SERVICIUL EVALUARE COMPLEXĂ A COPILULUI CU DIZABILITĂȚI

(PRESCURTARE DENUMIRE SERVICIU - SECCD)

 

LOCAȚIE:  sediul DGASPC Argeș - mun. Pitești, str. Calea Drăgașani nr. 8, parter, cam. 16.

PROGRAMUL depunerii dosarelor/ documentelor / furnizare formulare-tipizate / furnizare informații necesare întocmirii dosarului de încadrare într-un grad de handicap pentru copilul cu dizabilități este următorul :

Luni până Joi   între orele    8.30 -   14.00

Vineri                între orele     8.30 -   11.00  

 INFORMAȚII / CORESPONDENȚĂ se poate realiza astfel:

 -Telefonic, la numărul - 0248 / 211.406 (SECCD), Persoane de contact - Ilinca Ana Maria,șef serviciu,

                                                                                                                   - Vișan Monica,insp.superior,

- Electronic, la adresa de e-mail : sec_copii_ag@protectiacopilului.cjarges ,

- Poștal (recomandată) : DGASPC Argeș-SECCD, mun.Pitești,str. Calea Drăgășani nr.8, parter, cam.16,

                                                                                              Cod Poștal 110347, jud.Argeș.

ANUNT IMPORTANT !

Pe perioada decretării stării de urgență / alertă pe întreg teritoriul României,  activitatea cu publicul privind furnizarea informațiilor / formularelor-tip / depunerea dosarelor copiilor cu dizabilități se face în exteriorul instituției, la ghișeul temporar al serviciului (la geam-parter , în spatele clădirii) cu respectarea măsurilor pentru prevenirea răspândirii infecțiilor cu SARS-COV2 (distanțare fizică, purtarea măștii de protecție și limitarea timpului de expunere a funcționarului public etc.).

Obținerea de informații generale sau a formularelor-tip necesare întocmirii dosarelor este de preferat să se facă prin descărcare electronică de pe site-ul instituției. Întâlnirea dintre membrii echipei multidisciplinare și copilul cu dizabilități asistat de părinți/reprezentantul legal al acestuia va fi realizată preponderent on-line (prin aplicația WhatsApp), ulterior înregistrării dosarului complet de evaluare.

Pe perioada declarată a pandemiei, trimiterea dosarelor se poate face poștal și /sau electronic cu mentiunea că, acestea trebuie să fie complete și corect completate,  iar în situația celor trimise în format electronic, ulterior înregistrării solicitării, documentele în format fizic ( în original / copii conforme (unde este cazul) vor fi trimise managerului de caz desemnat.

Certificatele de încadrare într-un grad de handicap își mențin valabilitatea pe toată perioada stării de alertă , precum și pentru o perioadă de 90 de zile de la încetarea acestei stări (conform art.4, alin.5 din Legea nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19).

 

 ACTELE NECESARE  încadrării / reîncadrării copilului într-un grad de handicap sunt următoarele:

1. Cerere (tipizat) pentru evaluarea complexă și încadrarea copilului în grad de handicap/acces la serviciile de abilitare-reabilitare (mențiune: ambii părinți trebuie să-și exprime acordul  privind evaluarea copilului în vederea încadrării într-un grad de handicap, lucru valabil și în cazul părinților divorțați care exercită în comun drepturile și obligațiile părintești asupra copilului; în cazul exprimării dezacordului unui părinte  sau în situția  imposibilității exprimării opțiunii (din motive întemeiate) salariații SECCD se vor raporta la  principiul interesului superior al copilului);

2. Copie certificat naștere copil și a cărții de identitate (dacă are peste 14 ani)  +  originalele;

3. Copie acte de identitate părinți / reprezentant legal  +  originalele pentru verificarea xerocopiilor;

4. Copie după sentința de divorț sau actul prin care s-a dispus încredințarea minorului /exercitarea drepturilor și obligațiilor părintești  / tutela / plasament etc. (după caz);

5. Adeverințe de salariat / cupoane de pensie ale părinților sau reprezentantului legal/ adeverințe de la administrația financiară (pt. cei care nu realizează venituri / realizează venituri din activ.independente), cupoane alocații de stat / alte prestații sociale în plată etc. (în funcție de situație);

6. Anchetă socială (tipizat) - eliberată de către primăria de domiciliu + Anexa cu  Factorii de mediu ;

7. Fișa medicală sintetică (tipizat) - eliberată de către medicul de familie al copilului;

8. Fișa psihopedagogică (tipizat) - act eliberat de unitatea educațională unde este înscris copilul (grădiniță, școală, liceu etc); 

9. Fișă psihologică (tipizat) – eliberată de către psihologul cu atestat în psihologie clinică, din sectorul public sau privat, în condițiile legii (este obligatorie la prima încadrare în grad de handicap, iar ulterior, în funcție de dizabilitatea copilului);

10. Certificat medical (tip A5) -  eliberat de către medicii de specialitate din unitățile abilitate de către DSP să elibereze aceste certificate (acesta trebuie să conțină diagnosticul complet, codul de boală prevăzut de CIM -10 și termenul de valabilitate stabilit de medicul emitent);

 •   se pot emite mai multe certificate medicale tip A5, în cazul unui diagnostic multiplu, dacă medicii de specialitate lucrează în unități sanitare diferite;

11. Documente medicale adiționale CM tip A5 / Alte acte medicale justificative: scrisori medicale, bilete de externare, rezultatele  investigațiilor efectuate (ex. analize medicale, radiografii, spirogramă, testări  alergeni, EKG, ecografie, audiogramă etc.- în funcție de afecțiunile handicapante) - acte datate/înregistrate, parafate și semnate;

12. Copie a certificatului de încadrare într-un grad de handicap în vigoare/expirat - la reevaluare;

13. Copie a certificatului de orientare școlară și profesională în vigoare (OSP), atunci când e cazul;

14. Declarații (tipizat) de acord ale părinților/reprezentantului legal al copilului cu privire la procesarea datelor cu caracter personal (ambii părinți vor completa individual);

 • Actele se vor depune într-un dosar cu șină;              

 • În funcție de particularitățile cazului, specialiștii SECCD pot solicita și alte documente (ex. –efectuarea unor investigații suplimentare / alte documente medicale / consult suplimentar etc.)

 • Termenul de soluționare al cererii privind încadrarea copilului într-un grad de handicap este de cel mult 60 de zile calendaristice de la data înregistrării acesteia.

 

DREPTURI ȘI PRESTAȚII SOCIALE  CU CARACTER GENERAL

(detaliat în Legea nr.448/2006, republicată)

 

Copilul cu handicap grav beneficiază de:

 • alocaţie de stat în cuantum majorat 100%  –  427 lei lunar,  acordată de AJPIS Arges;

 • prestație socială - 300 lei lunar,  acordată de DGASPC Argeș;

 • asistent personal (angajat de primăria de la locul de domiciliu)  sau,  după caz, plata  indemnizației  aferente (cu excepția copilului aflat sub măsură de protecție la un asistent maternal profesionist);

 • gratuitatea transportului interurban - în limita a 24 călătorii dus-întors pe an calendaristic (copilul și însoțitorul acestuia) sau decontare carburant auto în sumă de 1500 lei anual;

 • gratuitate transport urban cu mijloace de transport în comun de suprafaţă (copilul și însoțitorul acestuia).

Copilul cu handicap accentuat beneficiază de:

 • alocaţie de stat în cuantum majorat 100%   –  427 lei lunar,  acordată de AJPIS Argeș;

 • prestație socială - 175 lei lunar,  acordată de DGASPC Argeș; 

 • gratuitatea transportului interurban - în limita a 6 călătorii dus-întors pe an calendaristic (copilul și însoțitorul acestuia) sau decontare carburant auto în sumă de 750 lei anual,

 • gratuitate transport urban cu mijloace de transport în comun de suprafaţă. (copilul și însoțitorul acestuia).

Copilul cu handicap mediu beneficiază de:

 • alocaţie de stat în cuantum majorat 100%   –  427 lei lunar,  acordată de AJPIS Arges;

 • prestație socială - 60 lei lunar, acordată de DGASPC Arges;

Copilul cu handicap usor beneficiază de:

 • alocaţie de stat în cuantum majorat 100%   –  427 lei lunar, acordată de AJPIS Arges;

 

- Copiii cu handicap de tip HIV/SIDA beneficiază de o alocaţie lunară de hrană (calculată pe baza alocaţiei zilnice de hrană stabilite pentru consumurile colective din unităţile sanitare publice, numai pe perioada în care copilul este îngrijit în familie), acordată de AJPIS Argeș;

- Părintele copilului încadrat în grad de handicap care se află în concediu îngrijire copil (CÎC) poate beneficia de prelungirea acestuia de la 2 la 3 ani sau de la 3 la 7 ani și plata indemnizației aferente (pe perioada valabilității certificatului de handicap al copilului, indiferent de gradul în care este încadrat copilul).

- Persoana / familia / tutorele care are în plasament un copil cu handicap beneficiază de un cuantum majorat  cu 50 % a alocației de plasament –  900 lei lunar,  acordată de AJPIS Arges;

 

REPREZENTARE  GRAFICĂ PRIVIND PROCEDURA DE ÎNCADRARE A COPILULUI ÎNTR - UN GRAD DE HANDICAP