SERVICIUL EVALUARE COMPLEXĂ A COPILULUI CU DIZABILITĂȚI (PRESCURTARE DENUMIRE SERVICIU - SECCD)

 

LOCAȚIE: sediul DGASPC Argeș - mun. Pitești, str. Calea Drăgașani nr. 8, parter, camera nr. 16.

PROGRAMUL depunerii documentației / predării tipizatelor / certificatelor de încadrare în grad de handicap pentru copilul cu dizabilități este următorul :

Luni până Joi  8.30 -   14.00

Vineri              8.30 -   11.00  

 

INFORMAȚII  telefonice / programări evaluări copii cu dizabilități  se pot obține la numărul de telefon - 0248 / 211.406 (SECCD).

 

ACTELE NECESARE completării dosarului pentru eliberarea certificatului de încadrare a copilului cu dizabilități  într-un grad de handicap:

1. Cerere (tip) pentru evaluarea complexă și încadrarea copilului în grad de handicap/acces la serviciile de abilitare-reabilitare;

2. Copie certificat naștere copil și a cărții de identitate (dacă are peste 14 ani)  +  originalele;

3. Copie acte de identitate părinți / reprezentant legal  +  originalele pentru verificarea xerocopiilor;

4 .Copie după sentința de divorț sau actul prin care s-a dispus încredințarea minorului /exercitarea drepturilor și obligațiilor părintești  /tutela / plasamentul etc.(după caz);

5. Adeverințe de salariu / cupoane de pensie ale părinților sau reprezentantului legal/ adeverințe de la administrația financiara (pt.cei care nu realizeaza venituri / realizeaza venituri din activ.independente), cupoane alocații de stat / alte prestații sociale în plată, etc.(în funcție de situație);

6. Anchetă socială (tipizat) - eliberată de catre Primăria de domiciliu + ANEXE - Factorii de mediu / Plan de servicii (după caz);

7. Fișa medicală sintetică (tipizat) - eliberată de către medicul de familie al copilului;

8. Fișa psihopedagogică (tipizat) - act eliberat de unitatea educațională unde este înscris copilul (grădiniță, școală, liceu etc); 

9. Fișă psihologică (tipizat) – eliberată de către psihologul cu atestat în psihologie clinică, din sectorul public sau privat, în condițiile legii (este obligatorie la prima încadrare în grad de handicap, iar ulterior, în funcție de dizabilitatea copilului);

10. Certificat medical (tip A5) -  eliberat de medicii de specialitate din unitățile abilitate de DSP să elibereze aceste certificate (acesta trebuie să conțină diagnosticul complet, codul de boală prevăzut de CIM -10 și termenul de valabilitate stabilit de medicul emitent);

  - se pot emite mai multe certificate medicale tip A5, în cazul unui diagnostic multiplu, dacă medicii de specialitate lucrează în unități sanitare diferite;

11. Documente medicale adiționale CM tip A5 / Alte acte medicale justificative: scrisori medicale, bilete de externare, rezultatele  investigațiilor efectuate (ex. analize medicale, radiografii, spirogramă,testări  alergeni,EKG,ecografie,audiogramă etc.- în funcție de afecțiunile handicapante) - acte datate/înregistrate, parafate și semnate;

12. Copie a certificatului de încadrare în grad de handicap în vigoare, la reevaluare;

13. Copie a certificatului de orientare scolara și profesională în vigoare (OSP), atunci când e cazul.

  • Dosar cu șină,              
  • In funcție de particularitățile cazului , specialiștii SECCD pot solicita și alte documente (ex. -  consult suplimentar)

 

 DREPTURI ȘI PRESTAȚII SOCIALE  CU CARACTER GENERAL ( detaliat în Legea nr.448/2006, republicată )

Copilul cu handicap grav beneficiază de:

alocaţie de stat – 200 lei lunar, acordată de AJPIS Arges;
buget personal complementar (BPC) - 106 lei lunar, acordat de DGASPC Argeș;
asistent personal (angajat de primăria de la locul de domiciliu) sau, după caz, plata  indemnizației  aferente (cu excepția copilului aflat sub măsură de protecție la un asistent maternal profesionist);

•  gratuitatea transportului interurban, la alegere, în limita costului unui bilet la tren accelerat clasa a II-a / cu autobuzele, în limita a 12 călătorii dus-întors pe an calendaristic (copilul și însoțitorul acestuia);
gratuitate transport urban cu mijloace de transport în comun de suprafaţă (copilul și însoțitorul acestuia).

Copilul cu handicap accentuat beneficiază de:

alocaţie de stat – 200 lei lunar, acordată de AJPIS Argeș;
buget personal complementar (BPC) - 79 lei lunar, acordat de DGASPC Argeș; 
gratuitatea transportului interurban, la alegere, în limita costului unui bilet la tren accelerat clasa a II-a / cu autobuzele, în limita a 6 călătorii dus-întors pe an calendaristic (copilul și însoțitorul acestuia)
gratuitate transport urban cu mijloace de transport în comun de suprafaţă. (copilul și însoțitorul acestuia).

Copilul cu handicap mediu beneficiază de:

alocaţie de stat – 200 lei lunar, acordată de AJPIS Arges;
buget personal complementar (BPC) - 39 lei lunar, acordat de DGASPC Arges;

Copilul cu handicap usor beneficiază de:
alocaţie de stat – 200 lei lunar, acordată de AJPIS Arges;

- Copiii cu handicap de tip HIV/SIDA beneficiază de o alocaţie lunară de hrană, calculată pe baza alocaţiei zilnice de hrană stabilite pentru consumurile colective din unităţile sanitare publice (15 lei/zi ),numai în perioada în care copilul este îngrijit în familie.

- Părintele copilului încadrat în grad de handicap care se află în concediu îngrijire copil (CÎC) poate beneficia de prelungirea acestuia de la 2 la 3 ani sau de la 3 la 7 ani și plata indemnizației aferente (pe perioada valabilității certificatului de handicap al copilului, indiferent de gradul în care este încadrat copilul).

- Persoana / familia / tutorele care are în plasament un copil cu handicap beneficiază de un cuantum majorat  cu 50 % a alocației de plasament – adică, 900 lei lunar, acordată în condițiile legii.

Nu pot beneficia de drepturile prevăzute mai sus copiii cu handicap care se află în internate sau centre de plasament aferente unităţilor ori instituţiilor de învăţământ special sau în alte tipuri de instituţii publice cu caracter social, cu excepţia centrului de tip respiro, în care se asigură întreţinere completă din partea autorităţii administraţiei publice.

 

OBLIGAȚIILE PRINCIPALE ale persoanei care are în îngrijire, supraveghere și întretinere un copil cu handicap sunt:

  • să asigure creșterea și îngrijirea corespunzătoare;
  • să respecte / să urmeze activitățile și serviciile prevăzute în planul de abilitare-reabilitare al copilului;
  • să însoțească copilul cu handicap, la termenul necesar sau la solicitare, pentru evaluare și reevaluare, la comisiile cu competență în domeniu;
  • să se prezinte la solicitarea DGASPC-ului;
  • să colaboreze cu asistenții sociali și specialiștii care au scop recuperarea, reabilitarea, orientarea școlară/profesională și integrarea socială;
  • să comunice DGASPC-ului, în termen de 48 de ore de la luarea la cunoștință, orice modificare cu privire la gradul de handicap, domiciliul sau reședința, starea materială, precum și alte situații de natură să modifice acordarea drepturilor prevăzute de lege.

 

SERVICIILE  DE RECUPERARE (kinetoterapie,logopedie,stimulare cognitiv-comportamentală etc.) la care poate avea acces copilul cu handicap, în baza planului de abilitare-reabilitare, sunt asigurate în centrele din subordinea DGASPC Argeș.

REPREZENTARE  GRAFICĂ PRIVIND PROCEDURA DE ÎNCADRARE A COPILULUI ÎNTR-UN GRAD DE HANDICAP