a) actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea autorităţii sau instituţiei publice

Constitutia Romaniei

Codul Civil

Codul de Procedură Civilă

Codul Fiscal

Codul de Procedură Fiscală

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ

Legea nr. 571 din 14 decembrie 2004 privind protecţia personalului din autorităţile publice, instituţiile publice şi din alte unităţi care semnalează încălcări ale legii

Legea nr. 144 din 21 mai 2007 (*republicată*) privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate

Legea nr. 161 din 19 aprilie 2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei

Legea nr. 24 din 27 martie 2000 (*republicată*) privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative

Legea nr. 189 din 9 decembrie 1999 (*republicată*) privind exercitarea iniţiativei legislative de către cetăţeni

Legea nr. 52 din 21 ianuarie 2003 (*republicată*) privind transparenţa decizională în administraţia publică*)

Legea nr. 53 din 24 ianuarie 2003 (*republicată*) privind Codul muncii

Legea nr. 544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public

Legea nr. 50 din 29 iulie 1991 (*republicată*) privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii

Legea nr. 273 din 29 iunie 2006 privind finanţele publice locale

Legea nr. 292 din 20 decembrie 2011 a asistenţei sociale

Legea nr. 272 din 21 iunie 2004 (*republicată*) privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului

Legea nr. 95 din 14 aprilie 2006 (*republicată*) privind reforma în domeniul sănătăţii

Legea nr. 51 din 8 martie 2006 (*republicată*) a serviciilor comunitare de utilităţi publice

Legea nr. 98 din 19 mai 2016 privind achiziţiile publice

Legea nr. 448 din 6 decembrie 2006 (*republicată*) privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

Legea nr. 554 din 2 decembrie 2004 a contenciosului administrativ

Legea nr. 92 din 10 aprilie 2007 a serviciilor de transport public local

Legea nr. 10 din 18 ianuarie 1995 (*republicată*) privind calitatea în construcţii

Legea nr. 82 din 24 decembrie 1991 (*republicată*) a contabilităţii

Legea nr. 10 din 8 februarie 2001 (*republicată*) privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989

Hotărârea nr. 395 din 2 iunie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice

Hotărârea nr. 611 din 4 iunie 2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici

Hotărârea nr. 1.723 din 14 octombrie 2004 privind aprobarea Programului de măsuri pentru combaterea birocraţiei în activitatea de relaţii cu publicul

Hotărârea nr. 430 din 16 aprilie 2008 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea şi funcţionarea comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap

Hotărârea nr. 273 din 14 iunie 1994 privind aprobarea Regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora

Hotărârea nr. 35 din 9 decembrie 2002 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare pe anul 2003

Ordonanta nr. 2 din 12 iulie 2001 privind regimul juridic al contravenţiilor

Ordonanța de Urgență nr. 92 din 24 iunie 2008 privind statutul funcţionarului public denumit manager public

Ordonanța de Urgență nr. 24 din 21 aprilie 2004 privind creşterea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice şi a funcţiilor publice, precum şi intensificarea măsurilor de prevenire şi combatere a corupţiei

Ordonanta nr. 27 din 30 ianuarie 2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor

Ordonanta nr. 33 din 30 ianuarie 2002 privind reglementarea eliberării certificatelor şi adeverinţelor de către autorităţile publice centrale şi locale

Ordonanța de Urgență nr. 27 din 18 aprilie 2003 privind procedura aprobării tacite

Ordonanța nr. 84 din 30 august 2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare de evidenta a persoanelor

Ordonanța nr. 71 din 29 august 2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local