie de interese

27.08.2014