Legi de interes public

Constitutia Romaniei

Codul Civil

Codul de Procedură Civilă

Codul Fiscal

Codul de Procedură Fiscală

Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare

Legea nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali, cu modificarile si completarile ulterioare

Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare

Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduita a functionarilor publici, republicata

Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice

Legea nr. 571/2004 privind protectia personalului din autoritatile publice, institutiile publice si din alte unitati care semnaleaza incalcari ale legii

Legea nr. 144/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Integritate republicata, cu modificarile si completarile ulterioare

Legea nr. 161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediu de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei, cu modificarile si completarile ulterioare

Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare

Legea – Cadru nr. 195/2006 a descentralizarii

Legea nr. 189/1999 privind exercitarea initiativei legislative de catre cetateni, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare

Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare

Legea nr. 53/2003 Codul Muncii republicata, cu modificarile si completarile ulterioare

Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, cu modificarile si completarile ulterioare

Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, cu modificarile si completarile ulterioare

Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare

Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificarile si completarile ulterioare

Legea nr. 292/2011 privind asistenta sociala, cu modificarile si completarile ulterioare

Legea nr. 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare

Legea nr. 95/2006 privind reformain domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare

Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare

Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice

Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare

Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare

Legea nr. 92/2007 serviciilor de transport public local, cu modificarile si completarile ulterioare

Legea nr. 10 din 18 ianuarie 1995 privind calitatea în construcţii, cu modificarile si completarile ulterioare

Legea contabilităţii nr. 82 din 24 decembrie 1991, cu modificarile si completarile ulterioare

Legea nr. 10 din 8 februarie 2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, cu modificarile si completarile ulterioare

Hotararea nr. 395/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice; Hotararea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici, cu modificarile si completarile ulterioare

Hotararea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici, cu modificarile si completarile ulterioare

Hotararea Guvernului nr. 432/2004 privind dosarul profesional al functionarilor publici, cu modificarile si completarile ulterioare

Hotararea Guvernului nr. 1066/2008 pentru aprobarea normelor privind formarea profesionala a functionarilor publici

Hotararea Guvernului nr. 1344/2007 privind normelor de organizare si functionare a comisiilor de disciplina, cu modificarile si completarile ulterioare

Hotararea Guvernului nr. 833/2007 privind normele de organizare si functionare a comisiilor paritare si incetarea acordurilor colective, cu modificarile si completarile ulterioare

Hotararea Guvernului nr. 1723/2004 privind aprobarea Programului de masuri pentru combaterea birocratiei in activitatea de relatii cu publicul, cu modificarile si completarile ulterioare

Hotararea Guvernului nr. 430/2008 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea şi funcţionarea comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, cu modificarile si completarile ulterioare

Hotararea Guvernului nr. 273/1994 pentru aprobarea Regulamentului privind recepţia construcţiilor, cu modificarile si completarile ulterioare

Ordonanta Guvernului nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului – cadru de organizare si functionare a consiliilor locale, cu modificarile si completarile ulterioare

Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificarile si completarile ulterioare

Ordonanta Guvernului nr. 53/2002 privind Statutul cadru al unitatii administrativ teritoriale cu modificarile si completarile ulterioare

Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 92/2008 privind statutul functionarului public denumit manager public, cu modificarile si completarile ulterioare

Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 24/2004 privind cresterea transparentei in exercitarea demnitatilor publice si a functiilor publice, precum si intensificarea masurilor de prevenire si combatere a coruptiei, modificata si completata ulterior

Ordonanta Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor, cu modificarile si completarile ulterioare

Ordonanta Guvernului nr. 33/2002 privind reglementarea eliberarii certificatelor si adeverintelor de catre autoritatile publice centrale si locale, cu modificarile si completarile ulterioare

Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 27/2003 privind procedura aprobarii tacite, cu modificarile si completarile ulterioare

Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publica, cu modificarile si completarile ulterioare

Ordonanta Guvernului nr. 84/2001 privind infiintarea, organizarea si functionarea serviciilor publice comunitare de evidenta a persoanelor, cu modificarile si completarile ulterioare

Ordonanta Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea si functionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat de interes local