Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Argeş 

Scurt istoric

Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Argeș (C.J.R.A.E. Argeș) este unitate conexă a învățământului preuniversitar, cu personalitate juridică, subordonată Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice și coordonat metodologic de Inspectoratul Școlar Județean Argeș și reprezintă o instituție de învățământ special integrat, specializată în oferirea, coordonarea și monitorizarea de servicii educaționale specifice acordate copiilor/elevilor, cadrelor   didactice,  părinților  și  membrilor  comunității,  pentru  a  asigura tuturor  accesul la o educație de calitate, precum și asistența necesară în acest sens.

Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Argeș a fost înfiinţat prin Decizia nr. 150/20.03.2006, a Inspectoratului Şcolar Judeţean Argeș, în conformitate cu HG. 1251/2005 și O.M.Ed.C. nr. 5418/2005 și dezvoltă, în prezent, servicii specifice în baza prevederilor art. 54 alin. (2) din Legea nr. 1/2011.

Înființarea acestei instituții la nivelul județului Argeș a fost necesară în vederea asigurării calității serviciilor educaționale pentru comunitate în domeniul consilierii și asistenței psihopedagogice, terapiei logopedice, includerii copiilor/elevilor cu cerințe/ nevoi educative  speciale în unitățile de învățământ public și eficientizării educației incluzive la nivel local și județean.

CJRAE Argeș coordonează, monitorizează şi evaluează, la nivel judeţean, activitatea centrului judeţean de asistenţă psihopedagogică (CJAP) şi a cabinetelor de asistenţă psihopedagogică, a centrelor şi cabinetelor logopedice interşcolare, coordonează, monitorizează şi evaluează servicii specializate de mediere şcolară.   

CJRAE Argeș dezvoltă următoarele servicii:

 • servicii de asistenţă psihopedagogică şi orientare şcolară şi profesională, furnizate prin centrele judeţene şi prin cabinetele şcolare de asistenţă psihopedagogică; 

 • servicii de terapii logopedice, furnizate prin centrele şi prin cabinetele logopedice interşcolare; 

 • servicii de evaluare, orientare/reorientare dinspre şcoala specială spre şcoala de masă şi invers, prin intermediul comisiei de orientare şcolară şi profesională, la propunerea serviciului de evaluare şi orientare şcolară şi profesională din cadrul CJRAE, în baza prevederilor art. 54 alin. (2) din Legea nr. 1/2011; 

 • servicii de mediere şcolară, furnizate de mediatorii şcolari;

 • servicii de consultanţă pentru educaţie incluzivă, furnizate de centrele şcolare pentru educaţie incluzivă;  

 • servicii de formare, prin parteneriate cu instituţii abilitate să ofere formare iniţială, conform unor acorduri-cadru, în baza prevederilor art. 239 alin. (2)-(4) din Legea nr. 1/2011;

 • servicii de informare şi consiliere pentru cadre didactice, copii, părinţi, precum şi pentru alţi membri ai comunităţii;

 • servicii de consiliere şi prevenire a delincvenţei şi predelincvenţei juvenile.   

Structurile din cadrul Centrului Judeţean De Resurse şi Asistenţă Educaţională Argeş sunt:

1. Centrul Judeţean de Asistenţă Psihopedagogică Argeş (CJAP) şi Reţeaua de Cabinete Şcolare/ Interşcolare din judeţul Argeş (CSAP)

2. Centrul Logopedic Interşcolar Argeş (CLI)

3. Serviciul de Evaluare şi Orientare Şcolară şi Profesională a copiilor/elevilor şi tinerilor cu cerinţe educaţionale speciale (SEOSP)

4. Comisia de Orientare Şcolară şi Profesională a copiilor/elevilor şi tinerilor cu cerinţe educaţionale speciale (COSP)

5. Compartimentul de Consiliere Parentală pentru părinţii/ reprezentanţi legali care au  copii cu tulburări specifice de învăţare (CCP)

6.  Compartimentul de Mediere și Asistență Socială (MAS)

7. Compartimentul administrativ

Misiunea CJRAE:

CJRAE - o instituție care și cunoaște impactul și efectul global pe care îl are asupra elevilor, părintilor, cadrelor didactice,  iar pe cei care lucrează în ea, profesioniști cu autoritatea expertizei, experți flexibili în instruire, implicate în dialog și provocare, capabili să întărească încrederea, să transmită energia și bucuria învățării, să vadă oportunitățile în eroare,  să înțeleagă faptul ca noi, cadrele didactice suntem agenții schimbării.

„Orientare către client, profesionalism, confidențialitate", CJRAE Argeș este o instituție în slujba comunităţii, având capacitatea de a funcţiona ca o structură eficientă şi echitabilă pentru toate categoriile de solicitanți: elevi, părinți, cadre didactice, comunitate, este deschisă pentru toţi cei care au nevoie de educaţie, pentru cei care vor să facă performanță.

Valorile CJRAE Argeș:

 • Carieră
 • Joc
 • Resursă
 • Acceptare
 • Educație
 • Altruism
 • Respect
 • Gândire
 • Empatie
 • Suport

Obiective:

Obiectivele principale ale activităţii CJRAE Argeș sunt:

a) cuprinderea şi menţinerea în sistemul de învăţământ obligatoriu a tuturor copiilor/tinerilor, indiferent de particularităţile lor psihoindividuale şi sociale;

b) asigurarea suporturilor suplimentare necesare desfăşurării educaţiei de calitate în funcţie de potenţialul biopsihosocial al fiecărui copil/tânăr;

c) informarea şi consilierea cadrelor didactice în spiritul optimizării activităţii didactico-educative;

d) colaborarea cu factorii educaţionali implicaţi în dezvoltarea personalităţii elevilor/tinerilor în scopul integrării optime a acestora în viaţa şcolară, socială şi profesională;

e) implicarea părinţilor în activităţi specifice unei relaţii eficiente şcoală-familie-comunitate, ca bază a adaptării şcolare şi a integrării sociale a copiilor/tinerilor;

f) organizarea elaborării de studii privind abandonul şcolar, comportamentul deviant juvenil, anturajul negativ, activităţile extraşcolare/timpul liber;

g) organizarea de programe şi proiecte antiviolenţă în mediul educaţional.

Proiecte:

1."Adaptare prin Dezvoltarea Abilităților Personale Timpurii" –A.D.A.P.T.2018-EY-PICR-R1-0012 este un proiect în domeniul educației care vizează integrarea elevilor romi în școală și în clasă și a cetățenilor romi din comunitate. Se referă atât la dezvoltarea abilităților personale ale cadrelor didactice care lucrează direct cu clasele incluzive, cât și la elevii romi și non-romi.

ADAPT  (https://adapt-cjrae-arges.ro/wp/) (https://www.facebook.com/adapt.proiect.9)

Produse/resurse educaționale:

 • Culegere de instrumente 2020

 • Programa pentru școala de vară 2020

 •  Caiet facilitator școala de vară 2020

 •  Caiet elev școala de vară 2020

 • Curriculum școala de vară 2020

 •  Școala de vară-blended learning 2020

2. Program Educațional pentru Tehnici de Comunicare cu Adulții 2019-1-RO01 –KA104 – 062387

Obiectivul proiectului a privit creșterea calitații serviciilor CJRAE și a contribuției consilierilor la eficientizarea interacțiunii sociale a adulților, prin internaționalizare și a presupus formarea unui număr de 14 consilieri, într-un program de 7 zile de curs structurat  prin dezvoltarea abilităților personale și profesionale de comunicare cu și integrare a adulților cu competențe sociale reduse.

EduPACT (https://edupact.blogspot.com/)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Asociația Profesioniștilor în Resurse și Asistență Educațională – AsProEdu

Scopul: Creșterea calității factorului uman în comunitate prin activități social-cultural-educaționale concepute ca instrumente de dezvoltare profesională și personală a adulților și copiilor.

Obiectivele asociației ASPROEDU:

Obiectivul 1. Constă în promovarea, susținerea, organizarea și furnizarea evenimentelor și programelor educative, de formare profesională și dezvoltare personală pentru adulți și copii.

Obiectivul 2. Oferirea de servicii de asistență socială, mediere școlară, logopedie, consiliere  educațională și psihoterapie.

Obiectivul 3. Oferirea de suport metodologic, administrativ-logistic și psihologic, profesioniștilor din domeniul asistenței și resurselor educaționale, pentru realizarea activităților profesionale.

 

 

4. CONFERINȚA NAȚIONALĂ VIRTUALĂ CU PARTICIPARE INTERNAȚIONALĂ „DEZVOLTAREA PERSONALĂ" ediția I - 31 octombrie 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Publicații PROPRII: ReCreația-înființată în 2018-revista anuală

Revista este structurată pe 4 secțiuni: Studii, Opinii, Exemple de bune practici și Resurse didactice

6. Proiectul Educațional Județean și concursul: Să ne izolăm frumos și sănătos – desfășurat online  în perioada 4-22 mai 2020 (perioadă în care școala s-a desfășurat online) - ediția 1

Scopul proiectului: Cultivarea și valorificarea potențialului creator al preșcolarilor și elevilor.

Obiectivele specifice ale proiectului:

 • Dezvoltarea simțului estetic;
 • Dezvoltarea aptitudinilor;
 • Diminuarea problemelor de natură social-emoțională sau comportamentală ale copiilor;
 • Antrenarea copiilor în diferite activități extrașcolare;
 • Îmbunătățirea abilităților de comunicare ale copiiilor cu părinții.

 

 

 

 

 

7. Centru de Formare profesională:

Curs acreditat MEC „Competențe aprofundate de integrare a elevilor romi în școală"

Modulele cursului:

 • Democrație și educație pentru cetățenie activă
 • Drepturile omului/copilului, toleranță, antidiscriminare
 • Predarea centrată pe elev
 • Discriminare și incluziune
 • Proiectarea curriculară
 • Predarea într-un mediu multicultural
 • Dezvoltarea abilităților personale utile într-un mediu multicultural la copii
 • Școala incluzivă.

CONTACT:

Adresa unităţii: B-dul Eroilor, nr. 4-6, Pitești, județul Argeș

Date contact: Telefon/Fax:0348730442

Email:cjraearges@yahoo.com; cjraearges@gmail.com

Pagină web: cjrae-arges.ro https://cjrae-arges.ro/

Pagina Facebook:  https://www.facebook.com/cjraearges

Director: prof. Psiholog: CIUCĂ EMILIA RODICA