Buletinul informativ (Legea nr. 544/2001) - Anexa 2 


a) actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea autorităţii sau instituţiei publice

Constitutia Romaniei

Codul Civil

Codul de Procedură Civilă

Codul Fiscal

Codul de Procedură Fiscală

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ

Legea nr. 571 din 14 decembrie 2004 privind protecţia personalului din autorităţile publice, instituţiile publice şi din alte unităţi care semnalează încălcări ale legii

Legea nr. 144 din 21 mai 2007 (*republicată*) privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate

Legea nr. 161 din 19 aprilie 2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei

Legea nr. 24 din 27 martie 2000 (*republicată*) privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative

Legea nr. 189 din 9 decembrie 1999 (*republicată*) privind exercitarea iniţiativei legislative de către cetăţeni

Legea nr. 52 din 21 ianuarie 2003 (*republicată*) privind transparenţa decizională în administraţia publică*)

Legea nr. 53 din 24 ianuarie 2003 (*republicată*) privind Codul muncii

Legea nr. 544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public

Legea nr. 50 din 29 iulie 1991 (*republicată*) privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii

Legea nr. 273 din 29 iunie 2006 privind finanţele publice locale

Legea nr. 292 din 20 decembrie 2011 a asistenţei sociale

Legea nr. 272 din 21 iunie 2004 (*republicată*) privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului

Legea nr. 95 din 14 aprilie 2006 (*republicată*) privind reforma în domeniul sănătăţii

Legea nr. 51 din 8 martie 2006 (*republicată*) a serviciilor comunitare de utilităţi publice

Legea nr. 98 din 19 mai 2016 privind achiziţiile publice

Legea nr. 448 din 6 decembrie 2006 (*republicată*) privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

Legea nr. 554 din 2 decembrie 2004 a contenciosului administrativ

Legea nr. 92 din 10 aprilie 2007 a serviciilor de transport public local

Legea nr. 10 din 18 ianuarie 1995 (*republicată*) privind calitatea în construcţii

Legea nr. 82 din 24 decembrie 1991 (*republicată*) a contabilităţii

Legea nr. 10 din 8 februarie 2001 (*republicată*) privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989

Hotărârea nr. 395 din 2 iunie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice

Hotărârea nr. 611 din 4 iunie 2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici

Hotărârea nr. 1.723 din 14 octombrie 2004 privind aprobarea Programului de măsuri pentru combaterea birocraţiei în activitatea de relaţii cu publicul

Hotărârea nr. 430 din 16 aprilie 2008 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea şi funcţionarea comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap

Hotărârea nr. 273 din 14 iunie 1994 privind aprobarea Regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora

Hotărârea nr. 35 din 9 decembrie 2002 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare pe anul 2003

Ordonanta nr. 2 din 12 iulie 2001 privind regimul juridic al contravenţiilor

Ordonanța de Urgență nr. 92 din 24 iunie 2008 privind statutul funcţionarului public denumit manager public

Ordonanța de Urgență nr. 24 din 21 aprilie 2004 privind creşterea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice şi a funcţiilor publice, precum şi intensificarea măsurilor de prevenire şi combatere a corupţiei

Ordonanta nr. 27 din 30 ianuarie 2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor

Ordonanta nr. 33 din 30 ianuarie 2002 privind reglementarea eliberării certificatelor şi adeverinţelor de către autorităţile publice centrale şi locale

Ordonanța de Urgență nr. 27 din 18 aprilie 2003 privind procedura aprobării tacite

Ordonanța nr. 84 din 30 august 2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare de evidenta a persoanelor

Ordonanța nr. 71 din 29 august 2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local


b) structura organizatorică, atribuţiile departamentelorautorităţii sau instituţiei publice

https://www.cjarges.ro/en/regulament-de-functionare

https://www.cjarges.ro/en/organigrama

c) numele şi prenumele persoanelor din conducerea autorităţii sau a instituţiei publice şi ale funcţionarului responsabil cu difuzarea informaţiilor publice

https://www.cjarges.ro/en/lista-persoane-conducere

Responsabili cu difuzarea informatiilor publice:

  • Ciobanu Simona Alisa

Functie – Director Executiv – Directia Administratie Publica Comunitati Locale

Adresa e-mail : alisa.ciobanu@cjarges.ro

Nr tel : 0248/217800 ; int : 159

Consiliul Jud Ag – Piata Vasile Milea

Etaj 5 ; Camera 208

  • Fica Alina Georgiana 

Functie - Inspector principal 

Nr tel : 0248/217800 ; int : 155

Consiliul Jud Ag – Piata Vasile Milea

Etaj 5 ; Camera 215

  • Barbu Diana Madalina 

Functie - Consilier Principal 

Nr tel : 0248/217800 ; int : 131

Consiliul Jud Ag – Piata Vasile Milea

Etaj - parter ; Biroul Relatii cu Publicul

d) coordonatele de contact ale autorităţii sau instituţiei publice

https://www.cjarges.ro/en/contact

Adresa:  Piata Vasile Milea, Nr. 1, Mun. Pitești, jud. Argeș, Cod postal: 110053

T centrala: 0248/217800 

F: 0248/220137

Program de functionare

Luni - Joi - 08 - 16:30

Vineri - 08 - 14:00

e) audienţe

Program de audiente

  • Presedinte Minzina Ion - Luni: 11.00 - 12.00
  • Vicepresedinte Nicolaescu Marius Florinel Marti: 10.00 - 11.00
  • Vicepresedinte Bughiu Adrian  - Miercuri: 09.00 - 10.00
  • Secretar Voica IonelJoi: 10.00 - 11.00

f) sursele financiare, bugetul şi bilanţul contabil

 

g) programele şi strategiile proprii

https://www.cjarges.ro/en/strategia-de-dezvoltare-a-judetului-arges

https://www.cjarges.ro/en/programe1

h) lista cuprinzând documentele de interes public

https://www.cjarges.ro/documents/10865/74041/LISTA+CU+DOCUMENTELE+DE+INTERES+PUBLIC+LA.pdf/970433df-13a8-4b7b-8e3e-800fb6bb0e60

LISTA CU DOCUMENTELE DE INTERES PUBLIC LA NIVELUL CONSILIULUI JUDEŢEAN ARGEŞ

1. Dispoziții privind convocarea Consiliului Județean Argeș în ședința ordinară/extraordinară;

2. Hotărârile cu caracter normativ adoptate în ședințele ordinare/extraordinare ale Consiliului Județean Argeș;

3. Procesele verbale ale ședințelor ordinare/extraordinare ale Consiliului Județean Argeș;

4. Declarațiile de avere și de interese ale consilierilor județeni;

5. Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului Județean Argeș;

6. Regulamentul de organizare şi funcţionare al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Argeş;

7. Bugetul de venituri şi cheltuieli aprobate în baza prevederilor legii anuale de aprobare a bugetului de stat;

8. Contul de execuţie bugetară;

9. Strategii, programe privind dezvoltarea economico-socială a judeţului Argeş;

10. Inventarul bunurilor aflate în domeniul public şi privat al judeţului Argeş;

11. Informări privind stadiul realizării investiţiilor proprii;

12. Programul anual al achiziţiilor publice;

13. Dosarul achiziţiilor publice;

14. Documentaţiile privind atribuirea contractelor de achiziţii publice cit şi contractele de

concesiune lucrãri publice şi servicii;

15. Raportul anual al achiziţiilor publice;

16. Contracte de vânzare – cumpărare;

17. Contracte încheiate pentru achiziţii de bunuri, servicii sau lucrări urmare a procedurilor

de achiziţii publice;

18. Rapoartele anuale de activitate ale președintelui;

19. Rapoartele de monitorizare privind transparența decizională întocmite potrivit Legii nr. 52/2003, cu modificările și completările ulterioare;

20. Calendarul târgurilor din judeţul Argeş;

21. Raportul annual privind transparenţa decizională;

22. Execuţia bugetară lunară, trimestrială sau anuală;

23. Licenţe de traseu pentru transportul judeţean de persoane prin curse regulate special, precum şi documentele care stau la baza elibeării acestora;

24. Hotarari judecatoresti irevocabile in care este parte Consiliul Judetean Arges, Presedintele Consiliului Judetean Arges si Judetul Arges;

25. Documente şi informaţii utilizate la elaborarea P.U.G. după aprobarea acestuia;

26. Situaţii financiare trimestriale şi anuale;

27. Procesele verbale ale Comisiilor de specialitate pe domenii de activitate;

28. Planul de audit public intern;

29. Documentele elaborate de comisiile de concurs şi respectiv de comisiile de soluţionare a contestaţiilor pentru concursurile organizate de Consiliul Judeţean Argeş;

30. Declaraţii de avere, de interes pentru funcţionarii publici şi pentru consilierii judeţeni.

i) lista cuprinzând categoriile de documente produse şi/sau gestionate, potrivit legii