Buletinul informativ (Legea nr. 544/2001) - Anexa 2 

 

Ghid legislativ (link portal legislativ) - http://legislatie.just.ro

b) structura organizatorică, atribuţiile departamentelor autorităţii sau instituţiei publice

https://www.cjarges.ro/en/regulament-de-functionare

https://www.cjarges.ro/en/organigrama

c) numele şi prenumele persoanelor din conducerea autorităţii sau a instituţiei publice şi ale funcţionarului responsabil cu difuzarea informaţiilor publice

https://www.cjarges.ro/en/lista-persoane-conducere

Lista persoane conducere

Responsabili cu difuzarea informatiilor publice:

Ciobanu Simona Alisa  

Functie - Director Executiv - Directia Administratie Publica Comunitati Locale

Adresa e-mail: alisa.ciobanu@cjarges.ro

Nr tel: 0374628358

Consiliul Judetean Arges - Piata Vasile Milea, nr. 1  

Etaj V; Camera 503

Radulescu Andrei Daniel  

Functie - Consilier juridic 

Nr tel: -

Consiliul Judetean Arges - Piata Vasile Milea, nr. 1 

Etaj V; Camera 511

Barbu Diana Madalina  

Functie - Consilier Principal 

Nr tel: -

Consiliul Judetean Arges - Piata Vasile Milea, nr. 1 

Parter; Camera P01

d) coordonatele de contact ale autorităţii sau instituţiei publice

https://www.cjarges.ro/en/contact

Adresa: Piața Vasile Milea nr. 1, Pitești, Argeș, Cod poștal 110053 

T centrala: -

F: -

Program de functionare

Luni - Joi - 08 - 16:30

Vineri - 08 - 14:00

e) audienţe

Program de audiente

  • Presedinte Minzina Ion - Luni: 11.00 - 12.00
  • Vicepresedinte Nicolaescu Marius Florinel Marti: 10.00 - 11.00
  • Vicepresedinte Bughiu Adrian  - Miercuri: 09.00 - 10.00
  • Secretar Voica IonelJoi: 10.00 - 11.00

f) sursele financiare, bugetul şi bilanţul contabil

g) programele şi strategiile proprii

https://www.cjarges.ro/en/strategia-de-dezvoltare-a-judetului-arges

https://www.cjarges.ro/en/programe1

h) lista cuprinzând documentele de interes public

https://www.cjarges.ro/documents/10865/2345177/Lista_documente_de_interes_public_2024.pdf/14dff4d0-0df6-40a4-b5f6-ad5352f36ffa

LISTA CU DOCUMENTELE DE INTERES PUBLIC LA NIVELUL CONSILIULUI JUDEŢEAN ARGEŞ

1. Hotărârile Comisiei de Monitorizare;

2. Documente ale Comisiei de Monitorizare Aprobate/Avizate/Reavizate (mai puțin procedurile operaționale);

3. Documente aparținând Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025;

4. Manualul Calității;

5. Indicatori de performanță;

6. Regulamentul pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate;

7. Caietul de sarcini al serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate;

8. Programul judeţean de transport persoane prin curse regulate ;

9. Informări, analize, hărţi, pliante, în ceea ce priveşte transportul judeţean de persoane;

10. Procedura de atribuire a grupelor de trasee  din Programul judeţean de transport persoane,  in vederea încheierii contractelor de delegare a gestiunii serviciului public de transport judeţean de persoane prin curse regulate (conform Legii 99/2016) ;

11. Rapoarte privind evidenţa şi administrarea patrimoniului, înaintate spre aprobare plenului Consiliului Judeţean Argeş (raport completare domeniu public, administrare, folosință gratuită, închiriere, concesiune, asociere, vânzare/ cumpărare imobile);

12. Contracte de administrare, închiriere, concesiune şi folosinţă gratuită pentru imobilele terenuri şi clădiri, aflate în propritatea Judeţului Argeş;

13. Rapoartele anuale de activitate ale preşedintelui;      

14. Regulament tehnic și model cadru contract ANCOM;

15. Adrese exercitare drept de preemțiune;

16. Lista cuprinzând obiectivele de investiţii aparţinând UAT Judeţul Arges, finanţate în cadrul Programului naţional de dezvoltare Locală, aprobat prin OUG nr.28/2013;

17. Lista cuprinzând obiectivele de investiţii aparţinând UAT Judeţul Arges, finanţate în cadrul Programului  național de investiții „Anghel Saligny";

18. Lista cuprinzând obiectivele de investiţii ale UAT Judeţul Arges, ce se finanţează din bugetul local;

19. Programul de investiții publice pe grupe de investiții și surse de finanțare;

20. Documente şi informaţii utilizate la elaborarea P.U.G. după aprobarea acestuia;

21. Documentaţiile de amenajarea teritoriului sau urbanism aprobate de Consiliul Judeţean Argeş;

22. Listele cu Certificatele de Urbanism si Autorizaţii de construire eliberate sau prelungite de Consiliul Judeţean Argeş şi documentaţiile tehnice ce au stat la baza emiterii acestora, în condiţiile legii;

23. Listele cu avizele Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului şi Urbanism şi avizele de oportunitate  pentru documentații de urbanism şi amenajarea teritoriului; documentațiile avizate, în condiţiile legii;

24. Adresele privind restituirea documentațiilor incomplete sau imposibilitatea eliberării actului    solicitat, după caz;

25. Planul de Menţinere a  Calităţii Aerului în Judeţul Argeş;

26. Situația privind stadiul elaborării și/sau actualizării PUG ale UAT din judetul Argeș, în vederea includerii în „Programul privind elaborarea şi/sau actualizarea planurilor urbanistice generale ale localităţilor şi a regulamentelor locale de urbanism" derulat la nivelul MDRAP;

27. Metodologia de acordare a finanţărilor nerambursabile de la bugetul local, pentru activităţi nonprofit de interes general, conform Legii nr.350/2005, cu modificările și completările ulterioare (tineret, cultură, mediu, proiecte sportive);

28. Metodologia de acordare a finanțărilor pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase din jud. Argeș, conform Legii 350/2005, cu modificările și completările ulterioare și OG nr. 82/2001, cu modificările și completările ulterioare;

29. Anunț de participare privind concursul de proiecte lansat în cadrul Programului anual pentru activități nonprofit de interes general;

30. Procesul verbal de selecție întocmit în urma selecției și evaluării dosarelor depuse în cadrul sesiunii de proiecte cu finanțare nerambursabilă;

31. Anunț de atribuire a contractelor de finanțare nerambursabilă;

32. Raport anual cu privire la contractele de finanțare nerambursabilă încheiate în anul respectiv;

33. Hotărârea pentru aprobarea Regulamentului de acordare a burselor pentru elevii din învăţământul preuniversitar special de stat și a cuantumului acestora în anul şcolar respectiv;

34. Hotărârea pentru acordarea numărului de burse care se acordă elevilor din învățământul preuniversitar special de stat din județul Argeș;

35. Hotărârea pentru aprobarea rețelei școlare pentru învățământul special din județul Argeș;

36. Hotărâri pentru aprobarea Regulamentelor în vederea organizării unor evenimente cultural-artistice, sportive etc ("Gala Sportului Argeșean", "Gala Excelenței în Argeș" etc) ;

37. Parteneriate încheiate între Consiliul Județean Argeș și alte instituții/organizații;

38. Cooperări/ parteneriate internaționale;

39. Prezentări/ articole de promovare turistica a obiectivelor și traseelor turistice din județul Argeș;

40. Calendarul evenimentelor cultural artistice ale Consiliului Județean Argeș și instituțiilor subordonate;

41. Comunicate de presă;

42. Informații instituții publice subordonate/ servicii publice subordonate/ entități publice/ instituții învățământ special;

43. Prezentare Programul pentru Școli al României;

44. Anunț concurs proiecte de management pentru instituțiile de cultură subordonate, rezultat selecție proiecte;

45. Rezultat evaluare anuală/ finală management pentru instituțiile de cultură subordonate + raport de activitate;

46. Anunț elaborare proiecte de hotărâri (Metodologia de acordare a finanţărilor nerambursabile de la bugetul local, pentru activităţi nonprofit de interes general (tineret, cultură, mediu, proiecte sportive, unități de cult), conform Legii nr.350/2005, cu modificările și completările ulterioare, Regulamentul privind programul județean de burse pentru elevii din învățământul preuniversitar special de stat) ;

47. Bugetul de venituri şi cheltuieli aprobat în baza prevederilor legii anuale a bugetului de stat;

48. Planul anual al achizițiilor publice;

49. Dosarul achizițiilor publice ȋntocmit conform art.148 din H.G. nr.395/2016, cu modificările și completările ulterioare și al achizițiilor efectuate conform art.7 alin.(5) – (7) din Legea nr.98/2016, cu modificările și completările ulterioare;

50. Centralizatorul achizițiilor publice și contractelor cu valoare de peste 5000 de euro;

51. Darea de seama contabila trimestriala/anuala activitate proprie, activitate consolidate la nivel de ordonator principal de credite;

52. Bilantul contabil;

53. Executie bugetara lunara - activitate proprie;

54. Raportari privind datoria publica locala (situatia lunara privind finanţarea rambursabilă contractată direct, fără garanţia statului, sau garantată de unitatea administrativ-teritorială; situatia privind serviciul datoriei publice locale; calculul gradului de indatorare al bugetului local in urma contractarii de finantari rambursabile; registrul de evidenta a doatoriei publice locale) ;

55. Platile lunare efectuate pentru activitatea proprie;

56. Studii oportunitate;

57. Strategii implementare sistem informatic integrat;

58. Estimare alocari bugetare;

59. Documente implementare strategii/programe nationale , aderare portaluri guvernamentale;

60. Hotarari judecatoresti, pentru dosarele finalizate in fond si caile extraordinare de atac, ramase definitive si irevocabile  sau  irevocabile, dupa caz, la cererea  partilor din dosarul cauzei;

61. Note de fundamentare/Rapoarte privind redactarea  proiectelor de acte normative iniţiate de Consiliul Judeţean Argeş;

62. Informari privind actele publicate  în  Monitorul Oficial al României ;

63. Documente rezultate din modificarile si /sau completarile survenite in domeniul public/privat al Judetului Arges, precum si al UAT-urilor de pe raza judetului Arges;

64. Documente in vederea promovarii Hotărârilor de Guvern pentru:  completarea şi modificarea inventarului domeniului public al judeţului Argeş, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor judeţului Argeş;  transmiterea unor drumuri forestiere şi terenul aferent din domeniul public al Statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor în domeniul public al unităţilor administrativ-teritoriale şi în administrarea consiliilor locale;  înfiinţarea sau desfiinţarea unor unităţi sanitare;  alocarea unor sume din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului pentru înlăturarea efectelor calamităţilor naturale produse în judeţ;  completarea anexei la Hotărârea de Guvern nr. 540/2000, privind drumurile judeţene şi comunale;

64. Informari privind stadiul derularii proiectelor de investitii cu finantare internationala;

65. Documente privind programele de finanţare internaţională;

66. Portofoliu de proiecte al Consiliului Judeţean pentru a căror finanţare se întocmesc cereri specifice programelor internaţionale;

67. Fişe cadru de prezentare a proiectelor cu finanţare internaţională, aflate în diverse etape (accesare/contractare/implementare);

68. Strategii, planuri de acţiuni; Strategia de Dezvoltare Durabila a Judetului Arges 2021-2027

69. Comunicate de presă începere/finalizare proiecte;

70. Organigrama, Statul de funcții și Regulamentul de organizare și funcționare ale aparatului de specialitate al Consiliului Județean Argeș;

71. Regulamentul Intern  al  Consiliului Județean Argeș;

72. Anunţuri în vederea ocupării functiilor publice şi contractuale vacante;

73. Rezultate concursuri de recrutare și promovare;

74. Declarații de avere și interese;

75. Transparența veniturilor salariale;

76. Raport de activitate;

77. Situaţii cu lucrările de investiţii (indiferent de sursa de finanţare) din cadrul serviciilor comunitare de utilităţi publice;

78. Situaţii cu indicatori de performanţă şi cost pentru activităţi din cadrul serviciilor comunitare de utilităţi publice;

79. Situaţii cu sistemele de iluminat public în localităţile urbane în cadrul programului POR – Axa prioritară 3;

80. Situaţii cu localităţile rurale cu sisteme centralizate de alimentare cu apă potabilă şi canalizare;

81. Rapoarte pentru emiterea actelor administrative;

82. Informații privind unităţile sanitare din administrarea Consiliului Judeţean Argeş;

83. Informații privind unităţile de asistenţă medico-socială din administrarea Consiliului Judeţean Argeş;

84. Contractele pentru Serviciile de colectare, transport, incinerare şi eliminare finală a animalelor moarte provenite din gospodăriile crescătorilor individuali de animale;

85. Contractele pentru Serviciile de adăpostire a animalelor ce fac obiectul ordinului de plasare în adăpost, de pe aria administrativ-teritorială a județului Argeș;

86. Lista furnizorilor publici și privați de servicii sociale, licențiați/acreditați/ radiați la nivelul județului Argeș;

87. Lista privind internările/externările numărului de persoane beneficiare pe grade de dependențǎ, cheltuielile pe grade de dependență, urmărind totodată respectarea prevederilor Regulamentului de internare.

i) lista cuprinzând categoriile de documente produse şi/sau gestionate, potrivit legii

j) modalităţile de contestare a deciziei autorităţii sau a instituţiei publice în situaţia în care persoana seconsideră vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate