Şcoala specială pentru copii cu deficienţe asociate „Sfântul Stelian" Costeşti

Date contact: 

Adresa unităţii: Costești

Tel./Fax: 0248673398

E-mail : scoalaspecialacostestiarges@yahoo.com

Director: SAVU MIHAELA GEORGETA

Tel. mobil: 0746605911

Proiect de dezvoltare institutională

Planul de dezvoltare pe termen mediu a unităţii şcolare trebuie să reflecte strategia educaţională pe termen mediu (4-5 ani), ţinând cont de strategia educaţională la nivel naţional, local, de evoluţia economică a zonei în care se află situată şcoala, de mobilitatea şi cerinţele profesionale ale pieţei muncii.

Şcoala funcţionează şi se dezvoltă prin efortul combinat al structurii de conducere a şcolii, al personalului şcolii, elevilor şi părinţilor, aceştia alcătuind comunitatea educaţională. Planul de dezvoltare ne arată direcţiile majore de progres, iar modul de întocmire a acestuia permite consultarea părţilor interesate şi implicarea în asumarea scopurilor, obiectivelor şi acţiunilor propuse.

La nivelul fiecarei unităţi şcolare proiectul de dezvoltare instituţională are o importanţă deosebită deoarece concentrează atenţia asupra finalitaţilor educaţiei (dobândirea de abilităţi, aptitudini, competenţe), asigurând concentrarea tuturor domeniilor funcţionale ale managementului (curriculum, resurse umane, material-financiare, relaţii sistemice şi comunitare) şi asigură coerenţa strategiei pe termen lung a şcolii.

În contextul unei mondializări a economiei, a globalizării mondiale, a creşterii concurenţei internaţionale,ca urmare a aderării şi integrării în Uniunea Europeană, a impactului de noi tehnologii asupra societăţii, precum şi a pregătirii educabililor pentru a face faţă unei evoluţii în carieră într-o lume aflată în rapidă schimbare şi în conformitate cu Legea Învăţământului nr. 1/2001 republicată, Legea nr. 128/1997 (Statutul Personalului Didactic ), Curriculum Naţional, cu celelalte documente legislative, cu OMECT, cu prevederile normative ale Inspectoratului Şcolar al judeţului Argeş, Buletine informative ale Proiectului de reformă a învăţământului preuniversitar-Iosifescu ,S (2000), planul de dezvoltare, principiile pe care s-a fundamentat acest proiect sunt următoarele:

Centrarea actului educaţional pe elevii şcolii:

 • strategii didactice abordate,
 • stimularea creativităţii,
 • modernizarea continuă a bazei materiale,
 • stimularea participării la activitaţi extraşcolare si extracurriculare menite să lărgească orizontul elevilor;

Echilibru între cerere şi ofertă:

 • oferta educaţională ţine cont atât de resursele umane şi materiale de care dispune şcoala, cât şi de solicitările elevilor şi părinţilor, precum şi pe domeniile actuale de interes:
 • utilizarea calculatorului,
 • educaţie pentru sănatate,
 • educaţie civică;
 • socializare

Cooperare şcoală-comunitate:

 • participare la programele şi acţiunile organizate de Primărie;
 • colaborarea cu Poliţia şi alte autorităţi locale;

Scurt istoric

Istoria şcolii se împleteşte strâns cu istoria oraşului, cu apariţia şi cu evoluţia istorică a acestuia, străbătând împreună vicisitudinile vremii. După 1970, datorită exodului populaţiei către oraş pentru ocuparea locurilor de muncă, apărute cu ocazia înfiinţării unor unităţi: Siloz, F.N.C., I.S.D.V.A., s-a mărit populaţia şcolară.

Mărirea populaţiei şcolare necesita construcţia unei şcoli generale cu clasele I-VIII, mult aşteptată de costeşteni şi apărută în 1997.

În anul 1975, prin Decret al Consiliului de Stat, s-a realizat un proiect cu numărul 707, pentru construcţia unei şcoli ajutătoare. Această şcoală prevedea existenţa tuturor utilităţilor.

Şeful proiectului a fost domnul D. Ghidarcea. Lucrările de construcţie s-au executat de către T.C. Argeş, în anii 1975-1976, pe durata a 12 luni. Construcţia s-a realizat sub denumirea Şcoala Specială + internat + cantină. În documente apare următoarea titulatură a construcţiei: "Şcoala Specială de Cultură Generală pentru Copii Debil-Mintal".

În proiect, complexul şcolar pentru copii debil mintal este format din:

 • Local şcoală cu 18 Săli de clasă a 18 elevi, pentru 324 elevi.
 • Internat cu 216 paturi.
 • O spălătorie.

La 1 octombrie 1976, a fost dată în folosinţă Şcoala Ajutătoare Costeşti. În primul an de şcoală au fost numite 43 de cadre didactice, suplinitori, de către I.Ş.J. Argeş, şi au fost încadraţi 19 salariaţi făcând parte din personalul nedidactic. În cele 6 clase de studiu (I-VI) au fost înscrişi un număr de 188 elevi, în 15 colective (clase), fiecare cuprinzând între 10-14 copii cu handicap sau provenind din familii dezorganizate.

În anul şcolar 1982-1983 au funcţionat 17 clase cu 262 de elevi, numărul cel mai mare înregistrat în istoria Şcolii Ajutătoare şi mai târziu a Şcolii Speciale Costeşti.

Momentul Decembrie 1989 nu a afectat cu nimic buna desfăşurare a activităţii pe toate planurile-administrativ şi educativ, ale Şcolii Ajutătoare Costeşti, activităţile urmându-şi cursul normal. Între anii 1989-1997, într-o perioadă de timp, la etajul al II-lea al căminului şi în corpul B al actualei şcoli speciale au funcţionat clase ale Şcolii Generale Costeşti.

Procesul instructiv-educativ al Şcolii Ajutătoare a fucţionat după 1989 alături de cămin şi cantină până în anul 2000, când au apărut doua unităţi distincte:

 • Şcoala Specială Costeşti
 • Complex Servicii pentru Copilul cu Dizabilităţi

De la 1 septembrie 2012, denumirea unităţii este Şcoala specială pentru copii cu deficienţe asociate „Sfântul Stelian".

În perioada 1976-2013 în şcoala noastră au funcţionat 17 directori şi 7 directori adjuncţi, care şi-au adus aportul în dezvoltarea dotării materiale a şcolii.

Între anii 1977-2000 au fost realizate două diorame, una la parter, iar cealaltă la etaj, şi o fântână arteziană în curte. Între anii 1982-1986 s-a realizat în folosul copiilor o gospodărie anexă, unde timp de 4 ani s-au crescut animale şi păsări de curte ,şi cu resturi rămase în urma servirii mesei a peste 200 de copii în cantina şcolii. S-a realizat o seră de flori, un teren cultivat cu legume şi o plantaţie de meri.Toate erau  îngrijite de personalul de serviciu şi produsele erau  folosite uneori de profesori şi elevi ca material didactic. (Urmele gospodăriei anexe şi plantaţia de meri se păstrează până astăzi). Carnea şi legumele rezultate erau folosite zilnic ca supliment la alocaţia de hrană a copiilor cu deficienţe.

După 1989, până în 1995 s-a realizat un parteneriat româno-danez între Şcoala Ajutătoare Costeşti şi Casa Română din Nykobing (Danemarca). În această perioadă elevii şi profesorii au efectuat vizite de documentare (schimb de experienţă) în Danemarca.

Între 2002-2008 a început procesul de modernizare a Şcolii Speciale, atât cu fonduri judeţene, cât şi cu sponsorizări de la partenerii danezi, prin Casa Româna din Nykobing:

 • Repararea şi vopsirea şcolii în exterior
 • Amenajarea laboratoarelor importante
 • Introducerea gazelor şi instalarea unei centrale proprii
 • Înlocuirea tocăriei, uşilor şi ferestrelor interioare cu cele din termopan
 • Lambrisarea şi parchetarea spaţiului şcolar.

În anul 2009  a fost amenajat, utilat şi dat spre folosinţă un spaţiu de joacă pentru copii.

În perioada 2009-2011 în şcoala noastră s-a derulat proiectul COMENIUS, proiect dedicat învăţământului special, la care au participat parteneri din Polonia, Lituania, Grecia şi Turcia.

În prezent în şcoală se găsesc amenajate 9 săli de clasă, 3 cabinete de logopedie, 1 cabinet de consiliere psihologică,o sală de calculatoare, un cabinet de desen, o sală de sport şi una de kinetoterapie, două cluburi pentru elevi, o sală de spectacole, un cabinet de documentare U.E., un cabinet medical, o sală de mese, două săli de magazie, o sală pentru centrala termică, 5 cabinete(director, secretar, contabil, CEAC, asistent social), cancelaria cadrelor didactice.