Buletinul informativ (Legea nr. 544/2001) - Anexa 2 

 

Ghid legislativ (link portal legislativ) - http://legislatie.just.ro

b) structura organizatorică, atribuţiile departamentelor autorităţii sau instituţiei publice

https://www.cjarges.ro/en/regulament-de-functionare

https://www.cjarges.ro/en/organigrama

c) numele şi prenumele persoanelor din conducerea autorităţii sau a instituţiei publice şi ale funcţionarului responsabil cu difuzarea informaţiilor publice

https://www.cjarges.ro/en/lista-persoane-conducere

Lista persoane conducere

Responsabili cu difuzarea informatiilor publice:

Ciobanu Simona Alisa  

Functie - Director Executiv - Directia Administratie Publica Comunitati Locale

Adresa e-mail: alisa.ciobanu@cjarges.ro

Nr tel: 0248/214009; 0248/210056  

Consiliul Jud Ag - sediul fostului Centru de Calcul 

Parter; Camera 14

Radulescu Andrei Daniel  

Functie - Consilier juridic 

Nr tel: 0248/210056  

Consiliul Jud Ag - sediul fostului Centru de Calcul 

Parter; Camera 7

Barbu Diana Madalina  

Functie - Consilier Principal 

Nr tel: 0248/210056  

Consiliul Jud Ag - sediul fostului Centru de Calcul 

Parter; Camera 1

d) coordonatele de contact ale autorităţii sau instituţiei publice

https://www.cjarges.ro/en/contact

Adresa:  B.dul Republicii, nr. 71, Pitești (sediul fostului Centru de Calcul), Argeș, Cod postal: 110014

T centrala: 0248/210056 

F: 0248/220137

Program de functionare

Luni - Joi - 08 - 16:30

Vineri - 08 - 14:00

e) audienţe

Program de audiente

  • Presedinte Minzina Ion - Luni: 11.00 - 12.00
  • Vicepresedinte Nicolaescu Marius Florinel Marti: 10.00 - 11.00
  • Vicepresedinte Bughiu Adrian  - Miercuri: 09.00 - 10.00
  • Secretar Voica IonelJoi: 10.00 - 11.00

f) sursele financiare, bugetul şi bilanţul contabil

g) programele şi strategiile proprii

https://www.cjarges.ro/en/strategia-de-dezvoltare-a-judetului-arges

https://www.cjarges.ro/en/programe1

h) lista cuprinzând documentele de interes public

https://www.cjarges.ro/documents/10865/74041/LISTA+CU+DOCUMENTELE+DE+INTERES+PUBLIC+LA.pdf/970433df-13a8-4b7b-8e3e-800fb6bb0e60

LISTA CU DOCUMENTELE DE INTERES PUBLIC LA NIVELUL CONSILIULUI JUDEŢEAN ARGEŞ

1. Dispoziții privind convocarea Consiliului Județean Argeș în ședința ordinară/extraordinară;

2. Hotărârile cu caracter normativ adoptate în ședințele ordinare/extraordinare ale Consiliului Județean Argeș;

3. Procesele verbale ale ședințelor ordinare/extraordinare ale Consiliului Județean Argeș;

4. Declarațiile de avere și de interese ale consilierilor județeni;

5. Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului Județean Argeș;

6. Regulamentul de organizare şi funcţionare al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Argeş;

7. Bugetul de venituri şi cheltuieli aprobate în baza prevederilor legii anuale de aprobare a bugetului de stat;

8. Contul de execuţie bugetară;

9. Strategii, programe privind dezvoltarea economico-socială a judeţului Argeş;

10. Inventarul bunurilor aflate în domeniul public şi privat al judeţului Argeş;

11. Informări privind stadiul realizării investiţiilor proprii;

12. Programul anual al achiziţiilor publice;

13. Dosarul achiziţiilor publice;

14. Documentaţiile privind atribuirea contractelor de achiziţii publice cit şi contractele de

concesiune lucrãri publice şi servicii;

15. Raportul anual al achiziţiilor publice;

16. Contracte de vânzare – cumpărare;

17. Contracte încheiate pentru achiziţii de bunuri, servicii sau lucrări urmare a procedurilor

de achiziţii publice;

18. Rapoartele anuale de activitate ale președintelui;

19. Rapoartele de monitorizare privind transparența decizională întocmite potrivit Legii nr. 52/2003, cu modificările și completările ulterioare;

20. Calendarul târgurilor din judeţul Argeş;

21. Raportul annual privind transparenţa decizională;

22. Execuţia bugetară lunară, trimestrială sau anuală;

23. Licenţe de traseu pentru transportul judeţean de persoane prin curse regulate special, precum şi documentele care stau la baza elibeării acestora;

24. Hotarari judecatoresti irevocabile in care este parte Consiliul Judetean Arges, Presedintele Consiliului Judetean Arges si Judetul Arges;

25. Documente şi informaţii utilizate la elaborarea P.U.G. după aprobarea acestuia;

26. Situaţii financiare trimestriale şi anuale;

27. Procesele verbale ale Comisiilor de specialitate pe domenii de activitate;

28. Planul de audit public intern;

29. Documentele elaborate de comisiile de concurs şi respectiv de comisiile de soluţionare a contestaţiilor pentru concursurile organizate de Consiliul Judeţean Argeş;

30. Declaraţii de avere, de interes pentru funcţionarii publici şi pentru consilierii judeţeni.

i) lista cuprinzând categoriile de documente produse şi/sau gestionate, potrivit legii

j) modalităţile de contestare a deciziei autorităţii saua instituţiei publice în situaţia în care persoana seconsideră vătămată în privinţa dreptului de acces lainformaţiile de interes public solicitate